Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 8 lần 3 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra 15 phút lần 3 tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Đề thi tiếng Anh 15 phút lớp 8 lần 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi 15 phút lớp 8 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 8 mới giúp các em nhắc lại những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Choose the word which has a different stress pattern from the others. Choose A, B, C or D.

1. A. volcanic B. natural C. tropical D. serious
2. A. sociology B. astrology C. bibliography D. climatology
3. A. derive B. displace C. refer D. bury
4. A. technology B. zoology C. radiography D. geography
5. A. hurricane B. typhoon C. earthquake D. mudslide

II. Choose the best option to complete each sentence. Choose A, B, C or D.

6. Tsunami ________ when the sea floor suddenly ________.

A. is caused / move

B. was caused / moved

C. has been caused / move

D. can be caused / moves

7. When the rescue team _______, the fire _______ 10 and _______ 50 people.

A. arrived / had killed / injured

B. had arrived / killed / injured

C. arrived / killed / injured

D. had arrived / had killed / injured

8.- Ann: Where _______ you when the earthquake _______ ?

- Nick: I _______ at school. How about you?

A. were / had begun / had been

B. had been / began / was

C. were / began / was

D. had been / had begun / had been

9. My house, which ________ in the storm, ______ next week.

A. was destroyed / will be rebuilt

B. is destroyed / is rebuild

C. destroyed / will rebuild

D. was destroy / be rebuilt

10. By the time we ______ the shelter, some of us ______ sick.

A. have found / became

B. found / had become

C. had found / had become

D. had found / became

III. Read the passage, and write the correct form of each verb in brackets. Use the past perfect, or the simple past (active or passive).

Typhoon Linda in Viet Nam

During the night of November 2, 1997, Typhoon Linda (11. hit) __________South Viet Nam, and
(12. affect)___________ all the Southwestern provinces. Before the disaster (13. occur) ___________, the Government of Viet Nam (14. warn) _________ populations in the areas. Moreover, the government (15. instruct) ___________ the provinces to combat the effects of the typhoon. Thanks to these efforts, more than 3,500 fishermen (16. rescue)____________. However, 464 people (17. kill) _________, over 3,000 boats (18. sink)_____________, and about 100,000 houses (19. destroy) _____________. The Government also (20. take) ___________ all measures to provide health and other services to the affected population.

Đáp án

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - B;

6 - D; 7 - A; 8 - C; 9 - A; 10 - B;

11 - hit; 12 - affected; 13 - occurred; 14 - had warned; 15 - had instructed;

16 - were rescued; 17 - were killed; 18 - sank; 19 - were destroyed; 20 - took

Trên đây là Đề thi 15 phút môn tiếng Anh lớp 8 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 616
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh Xem thêm