Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 6 lần 1 năm 2021 - 2022

Bài kiểm tra 45 phút tiếng Anh lớp 6 lần 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 6 lần 1 năm 2021 - 2022 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập Tiếng Anh 6 hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 1, 2, 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6.

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 6 lần 1 năm 2021 - 2022

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. A. subject

B. music

C. study

D. lunch

2. A. careful

B. class

C. city

D. cupboard

3. A. lamps

B. desks

C. lights

D. legs

Exercise 2: Circle the odd one out

1. A. cupboard

B. television

C. sofa

D. desk

2. A. curly

B. creative

C. friendly

D. confident

3. A. ear

B. nose

C. mouth

D. leg

Exercise 3: Choose the best answer

1. Students live and study in a ________ school. They only go home at weekends.

A. secondary

B. international

C. boarding

D. private

2. Jane is healthy because she does ________ every day.

A. football

B. yoga

C. basketball .

D. badminton

3. At break time, I go to the library and ____________ books.

A. go

B. read

C. play

D. listen

4. We are excited _________ the first day of school.

A. at

B. with

C. about

D. in

5. ‘What are you doing this Saturday?’

‘I’m ________ camping with some friends.

A. having

B. going

C. doing

D. playing

6. ‘How is your first day at school?’

A. By bicycle.

B. Five days a week.

C. That sounds great.

D. Really exciting.

7. There are so many new words in the passage. Can I use a ________ to help me?

A. calculator

B. ruler

C. dictionary

D. notebook

8. The school year in Viet Nam starts ________ September 5th.

A. in

B. on

C. at

D. since

9. My best friend is very ________. He plays football and basketball very well.

A. friendly

B. sporty

C. lovely

D. funny

10. ________ are your friends coming for the party tonight? ~ About 7 o’clock.

A. What

B. Where

C. What time

D. How often

Exercise 4: Put the verbs in brackets into the correct tense form

1. _________________ (you/ play) football after school?

2. Mark and Sam _________________ (train) for the football game next week.

3. Where is Mai? ~ She _________________ (skip) with her friends in the schoolyard

4. There _________________ (be) a bed, a bookcase, a table and two chairs in my room.

Exercise 5: Choose the word which best fits each gap.

Wickedly Wonderful is a small summer (1) ______ in the UK for children aged 6 to 13 years old. The children (2) ______ a week outdoors at the camp, making new friends and learning new activities (3) ______ having a lot of fun. (4) ______ the summer camp, they sail, horse ride, kayak, enjoy games on the beach and the beach (5)______, swim, surf, go crabbing and ride bikes. Children will enjoy holidays with Wickedly Wonderful, and (6) ______ are holidays that they will remember forever!

1. A. term

B. course

C. camp

D. holiday

2. A. take

B. spend

C. use

D. pass

3. A. which

B. what

C. where

D. while

4. A. At

B. In

C. On

D. During

5. A. firingcamp

B. campfire

C. firecamp

D. firingcamp

6. A. this

B. that

C. these

D. those

Exercise 6: Order the words to make sentences.

1. me/ please/ can/ dictionary/ lend/ you/ a?

_____________________________________________________

2. at/ I/ spending/ week/ a/ camp/ am/ a/ summer.

_____________________________________________________

3. friendly/ because/ don’t/ I/ Joana/ she/ like/ isn’t.

_____________________________________________________

4. going/ on/ we/ to/ the shopping mall/ Saturday/ are.

_____________________________________________________

Exercise 7: Read the passage, then answer the questions.

Trung is a pupil in class 7A. His full name is Pham Quoc Trung. He is 13 years old now, but he will be 14 on his next birthday. Trung lives with his parents at 2/34 Nguyen Trai Street. Trung’s house isn’t large but it’s very comfortable. It has a bright living room, two lovely bedrooms and a large, modern bathroom and kitchen. There is a small yard in front of his house. Trung’s mother grows flowers in the yard. According to Trung, his house is the nicest house.

1. What does Trung do?

_____________________________________________________

2. What class is he in?

_____________________________________________________

3. What’s his family name?

_____________________________________________________

4. How many rooms are there in his house?

_____________________________________________________

5. Is there a yard in front of his house?

_____________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 6 lần 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. B

2. C

3. D

Giải thích

1 - B phiên âm là /ju/; A, C, D phiên âm là /ʌ/

2 - C phiên âm là /s/; A, B, D phiên âm là /k/

3 - D phiên âm là /z/; A, B, C phiên âm là /s/

Exercise 2: Circle the odd one out

1. A

2. A

3. D

Giải thích

1 - B, C, D là đồ dùng phòng khách; A là đồ dùng phòng bếp

2 - B, C, D là tính từ chỉ tính cách; A là tính từ miêu tả tóc

3 - A, B, C là bộ phận trên đầu; D là chân

Exercise 3: Choose the best answer

1. C

2. B

3. B

4. C

5. B

6. D

7. C

8. B

9. B

10. C

Giải thích

1 - C; trường nội trú, chỉ về nhà vào cuối tuần

2 - B; do + yoga; play + football, basketball, badminton

3 - B: đọc sách

4 - C: excited about (vui mừng về điều gì)

5 - B: go camping (đi cắm trại)

6 - D (câu hỏi về Ngày đầu tiên đi học như thế nào)

7 - C. từ điển

8 - B (on + ngày tháng)

9 - B (thể thao)

10 - C câu hỏi về giờ giấc

Exercise 4: Put the verbs in brackets into the correct tense form

1. ______Do you play___________ (you/ play) football after school?

2. Mark and Sam ______are training___________ (train) for the football game next week.

3. Where is Mai? ~ She ________is skipping_________ (skip) with her friends in the schoolyard

4. There _________is________ (be) a bed, a bookcase, a table and two chairs in my room.

Giải thích

1 - Câu hỏi thì hiện tại đơn

2 - Hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai.

3 - Câu hỏi thì hiện tại tiếp diễn: Mai đang ở đâu? Mai đang nhảy dây với bạn của cô ấy.

4 - chia động từ Tobe phụ thuộc vào danh từ đầu tiên sau đó.

Exercise 5: Choose the word which best fits each gap.

1. C

2. B

3. D

4. A

5. B

6. C

Giải thích

1 - Cả đoạn văn luôn nhắc Summer camp - một chuyến cắm trại mùa hè

2 - cấu trúc Spend  + time + doing sth: để dành thời gian làm gì

3 - dịch: và học những hoạt động mới trong khi vẫn vui vẻ.

4 - At: tại buổi cắm trại mùa hè.

5 - Campfire: lửa trại

6 - these: động từ chia số nhiều

Exercise 6: Order the words to make sentences.

1. Can you please lend me a dictionary?

2. I am spending a week at a summer camp.

3. I don’t like Joana because she isn’t friendly.

4. We are going to the shopping mall on Saturday.

Exercise 7: Read the passage, then answer the questions.

1. He is a pupil.

2. He is in class 7A.

3. His family name is Pham.

4. There are 5 rooms.

5. Yes, there is.

Giải thích

1 - Trung is a pupil

2 - in class 7A. 

3 - His full name is Pham Quoc Trung. So the family name is the first one, Pham. 

4 - It has a bright living room, two lovely bedrooms and a large, modern bathroom and kitchen. 

5 -  There is a small yard in front of his house.

Hướng dẫn dịch đoạn văn

Trung là học sinh lớp 7A. Tên đầy đủ của anh là Phạm Quốc Trung. Bây giờ cậu ấy 13 tuổi, nhưng cậu ấy sẽ 14 tuổi vào ngày sinh nhật tới. Trung sống với bố mẹ tại 2/34 Nguyễn Trãi. Nhà của Trung không rộng nhưng rất thoải mái. Căn hộ có phòng khách sáng sủa, hai phòng ngủ xinh xắn và nhà bếp cũng như phòng tắm lớn, hiện đại. Trước nhà anh có một khoảng sân nhỏ. Trung của mẹ trồng hoa trong sân. Theo anh Trung, nhà anh là nhà đẹp nhất.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 6 lần 1 năm 2021 - 2022 có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Đánh giá bài viết
3 5.114
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6

Xem thêm