Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 3)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 3). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 1 (Đề 3)

Câu 1: Biết số proton trong hạt nhân của oxi là 8, kali là 19, clo là 17, silic là 14, canxi 20, nhôm là 13, lưu huỳnh là 16. Phân tử nào sau đây có số electron nhiều nhất?

A. SiO2

B. Al2O3

C. CaCl2

D. KCl

Câu 2: Biết 1đvC = 1,66.10-24 gam. Nguyên tử (Z) nặng 5,312.10-23 gam. Xác định tên và kí hiệu của nguyên tố (Z).

Câu 3: Hãy biểu diễn các ý sau:

a) Bốn nguyên tử nhôm

b) Mười phân tử clo

c) Bảy nguyên tử oxi

d) Chín phân tử muối ăn (NaCl)

Câu 4: Tính hóa trị của các nguyên tố gạch chân trong các công thức hóa học sau: AlCl3, CuSO4, N2O5, NO2, Fe(OH)3, SO2, Fe(NO3)2.

Câu 5: Một hợp chất (X) có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố là: mMg : mC : mO = 2 : 1 : 4, biết MX = 84 đvC. Xác định hóa trị của Mg trong hợp chất (X) vừa lập.

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8

Câu 1: chọn C

Số electron của CaCl2 là: 20 + 17 x 2 = 54 electron.

Câu 2: NTK(Z) = 5,312.10-23/1,66.10-24 = 32 (đvC): lưu huỳnh (S).

Câu 3: a) 4Al b) 10Cl2 c) 7O d) 9NaCl

Câu 4: Gọi hóa trị của Al trong AlCl3 là x

Ta có: x.1 = I.3 → x = 3.

Tương tự hóa trị của các nguyên tố gạch chân trong hợp chất lần lượt là: Cu(II), N(V), N(IV), Fe(III), S(IV), Fe(II).

Câu 5: Lập tỉ lệ: x : y : z = 2/24:1/12:4/16= 1/3 ∶ 1/3 ∶1 = 1: 1: 3.

Công thức nguyên (X): (MgCO3)n

Mà MX = (24 + 12 + 48)n = 84 → n = 1 → CTHH: MgCO3

Áp dụng quy tắc hóa trị → Mg có trị II.

Đánh giá bài viết
1 465
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm