Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Trung Trực

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Trung Trực được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 quan trọng sắp tới. Sau đây mời các em cùng tham khảo nhé!

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

Họ và tên: ...................................

Lớp: 6A......

Thứ.... ngày.... tháng ... năm 2016

Bài kiểm tra 15 phút (1A)

Môn Tiếng Anh 6 - Tuần 28

Điểm

Tổ CM

Hiệu trưởng

I. Read. Then answer the questions.

Minh likes walking. On the weekend, he often goes walking in the mountains. He usually goes with two friends. Minh and his friends always wear strong boots and warm clothes. They always take food and water and a camping stove. Somtimes, they camp overnight.

1. What does Minh like doing?

He likes ........................................ .

2. Who does he usually go with?

He usually goes with ........................................ .

3. Where does he often go walking?

He usually goes walking ........................................ .

4. What do they always wear?

They always wear ........................................ .

5. Do they always take food and water and a camping stove?

………....................................... .

6. How often do they camp overnight?

.................................................. .

II. Complete sentences. Using words in the box.

7. Phuong often ................................to the movies in his free time.

8. Ly listens to ........................................ three times a week.

9. Nam likes .................................... . He plays soccer every day.

10. ..........................sports do you play? - Badminton.

11. Lan goes ............................. once a week.

12. Ba and Lan ........................... go to the zoo.

III. Complete sentences with the correct form of these verbs.

13. What ..............you (do)............ in your free time?

14. Nam (play).................................soccer at the moment.

15. Minh often (go) ........................................ walking on the weekend.

16. Ba and Lan sometimes (fly) ........................................ their kites.

17. What ............................ she (do) ........................................ now?

18. Ba (watch) ........................................ TV now.

19. We often( help)............ ................... our mom.

20. Lan likes sports. She (do) ..................... aerobics and she plays badminton.

The end

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

Họ và tên: ...................................

Lớp: 6A......

Thứ.... ngày.... tháng ... năm 2016

Bài kiểm tra 15 phút (1B)

Môn Tiếng Anh 6 - Tuần 28

Điểm

Tổ CM

Hiệu trưởng

I. Read. Then answer the questions. (3ps)

Minh likes walking. On the weekend, he often goes walking in the mountains. He usually goes with two friends. Minh and his friends always wear strong boots and warm clothes. They always take food and water and a camping stove. Somtimes, they camp overnight.

1. What does Minh like doing?

He likes ........................................ .

2. Who does he usually go with?

He usually goes with ........................................ .

3. Where does he often go walking?

He usually goes walking ........................................ .

4. What do they always wear?

They always wear ........................................ .

5. What do they always take?

They always take ........................................ .

6. Do they always camp overnight?

.................................................. .

II. Complete sentences. Using words in the box. (3ps)

7. Phuong often ................................TV in his free time.

8. Ly listens to music ........................ a week.

9. Nam likes .................................... . He often goes to the library.

10. .......................... sports do you play? - Badminton.

11. Lan goes ............................. once a week.

12. Ba and Lan ........................... go to the zoo.

III. Complete sentences with the correct form of these verbs. (4ps)

13. What ..............Ba (do)............ in his free time?

14. Nam and Ba (play)................................. soccer at the moment.

15. Minh often (go) ........................................ walking on the weekend.

16. Ba sometimes (fly) ........................................ his kites.

17. What ............................ you (do) ........................................ now?

18. Ba always (watch) ........................................ TV in his free time.

19. Long often (help)............ .................. his mom.

20. Lan likes sports. She (skip)..................... and she plays badminton.

The end

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.474
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm