Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
S GD & ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA 15’ NĂM HỌC 2018 2019
TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO MÔN TING ANH 10 CB
Full name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class: 10……
MULTIPLE CHOICE
Choose the best option (A, B, C, or D) to complete the following sentences
1. A: “What’s your favorite ______ at school?”
B: “English, of course.
A. subject B. topic C. lesson D. theme
2. It takes me 30 minutes to prepare.
A. get ready B. make easy C. keep clean D. be good
3. I was late for school this morning because my alarm did not ____.
A. go away B. go up C. go on D. go off
4. When I was a child, I usually ______ fishing with my brother.
A. go B. went C. gone D. used to go
5. We _____ dinner at home on Saturdays.
A. haven’t had B. didn’t had C. doesn’t have D. don’t have
6. I have not met him since he ______ School.
A. left B. was leaving C. had left D. has left
7. A: “How_____ is it from your house to the market?”
B: “About 2 km.”
A. fast B. far C. long D. much
8. It ___ me 15 minutes to get to school every morning.
A. takes B. took C. spends D. spent
9. The leader of a school is the _______ .
A. captain B. director C. headmaster D. vice-headmaster
10. As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of
a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. occupation B. work C. unit D. knowledge
11. _______ is the scientific study of the structure of plants and animals.
A. Physics B. Biology C. History D. Mathematics
12. A: “_____ will she spend her summer holidays?”
B: “In Hanoi.”
A. When B. Where C. How D. With whom
13. We look forward ________ the Olympics.
A. at watching B. to watching C. with watch D. watching
14. I am interested ______ your class.
A. to take B. to taking C. in taking D. in took
15. We agreed _____ together.
A. working B. to work C. worked D. to working
****
Mi các bn tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10
Mark

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 10

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

Mời các bạn vào tham khảo một số đề thi học kì 1 lớp 10 sau đây để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của mình:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Quang Trung, Đà Nẵng

Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Quang Trung, Đà Nẵng

Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đánh giá bài viết
1 730
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm