Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SGD&ĐT TT.HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi: Toán học, Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:............................................................. Số báo danh: .................................. Mã đề thi 132
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hàm số
1
F x x
x
(với
0)
x
là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A.
1.
f x
B.
2
1
1 .
f x
x
C.
2
ln | |
2
.
x
f x x
D.
2
1
1 .
f x
x
Câu 2: Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2 2
1 1
cos sin
f x
x x
.
A.
d tan cot .
f x x x x C
B.
1 1
d
2cos 2sin
f x x C
x x
.
C.
1 1
d
2cos 2sin
f x x C
x x
. D.
d tan cot .
f x x x x C
Câu 3: Tìm nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình
2
1 0
z z
là:
A.
1 3
2 2
i
. B.
1 3
2 2
i
. C.
1 3
2 2
i
. D.
1 3
2 2
i
.
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai vectơ
(1;2;3)
a
(3;2;1)
b
. Tính
.
a b
A.
0.
B.
10.
C.
6.
D.
12.
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
d
:
1 3 1
2 4 3
x y z
. Vectơ nào sau đây
một vectơ chỉ phương của
d
?
A.
1
(2;4;3).
u
B.
2
(2; 3;4).
u
C.
1
(1;3;1).
n
D.
3
(1; 3;1).
u
Câu 6: Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn
2
z z
z
có phần ảo là 2.
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 7: Cho hai số phức
z a bi
,
z a b i
( , , , )
a b a b
. Tìm phần ảo của số phức
zz
.
A.
ab a b
. B.
ab a b
. C.
ab a b i
. D.
aa bb
.
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, viết phương trình mặt cầu tâm
(1;4; 7)
I
và tiếp xúc với mặt
phẳng
( ) : 6 6 7 42 0.
P x y z
A.
2 2 2
( 1) ( 4) ( 7) 11.
x y z
B.
2 2 2
( 1) ( 4) ( 7) 121.
x y z
C.
2 2 2
( 1) ( 4) ( 7) 121.
x y z
D.
2 2 2
( 1) ( 4) ( 7) 11.
x y z
Câu 9: Điểm
M
trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
O
x
y
2
1
M
A.
2z i
. B.
1 2z i
.
C.
2z i
. D.
1 2z i
.
Câu 10: Tìm các số thực
x
,
y
biết
2 3 4x i yi
.
A.
3x
,
2y
. B.
3x
,
1
2
y
. C.
3x
,
1
2
y
. D.
3x
,
1
2
y
.
Câu 11: Cho hàm số liên tục, âm trên đoạn [a; b]. Khi đó diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ
thị hàm số
y f x
, trục hoành và hai đường thẳng được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
.
b
a
S f x dx
B.
. C.
.
b
a
S f x dx
D.
.
b
a
S f x dx
Câu 12: Tìm số phức liên hợp của số phức
1z i
.
A.
1 i
B.
1 i
C.
1 i
D.
1 i
Câu 13: Giả sử
( )f x
là hàm số liên tục trên
và các số thực
a b c
. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
( )d ( )d ( \ 0 )
b b
a a
kf x x k f x x k
. B.
( )d ( )d ( )d
c b c
a a b
f x x f x x f x x
.
C.
( )d 0
a
a
f x x
. D.
( )d ( )d .
b a
a b
f x x f x x
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm
1;2;3A
và có một vectơ chỉ phương là
2;1;2u
.
A.
1 2 3
2 1 2
x y z
. B.
1 2 3
2 1 2
x y z
.
C.
1 2 3
2 1 2
x y z
. D.
1 2 3
2 1 2
x y z
.
Câu 15: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số
e
x
y x
, trục hoành và hai đường thẳng
2x
;
2x
được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
2
2
e d
x
S x x
B.
2
2
e d
x
S x x
C.
2
2
e d
x
S x x
D.
2
2
e d
x
S x x
Câu 16: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
y x
y x
.
A.
.
6
B.
1
.
6
C.
6.
D.
6
Câu 17: Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức
1 2z i
.
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
1.
y f x
,
x a x b
b
a
S f x dx
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 18: Tính tích phân
1
2
0
x
I e dx
ta được
2
2
1
ae
I
be
với a,b là các số nguyên. Tính tổng
.
a b
A.
3.
B.
3.
C.
2.
D.
5.
Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 3 0
P x y z
và đường thẳng
1 2
:
1 2 1
x y z
. Gọi
; ;
I a b c
là giao điểm của
P
, tính tổng
a b c
.
A.
7.
B.
5
. C.
3.
D.
1
.
Câu 20: Cho hàm số
f x
liên tục trên
. Mệnh đề nào dưới đây sai.
A.
3 3 .
f x dx dx f x dx
B.
3 3 .
f x dx f x dx
C.
3 3 . .
f x dx dx f x dx
D.
3 3 .
f x dx dx f x dx
Câu 21: Cho số phức
z
thỏa mãn
2 2 3 4
z i i
. Tìm môđun của
.
z
A.
5
z
. B.
1
z
. C.
5
z
. D.
37
z
.
Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng (P):
2 3 4 9 0.
x y z
Vecnào sau đây
một vectơ pháp tuyến của (P)?
A.
2
( 2;3;4)
n  
B.
1
( 2; 3;4).
n  
C.
1
(2; 3; 4)
n
D.
2
(2;3;4).
n
Câu 23: Cho tích phân
3
0
cos d
x x
, tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A.
3
3
0
0
cos d ( cos ) .
x x x
B.
3
3
0
0
cos d (sin ) .
x x x
C.
3
3
0
0
cos d (cos ) .
x x x
D.
3
3
0
0
cos d sin .
x x x
Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
(6;0;0), (0;7;0), (0;0;8)
A B C
. Viết phương trình mặt phẳng
(ABC).
A.
1.
6 7 8
x y z
B.
0.
6 7 8
x y z
C.
1.
8 7 6
x y z
D.
0.
8 7 6
x y z
Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, viết phương trình đường thẳng đi qua điểm
1;2;3
A
và vuông
góc với mặt phẳng
4 3 3 1 0
x y z
.
A.
1 4
2 3
3 3
x t
y t
z t
 
. B.
1 4
2 3
3
x t
y t
z t
. C.
1 4
2 3
3 3
x t
y t
z t
. D.
1 4
2 3
3 3
x t
y t
z t
.
Câu 26: Cho số phức
z
thỏa mãn
3
3 4 0
i z i
. Tìm số phức liên hợp của
z
.
A.
3 4
i
. B.
3 4
i
. C.
4 3
i
. D.
4 3
i
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm