Bài kiểm tra 15 phút (số 3) lớp 6 học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án

Bài kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh

Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Bài kiểm tra 15 phút (số 3) lớp 6 học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm hỗ trợ thầy cô có nguồn tư liệu giảng dạy và ra đề, các bạn học sinh có nguồn ôn tập hữu ích. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

Class:…………… ……

Name:………………………

THE TEST OF ENGLISH

Time: 15 minutes

Mark

Teacher’s comments

I- Viết các tính từ trái nghĩa của các tính từ sau (3 điểm)

1. black # ………… 4. hot # …………….

2. new #................. 5. hungry # …………..

3. long # …………. 6. light # …………..

1/ white 2/ old 3/ short 4/ cold 5/ full 6/ heavy

II- Khoanh tròn đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D (3 điểm)

1. “…………….. are Lan’s eyes?” – “They are blue.”

A. What B. How C. When D. What color

2. “Is your book black …………….. white?” – “It’s black.”

A. and B. or C. a D. an

3. …………….. your teeth white and clean?

A. Is B. Are C. Am D. Be

4. “What …………….. you like?” – “I’d like some noodles.”

A. will B. would C. want D. old

5. “Is there …………….. milk?” – “Yes, there is.”

A. some B. any C. a D. an

6. “Would you like an orange?” – “No, ……………..”

A. I would B. She would C. I wouldn’t D. I’d like

III- Hoàn tất hội thoại với các từ có sẵn trong khung (4 điểm)

Would not noodles cold drink feel like hot full

Huong: How do you (1)……………………………., Phong?

Phong: I’m (2)………………….and I’m thirsty.

Huong: What would you (3)……………………..?

Phong: I’d like a (4)………………………………

Huong: (5)………………………………you like some noodles?

Phong: No, thanks. I’m (6)…………………………….

Huong: Would you like a cold drink, Nam?

Nam: No, I wouldn’t. I’m (7)…………………………thirsty, but I’m hungry.

I’d like some (8)…………………….

1/ feel 2/ hot 3/ like 4/ cold drink 5/ would

6/ full 7/ not 8/ noodles

----------

Kiểm tra 15 phút là một hình thức kiểm tra nhanh bài học rất hữu ích trong việc ghi nhớ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của bài. Đồng thời, qua đây cũng giúp các bạn rèn luyện kĩ năng làm bài cũng như chuẩn bị kiến thức cho các kì thi như thi giữa học kì 2 hay kì thi cuối năm quan trọng. Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
15 4.123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm