Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 5

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 5 được VnDoc biên soạn bám sát nội dung chính của bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện bài học và nâng cao kết quả học tập môn Vật lý 12.

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

Câu 1. Hai dao động x1 = A.cos(ωt) và x2 = A.cos(ωt + π/2) là

A. Đồng pha.

B. Ngược pha.

C. Tất cả sai.

D. Vuông pha.

Câu 2. Hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình là:

x1 = A1sin(20πt + π/2) (cm)

x2 = A2sin(20πt + π/6) (cm)

thì

A. Dao động thứ 1 trễ pha hơn dao động 2 một góc π/3

B. Dao động thứ 2 trễ pha hơn dao động thứ 1 một góc - π/3

C. Dao động thứ 1 sớm pha hơn dao động thứ 2 một góc - π/3

D. Dao động thứ 2 trễ pha hơn dao động thứ nhất 1 góc π/3

Câu 3. Chọn câu đúng. Nếu hai dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha thì li độ của chúng:

A. trái dấu khi biên độ bằng nhau, cùng dấu khi biên độ khác nhau.

B. luôn luôn trái dấu.

C. bằng nhau nếu hai dao động cùng biên độ.

D. luôn luôn bằng nhau.

Câu 4. Chọn câu đúng. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình dao động: x1 = A1.cos(ωt + φ1) và x2 = A2.cos(ωt + φ2). Thì biên độ dao động tổng hợp là:

A. A = |A1- A2| nếu hai dao động ngược pha.

B. |A1- A2| < A < A1+A2 nếu hai dao động có độ lệch pha bất kỳ.

C. A = A1 + A2 nếu hai dao động cùng pha.

D. Cả 3 phương án đúng.

Câu 5. Hai dao động điều hoà cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là

A. Δφ = (2n + 1)π/2 (với n nguyên).

B. Δφ = 2nπ (với n nguyên).

C. Δφ = (2n + 1)π/4 (với n nguyên).

D. Δφ = (2n + 1)π (với n nguyên).

Câu 6. Cho 2 dao động điều hoà sau: x1 = 2sin(ωt + π/6) (cm) và x2 = 2√3sin(ωt + 2π/3) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động trên là:

A. x = 4sin (ωt − π/3) (cm)

B. x = 8sin (ωt − π/2) (cm)

C. x = 4sin (ωt + π/2) (cm)

D. x = 8sin (ωt + π/2) (cm)

Câu 7. Chọn câu đúng. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình dao động x1 = A1.cos(ωt + φ1) và x2 = A2.cos(ωt + φ2). Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định

Kiểm tra Vật lý 12

Đáp án đúng C

Câu 8. Có hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động thứ nhất x1 = 5.cos(ωt) (cm). Biết dao động tổng hợp x = 5√3.cos(ωt + π/2) (cm). Biên độ của dao động thứ hai là:

A. (5√3 + 5) cm

B. (5√3 − 5) cm

C. 5 cm.

D. 10 cm.

Câu 9. Hai dao động điều hoà nào sau đây được gọi là cùng pha?

A. x1 = 2cos(2πt + π/6) cm và x2 = 2cos(πt + π/6) cm

B. x1 = 3cos(πt + π/4) cm và x2 = 3cos(πt - π/6) cm

C. x1 = 4cos(πt + π/6) cm và x2 = 5cos(πt + π/6) cm

D. x1 = 3cos(πt + π/6) cm và x2 = 3cos(πt + π/3) cm

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm