Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh, TP HCM năm 2020 - 2021

sOiIAoD
VA DAO TiO TP HO CHI M[NI-I
T
TR
FoE CHINH THIJ'C
ANG KHIEU TDTT H.BC
luEM TRA HQC Kill— NAM HQC 2020 — 2021
MON TOAN HQC — KHOI 12
Thô'i gian lam bài : 90 phüt
TIU
C iO TIÔN
NA KTl11it
B1N
HAI11
MADE
121
TU H
NAN K
Phãn I. TRAC NGHIEM:
(32 cliii, 08
diem; môi câu 0,25 diem)
Câu 1:
x = 2 + 7t
Trong không gian Oxyz, cho duing thang
(s): y = —
1 + t (t
E
I).
z
= 6— 8t
Mt vectx chi phtrcmg
cüa
(is)
là:
A.
ii = (7,0,
—8)
B.
ii
= (2, —1,6)
C.
11 =
(2,1,6)
Câu 2:
Clio s phtrc
z
= 2 + 1. Tich cüa
z
và 51 bang:
A. z.51=5+l0i
B. z.51=-5-1Oi
C.
z.51=5—lOi
Cãu 3:
Cho
so
plirc
z
= —6 + 81. Modul cia
z
là:
A.
Izi
=
10
B.
IzI
=
C.
zl = 8
Cãu4:
Nghim cCa phuong trinh
z
— 41 = 9 là:
A. z=9-41
B.
z=9+41
C.
z=-9+41
Câu 5: Giá trj
cüa
tIch phán f
1
2
(3
+
4x)dx
là:
A.1
B. 2
C. 3
1).
u
= (7,1, —8)
D.
z.51=-5+101
D.
IzI
=
6
D.
z-9-41
D.
4
Câu6: Trong không gian Oxyz, cho mt phng
(P): x
— 3y + 5z + 2 = 0. Mt vectc pháp tuyn
cüa
ciia (P) là:
A.
if
=
(1,
—3,5)
B.
ff
=
(0,
—3,2)
C.
ff
=
(1,
—3,2)
D.
ff
=
(1,3,5)
Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho mt cu
(S): (x — 2)
2
+ y
2
+
(z
+
3)2
100. Ban kInh
cüa
(S)
là:
A. R=10
B. R=100
C. R=5
D. R=20
Câu8: Cho
hai
s phác
z
1
= 3 +
t và
z2
= 1
1. Hiu cUa
hai
s6
ph(rc nay là:
A.
z
1
—z
2
=2-21
B.
z
1
—z
2
=2+2i
C.
z1
—z
2
=2
D.
z
1
—z
2
=4
Can
9: Cho
hal s phüc
z
1
= 4 —
I
z
2
= 3 + 21. Tng cüa hal s ph(ic nà là:
A.
z1
-l-z
2
=7—i
B.
z
1
+z
7
=1
-31
C.
z
1
+z
2
=7+i
D.
z
1
+z
2
=
-1-31
Can 10: Cho s
phcrc
z
= 1 + 41. SE,
phüc lien hp
cüa
z
là:
A.
=-1+4i B.
=-1-4i
C. =1+4i
D. =1-4i
1/4Mädê 121
Câu 11:
((C):y
= f(x)
Cho hinh phng
(H):
(a <b).
Quay hinh
(H)
quanh tri,ic
Ox
&rçic khM Iron xoay
(T).
Cong th(rc tInh th
tIch cüa
(T)
là:
A.
V=
ff(x)dx
B.
V=Jf
2
(
x
)d
x
C.
V=flfx)dx
D.
V=ff
2
(
x
)d
x
Cãu 12:
Cho s
phirc
z
= 7 — 31. Phn thi,rc cia
z
là:
A.
a=-3
B.
a=-31
C.
a=7
D.
a=31
Cãu 13:
Trong khOng
gian Oxyz, cho mt phng
(P): x
— y —
3z + 9
= 0. T9a d
mt diem thuc
(P)
là:
A.
A(0,0,2)
B.
B(0,0,3)
C.
C(1,0,0)
D.
D(-2,0,0)
Câu 14:
Cho s
phirc
z
thda
— 2 = 121. Khi dO,
z
— 1 bang:
A.
—1 — 121
B.
1
+
121
C.
1
— 121
D.
—1 + 121
Câu 15: Cho
so
phirc
z
thOa
Izi
= 8.
l'p
hçip
các dim biu din cho
z
là:
A.
Dumg trOn
(C)
có tam 0(0,0), ban kmnh
R
= 8
B.
DuOng trOn
(C)
có tam 0(0,0), ban kInh
R
= 4
C.
£hr&ng trOn
(C)
CO tam 0(0,0), bàn kInh
R
= 16
D.
Du&ng trOn
(C)
cO tam 0(0,0), ban kmnh
R
= 2
Câu 16: Trong không gian
Oxyz, cho dim
A(1,2,0)
và mt phng
(P):
2x + y —
2z +
5 =
0. Khoãng oách tr
A
dn
(P)
bang:
A.1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu
17: Cho s phác
2
= 3 + 4i. S6 phixc nghjch
dâo càa
z
là:
A.
B.
__
z
25 25
z
25 25
1 3 4
1 3 4
C.
D.
Câu 18:
Cho tIch phOn
I
f
3
1
(
x
2
+
4)
5
xdx.
Khi dat t =
x
2
+
4 thi:
A.
xdx=dt
B.
xdx=—dt
C.
xcix
=
cit
D.
xcix
=
2dt
Cau 19: Cho hInh phAng
(H):
f
(
C
)
:
i f(x)
=
x
2
Quay hinh
(H)
quanh tric
Ox
&rçic khi trOn xoay
(T).
Cong thtrc tInh th tIch cUa
(T)
là:
2/4Mäd 121
C.
x+1
y+2
z-3
D.
(A'):
3
—2
2
(Af):C1=1=Z1
—3
—2
2
3/4MAd 121
A.
V= flx
2
_41dx
B.
V=
f(
x
2_4)2d
x
-2
-2
C.
V=rr
f
(
x
2
-4)dx
D.
V=f(
x
2_4)
2
d
x
Câu 20:
Cho s
phirc
z
thóa
= 3
+ 21.
S
di cüa
s6
phrc
z
là:
A. -z=3-21
B. -z=3+21
C. -z=-3+21
D. -z=-3-2i
2
Cãu 21: Biêt
f'
-dx
= +
n In
2,
vo'i
m,n là cac s6
nguyen. TInh rn +
n?
0 x+1
A.
S=4
B. S=1
C. S=-5
D. S=-1
Câu 22: Cho s ph(rc
z
= x +
yUx,y
E
R) thöa man (1 + 2i) +
z
= 3 - 41.
TInh giá trj cüa biu thirc S = 3x -
2y.
A. S = -12
B. S = -10
C. S = -11
D. S = -13
Câu 23:
Phucmg trInh bc hai
z
2
+
mz
+
n
= 0 nhân hai
s6
phirc 2 - 31 và 2 + 31 là nghim. Hói giá tn cUa m?
A.4
B. 13
C. 3
D.
-4
Câu 24:
Co bao nhiêu
s6
ph(rc thoã
Izi
= '/
(z
+ 2i)( -2) là s thu.n áo?
A. 2
B. 1
C. 4
D. 0
Câu 5: Cho s6 phic z thoã man
Iz
+ I +
ii
I
- 2i. TIm giá trj nhô nh.t cüa tzl?
A._
B.
C.
I
D.
Câu 26: Trong không gian Oxyz, tim tt cá các giá trj cüa tham s m d dtring th&ng
d:
= =
song song
vimtphâng(P):2x+y-m
2
z+m=0
A. m=2hoäcm=-2
B. in=2
C.
m
= -2
D. Khong có giá tr nào clia m
Câu 27:
TInh tng S cüa các phn thrc c1ia tt
câ các
so
phirc z thoã diu kin =
-
sJz
2
A. S=0
B.
3
Câu 28: Tinh giá trj cüa
I
= (1 + i)
2018
A.
I
= 2
1009
B.
I
= 2
2018
C.
s=V
D.
C.
I
= 2'°°i
D.
I
= 2
2018
1
Câu29:
x=2+t
Trong khong gian
Oxyz,
cho &rng th&ng (A): y = 1
(t E fl)
mt phng
z
= 1 + 4t
(P): x + y
-
z
- 2 = 0. Phucmg trinh duing th&ng (A') d6i thng vói du'&ng thng (A) qua mp
(P)
là:
A.
(A
!
)
,xlYZ
3
B. (/)x+1Y+1z±1
3
-2 -2
3
2
2

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh, TP HCM. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh, TP HCM nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh, TP HCM. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm