Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 NC năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1
TỔ TOÁN Môn : Hình học 12 NC . Thời gian làm bài : 45 phút
---------------------------------------------------------
Họ và tên học sinh: …………………..……………………………………..Lớp: …………..
Trả lời trắc nghiệm:
Câu 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án
Câu 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án
Chú ý: -Từ câu 1 đến câu 16 thí sinh điền đáp án trắc nghiệm A, B, C hay D vào bảng trên
- Từ câu 17 đến câu 20 thí sinh điền đáp số vào các ô tương ứng ở bảng trên ( điền khuyết).
Câu hỏi trắc nghiệm:
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm A,B,C, hay D
Câu 1: Khối chóp có diện tích đáy là
,B
chiều cao bằng
h
. Thể tích
V
khối chóp là:
A.
1
.
3
Bh
B.
.Bh
C.
1
.
2
Bh
D.
1
.
6
Bh
Câu 2: Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
A. . B. C. D.
Câu 3: Cho hình chóp tứ giác
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
,
SA ABCD
6SA a
.
Thể tích của khối chóp
.
S ABCD
bằng
A.
3
6
6
a
. B.
3
6
a
. C.
3
6
3
a
. D.
3
6
2
a
.
Câu 4: Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng
5
, đáy hình vuông có cạnh bằng
. Hỏi thể tích khối lăng
trụ là:
A.
100
. B.
20
. C.
64
. D.
80
.
Câu 5: Cho khối chóp
.
S ABC
, trên ba cạnh
, , SA SB SC
lần lượt lấy ba điểm
, ,
A B C
sao cho
1
2
SA SA
,
1
3
SB SB
,
1
4
SC SC
. Gọi
V
V
lần lượt thể tích của các khối chóp
.
S ABC
.
S A B C
. Khi đó tỉ số
V
V
là: A.
24.
B.
1
24
. C.
1
12
. D.
1
8
.
Câu 6: Cho khối chóp
OABC
OA
,
OB
,
OC
đôi một vuông góc tại
O
2
OA
,
3
OB
,
6
OC
. Thể
tích khối chóp bằng
Mã đề 135
A.
12
. B.
. C.
24
. D.
36
.
Câu 7: Cho hình chóp .
S ABC
SA
vuông góc mặt đáy, tam giác
ABC
vuông tại
A
,
4
SA
,
3
AB
,
5
BC
. Tính thể tích khối chóp
.
S ABC
.
A.
8.
B.
16.
C.
48.
D.
24.
Câu 8: Cho hình chóp đều
.
S ABCD
chiều cao bằng
2a
độ dài cạnh bên bằng
6a
. Tính thể tích
khối chóp
.
S ABCD
.
A.
3
10 2
3
a
. B.
3
8 3
3
a
. C.
3
10 3
3
a
. D.
3
8 2
3
a
.
Câu 9: Cho hình hộp chữ nhật .
ABCD A B C D
2AB
cm
,
3
AD
cm
,
7
AA
cm
. Tính thể tích khối
hộp
.
ABCD A B C D
.
A.
12
3
cm
. B.
42
3
cm
. C.
24
3
cm
. D.
36
3
cm
.
Câu 10: Cho khối lăng trụ đứng
.
ABC A B C
2CC a
, đáy
ABC
tam giác vuông cân tại
B
2AC a
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đã cho.
A.
3
V a
. B.
3
2
a
V . C.
3
2V a
. D.
3
3
a
V .
Câu 11: Cho khối lăng trụ tam giác
.
ABC A B C
có thể tích bằng
1
. Tính thể tích
V
của khối chóp
. ' ' 'A A B C
.
A.
3
V
. B.
1
4
V
. C.
1
3
V
. D.
1
2
V
.
Câu 12: Cho hình chóp
.
S ABC
đáy tam giác đều cạnh
2a
thể tích bằng
3
a
. Tính chiều cao
h
của
hình chóp đã cho.
A.
3
6
a
h
. B.
3
2
a
h
. C.
3
3
a
h
. D.
3
h a
.
Câu 13: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy hình vuông cạnh
a
;
SA
vuông góc mặt đáy; Góc giữa
SC
và mặt đáy
của hình chóp bằng
0
60
. Thể tích khối chóp
.
S ABCD
A.
3
6
.
3
a
B.
3
3
.
3
a
C.
3
2
.
3
a
D.
3
.
3
a
Câu 14: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật,
SAB
đều cạnh a nằm trong mặt phẳng
vuông góc với
ABCD
. Biết
SC
tạo với
ABCD
một góc bằng
0
30
. Tính thể tích
V
của khối chóp
. .S ABCD
A.
3
6
.
3
a
V
B.
3
6
.
6
a
V
C.
3
3
.
3
a
V
D.
3
3
.
6
a
V
Câu 15: Cho hình hộp đứng
.
ABCD A B C D
đáy
ABCD
hình thoi cạnh
60
BAD
,
'AC
hợp với
đáy
ABCD
một góc
60
. Thể tích của khối hộp là
A.
3
3
.
2
a
B.
3
3 3
4
a
. C.
3
3
4
a
. D.
3
3 3
.
2
a
Câu 16: Cho lăng trụ đứng tam giác
.
ABC A B C
đáy
ABC
tam giác vuông n tại
B
với
2BA BC a
. Gọi M trung điểm
' ',A C
biết
BM
hợp với mặt phẳng
ABC
một góc
0
30
. Thể tích khối
lăng trụ
.
ABC A B C
là:
A.
3
3
3
a
. B.
3
2 3
3
a
. C.
3
3
9
a
. D.
3
2 3
9
a
.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết.
Câu 17: Cho khối lăng trụ tam giác
.
ABC A B C
. Tính tỉ số thể tích giữa khối đa diện
A B C BC
khối lăng
trụ
.
ABC A B C
.
Câu 18: Cho tứ diện đều
ABCD
cạnh bằng 3. Gọi
,M N
lần lượt các điểm thuộc các cạnh
,AD BD
sao
cho
1
.
3
DM DN
DA DB
Lấy điểm bất kỳ
P
trên cạnh
AB
(khác
,A B
). Tính thể tích khối tứ diện
.PMNC
Câu 19: Cho lăng trụ
.
ABCD A B C D
đáy
ABCD
hình chữ nhật với
6
AB
,
3
AD
,
3
A C
mặt phẳng
AA C C
vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng
AA C C
,
AA B B
tạo với nhau góc
thỏa mãn
3
tan
4
. Tính thể tích khối lăng trụ
.
ABCD A B C D
.
Câu 20: Cho tam giác
OAB
đều cạnh
a
. Trên đường thẳng
d
qua
O
vuông góc với mặt phẳng
OAB
lấy
điểm
M
sao cho
OM x
. Gọi
, E F
lần lượt hình chiếu vuông góc của
A
trên
MB
OB
. Gọi
N
giao
điểm của
EF
d
(hình vminh họa bên dưới). Tìm giá trị của
x
theo
a
để thể tích khối tứ diện
ABMN
giá trị nhỏ nhất.
---------------------HẾT----------------------

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 NC năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 NC năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 411
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm