Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021-2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề 136
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Toán - Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh:...................
Câu 1. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đ th hàm số
+
=
2
21
1
x
y
x
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Câu 2. Hàm s
()y fx
có bảng biến thiên như sau:
x

1
3

y
0

2
y
4

Tp hợp tất cả các giá tr của
m
để phương trình
()fx m
có ba nghiệm thực phân biệt là
A.
4; 2



. B.
4; 2
. C.
(
)
4; 2
. D.
4; 2
.
Câu 3. Đồ th của hàm số nào sau đây không cắt trục hoành?
A.

32
yx x
. B.
23yx
. C.

2
8yx x
. D.
2022
12
y
x
.
Câu 4. Khối lập phương đơn vị có thể tích bằng
A.
3
. B.
1
3
. C.
1
. D.
12
.
Câu 5. Cho hàm số đa thức bậc ba
(
)
=
y fx
có đồ thị như hình vẽ bên.
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Hàm số
fx
đồng biến trên
(
)
+∞1;
.
B. Hàm số
fx
nghịch biến trên
( )
−∞ ;2
.
C. Hàm số
fx
đồng biến trên
( )
+∞0;
.
D. Hàm số
fx
nghịch biến trên
( )
2;1
.
Câu 6. Biết rằng hình vẽ sau đây đ th của một trong bốn hàm số cho các phương án A, B, C, D. Hi
đó là hàm số nào?
x
y
O
A.

42
21yxx
. B.

42
21yx x
. C.

32
21yx x
. D.
21
1
x
y
x
.
Mã đề 136
x
y
1
-2
O
Trang 2/6 - Mã đề 136
Câu 7. Khối hộp chữ nhật có ba kích thước là
,a
,b
c
có thể tích bằng
A.
1
3
abc
. B.
3
()abc
. C.
3abc
. D.
abc
.
Câu 8. Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
2
20cm
và thể tích bằng
3
60cm
thì chiều cao bằng
A.
30cm
. B.
3cm
. C.
9cm
. D.
1cm
.
Câu 9. Đồ th của hàm số
=−+ +
32
35yx x
có hai điểm cực tr
A
B
. Độ dài đoạn
AB
A.
52
. B.
10 2
. C.
45
. D.
25
.
Câu 10. Hàm s
−+
=
+
2
3
x
y
x
nghịch biến trên
A.
( )
−∞ ;3
. B.
( )
;2−∞
. C.
{ }
\3
. D.
.
Câu 11. Đồ th hàm số

3
2 12yx x
cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
A.
1
. B.
12
. C.
0
. D.
2
.
Câu 12. Hàm s
= +
2
21
yx
đồng biến trên khoảng nào?
A.

−∞


1
;
2
. B.
( )
+∞0;
. C.

+∞


1
;
4
. D.
( )
−∞;0
.
Câu 13. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
=
+
21
21
x
y
x
có phương trình
A.
= 1y
. B.
=
1
2
y
. C.
=
1y
. D.
=
1
2
y
.
Câu 14. Khối chóp có chiều cao bằng
7cm
và thể tích bng
3
28cm
thì diện tích đáy bằng
A.
2
12cm
. B.
2
36cm
. C.
2
4cm
. D.
2
15cm
.
Câu 15. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
=
+
2
3
x
y
x
có phương trình
A.
= 3y
. B.
= 3x
. C.
= 1y
. D.
= 2x
.
Câu 16. Cho hàm số
+
=
+
ax b
y
cx d
có đồ th là đường cong (C) như hình vẽ:
Ta đ giao điểm giữa tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của (C) là
A.
( )
1; 1
. B.
( )
−−1; 1
. C.
( )
1; 1
. D.
( )
1; 1
.
Câu 17. Hàm s
=
3
3yx x
nghịch biến trên khoảng nào?
A.
( )
1; 1
. B.
(
)
−∞ ;1
. C.
( )
2; +∞
. D.
( )
;2−∞
.
Câu 18. Th tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
2
20cm
và chiều cao bằng
6cm
A.
3
120cmV
. B.
3
240cmV
. C.
3
40cmV
. D.
3
60cmV
.
Câu 19. Khối chóp tam giác đều có chiều cao bằng
9dm
và cạnh đáy bằng
2dm
có thể tích là
A.
3
9 3dmV
. B.
3
12dmV
. C.
3
3dmV
. D.
3
3 3dmV
.
Trang 3/6 - Mã đề 136
Câu 20. Khối lăng trụ
2022
đỉnh thì có bao nhiêu cạnh?
A.
1013
. B.
6066
. C.
3033
. D.
2022
.
Câu 21. Cho hàm số
( )
=y fx
bảng biến thiên như sau:
x

2
4

y
0
0

3
y
2

Khng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
= 4x
. B. Hàm số đạt cực tiểu tại
= 2x
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
= 3x
. D. Hàm số đạt cực đại tại
=
2x
.
Câu 22. Một khối tứ diện có bao nhiêu mặt?
A.
10
. B.
3
. C.
4
. D.
6
.
Câu 23. Cho hàm số
( )
=y fx
có bảng biến thiên như sau:
x

1
0
1

y
0
0
0


y
4
1
1
Hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
−∞ ;1
. B.
( )
1; +∞
. C.
( )
1; 4
. D.
( )
1; 0
.
Câu 24. Cho hàm số
(
)
=y fx
xác định trên
tha mãn
(
)
→−∞
= lim 1
x
fx
( )
→+∞
=
lim
x
fx m
. bao nhiêu
giá trị thc của tham số
m
để đồ thị của hàm số đã cho có đúng một đường tiệm cận ngang?
A. Vô số. B.
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 25. Cho hàm số
( )
=y fx
có bảng biến thiên như sau:
x

2
2

y
0
0

3
y
1

Giá tr cực tiểu của hàm s đã cho bằng
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 26. Cho khối lăng trụ

.ABC A B C
(tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?
C'
B'
A'
C
B
A
A. Đỉnh
A
thuộc mặt
ABC
. B. Đỉnh
B
thuộc mặt

ACC A
.
C. Đỉnh
C
thuộc mặt

ABC
. D. Đỉnh
C
thuộc mặt
ABC
.

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, cho các em ôn tập, chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 Toán 12 sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi giữa kì 1 lớp 12 sắp tới, bên cạnh việc ôn luyện theo đề cương, các em học sinh cũng cần thực hành luyện đề để nắm được cấu trúc đề thi cũng như các dạng bài thường gặp trong đề thi. Chuyên mục đề thi giữa kì 1 Toán 12 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Ngoài tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021-2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh, mời các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.331
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 12

    Xem thêm