Bài kiểm tra 15 phút (số 1) lớp 6 học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án

Bài kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh

Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Bài kiểm tra 15 phút (số 1) lớp 6 học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm hỗ trợ thầy cô có nguồn tư liệu giảng dạy và ra đề, các bạn học sinh có nguồn ôn tập hữu ích. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

Class:…………….. ……

Name:……………………….

THE TEST OF ENGLISH

Time: 15 minutes

Mark

Teacher’s comments

I- Sắp xếp các từ sau đây thành 2 nhóm: Màu sắc (Colors) và Cảm giác (Motions): (3 điểm)

yellow, hungry, thirsty, brown, green, hot, cold, gray, blue, black, tired, full.

Colors

Motions

………………………………………………..

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

Yellow, brown, green, gray, blue, black

………………………………………………..

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

Hungry, thirsty, hot, cold, tired, full

II- Khoanh tròn đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D: (3 điểm)

1. What color are her eyes? – They are …………………….

A. weak B. brown C. small D. big

2. That girl has ____________ lips.

A. full B. fat C. heavy D. light

3. Can I help you? Yes, I _______ a box of chocolate.

A. have B. please do C. go D. would like

4. How __________Mai feel? She feels tired.

A. does B. do C. is D. are

5. “Is there …………….. milk?” – “Yes, there is.”

A. some B. any C. a D. an

6. I feel very hot. I want a cold _____________.

A. noodles B. vegetables C. drink D. fish

III- Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: (4 điểm)

1. like/ I/ some/ would/ orange juice.

-> ...........................................................................................................................................

2. What/ you/ like/ would/ eat/ to ?

-> ...........................................................................................................................................

3. is/ some/ meat/ There/ and/ rice/ some.

-> ...........................................................................................................................................

4. you/ like/ Do/ carrots?

-> ...........................................................................................................................................

1/ I would like some orange juice.

2/ What would you like to eat?

3/ There is some meat and some rice.

4/ Do you like carrots?

Đánh giá bài viết
6 3.271
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm