Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1
TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH
Thời gian: 90 phút
(Đề kiểm tra gồm có 50 câu trắc nghiệm)
Câu 1: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt
b
chấm . Tính xác
suất để phương trình
2
2 0x bx
có hai nghiệm phân biệt .
A.
5
6
B.
1
3
C.
2
3
D.
1
2
Câu 2: Phương trình
3sin 2t
có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn
3
[ ; ]
6 2
A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 3: Một tổ học sinh 10 bạn xếp thành hàng ngang, trong đó 2 bạn Học Hành luôn muốn
đứng cạnh nhau, còn bạn Chơi thì không muốn đứng cạnh bạn nào trong 2 bạn đó, hỏi bao nhiêu
cách xếp thỏa mãn các nguyện vọng của 3 bạn trên
A. 2177280 B. 564480 C. 645120 D. 10886400
Câu 4: Cho tứ diện
ABCD
,
,M N
lần lượt là các điểm nằm trong tam giác
,
, thiết diện
của hình tứ diện với mặt phẳng
( )DMN
là hình gì?
A. Đáp án khác B. Tứ giác C. Ngũ giác D. Tam giác
Câu 5: Bạn Khỏe muốn đi tập Gym, nếu đi buổi tối thì 5 phòng tập, đi buổi sáng thì 3 phòng
tập, bạn ấy tập 2 buổi 1 tuần và tập phòng nào cũng được. Hỏi bạn ấy có thể bao nhiêu cách chọn
lịch tập
A. 15 B. 28 C. 30 D. 24
Câu 6: Cho hai đường thẳng chéo nhau
a
b
. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Có duy nhất một mặt phẳng qua
a
và song song với
.b
B. Có duy nhất một mặt phẳng song song với
a
b
C. Có duy nhất một mặt phẳng qua điểm
M
cho trước và song song với cả
a
b
D. Có vô số đường thẳng song song với
a
và cắt
.b
Câu 7: Cho đa giác đều có 20 cạnh, nối các đỉnh lại để được các tam giác, số tam giác vuông là
A.
90
B. 180 C.
120
D.
200
Câu 8: Trong các hàm số:
sin2 ; cos( ); tan( 1)
y x y x y x
, có mấy hàm số có chu kỳ là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Mã đề 132
Năm học 2019-2020 Môn Toán lớp 11
FINAL
Câu 9: Gọi
X
tập hợp các số tự nhiên 5 chữ số khác nhau tạo nên từ các chữ số
0; 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9
. Lấy ngẫu nhiên 1 số từ tập
X
. Tính xác suất để slấy được chsố đầu tiên
không nhỏ hơn 5 (chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục nghìn)
A.
5
7
B.
1
2
C.
2
7
D.
4
7
Câu 10: Cho biết
2 1
2 3 5( 2)
n n
C A n
hỏi khai triển
1
2 1
n
x
có bao nhiêu số hạng
A. 11 B. 10 C. 9 D. 12
Câu 11: Nghiệm lớn nhất của phương trình
2 1
1
3 9 0
2
n n
A C n
 
A. 8 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 12: Một bài kiểm tra 5 câu theo 5 mức độ khác nhau, xác suất để bạn An làm đúng câu 1
100% giảm dần đều 10% khi sang mỗi câu tiếp theo. Tính xác suất để bạn An làm đúng hết cả bài
kiểm tra đó
A.
189
625
B.
36
125
C.
189
6250
D.
18
125
Câu 13: Tập nghiệm của phương trình
2 2
3
sin 2cos sin 2
2
x x x
A.
{arctan2+ 2 ; 2 }
4
k k
B.
{ }
4
l
C.
{arctan2+ ; 2 }
4
l l
D.
{arctan2+ ; }
4
l l
Câu 14: Cho tứ diện
ABCD
,
M
,
N
,
P
lần lượt trung điểm
AC
,
BC
,
BD
, gọi
d
giao tuyến
của
( )ABD
( )MNP
,
d
cắt
AD
tại
Q
. Tìm điều kiện để
MNPQ
là hình thoi.
A.
AB BC
. B.
MP NQ
. C.
AC BD
. D.
AB CD
.
Câu 15: Có bao nhiêu số nguyên
m
thuộc đoạn
[ 10; 10]
để phương trình
cos 2 (3 )sin cos 2
m x m x x
có nghiệm
A. 10 B. 21 C. 19 D. 12
Câu 16: Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 6; 8. Từ các chữ số đó lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số
khác nhau sao cho luôn có mặt chữ số 4
A. 90 B. 55 C. 60 D. 36
Câu 17: Một lớp có 30 học sinh, chia đều 3 tổ mỗi tổ 10 học sinh, giáo chọn ra 2 học sinh, tính xác
suất để 2 học sinh đó thuộc 2 tổ
A.
20
87
B.
15
29
C.
20
29
D.
10
29
FINAL
Câu 18: Cho tập
{0;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
X
, số các tập con gồm 2 phần tử của X là:
A. 65 B. 45 C. 20 D. 90
Câu 19: Tổng các nghiệm thuộc đoạn
[0; 3 ]
của phương trình
2
1 2cos sin 0x x
là:
A.
4
B.
6
C.
5
3
D.
7
2
Câu 20: Số 1746360 có bao nhiêu ước số nguyên
A. 120 B. 240 C. 60 D. 480
Câu 21: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
ABC
là tam giác đều cạnh bằng
a
,
, ,SAB SAC SBC
là các tam
giác vuông cân tại
S
;
M
trung điểm của
SA
;
,N P
lần lượt điểm đối xứng với
A
qua
,B C
.
Tính diện tích của thiết diện của mặt phẳng
( )MNP
với hình chóp
.S ABC
A.
2
. 22
9
a
B.
2
. 11
18
a
C.
2
. 11
9
a
D.
2
. 22
18
a
Câu 22: Một hộp chứa 5 quả cầu xanh, 4 quả đỏ 4 quả vàng, lấy ngẫu nhiên ra 4 quả, tính xác suất
để lấy được 4 quả có đủ 3 màu
A.
64
143
B.
2
61347
C.
80
143
D.
76
143
Câu 23: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành có tâm
O
. Gọi
, I J
lần lượt
trung điểm
, SA SB
,
M
là giao điểm của
IC
JD
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
//ID JC
B.
SAC SBD MO
C.
/ /IJ CD
D.
1
2
IJ AB
Câu 24: Tập xác định của hàm số
2tan 3
1 cos
x
y
x
A.
\{ 2 ; }
2
R k k
B.
\{ ; 2 }
2
R k k
C.
\{ 2 ; 2 }
2
R k k
D.
\{ }
2 2
R k
Câu 25: Trong một khoảng thời gian, xác suất để c hãng taxi Vrab, VNGopro, NVTaxi chương
trình khuyến mại lần lượt là 0,6; 0,7; 0,8. Tính xác suất để trong khoảng thời gian đó khách hàng nhận
được khuyến mại
A.
83
125
B.
12
25
C.
16
25
D.
81
125
FINAL

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 11

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội gồm 50 câu trắc nghiệm là tài liệu để các em tham khảo trong quá trình ôn tập và nắm vững kiến thức môn Toán 11.

Nội dung đề kiểm tra bao quát những nội dung kiến thức cơ bản các em đã được học, giúp các em làm quen với các câu hỏi lí thuyết và các dạng bài tập cơ bản thường gặp, rèn kĩ năng giải toán cho các em. Các em có thể tham khảo thêm các đề thi giữa kì 1 lớp 11 của các môn học khác để nâng cao hiệu quả học tập.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Ngữ văn 11, Hóa học 11, Địa lý 11,...

Đánh giá bài viết
1 519
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm