Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 5 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 4 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 4, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. cucumber

B. pear

C. fruit

D. pomelo

2. A. farmer

B. bread

C. doctor

D. driver

3. A. lunch

B. field

C. dinner

D. breakfast

II/ Look at the picture and complete the word

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 5

1. n _ r _ _

2. _ r _ a _

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 5

3. c _ _ c k _ n

4. _ h _ _ k

III/ Complete the sentences with the words in the box

brother

pretty

handsome

what

who

1. My brother is _________ and strong.

2. _________ is taller, your father or your mother?

3. This is my _________. He is tall and thin,

4. Look at the girl! She is tall and _________.

5. _________ does your mother look like? - She is tall and beautiful.

IV. Choose the correct answer A, B, C or D

1. _________ time is it? - It’s six forty

A. When

B. Why

C. What

D. Which

2. What does your father look like? - _________ is big

A. Him

B. She

C. He

D. Her

3. My father _________ flowers every day.

A. waters

B. water

C. watering

D. watered

4. When _________ New Year? - It’s on the first of January

A. be

B. am

C. is

D. are

5. Linda can play the piano but she _________ play the guitar

A. can

B. cant

C. can’t

D. cant not

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. What/ your/ look/ sister/ like?/ does/

_____________________________________________

2. brother/ My/ is/ not/ young./ very/

_____________________________________________

3. a/ Where/ work?/ does/ sale assistant/

_____________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 - Đề 5

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

II/ Look at the picture and complete the word

1. Nurse

2. Bread

3. Chicken

4. Thick

III/ Complete the sentences with the words in the box

1. handsome

2. Who

3. brother

4. pretty

5. What

IV. Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. C

3. A

4. C

5. C

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. What does your sister look like?

2. My brother is not very young

3. Where does a sale assistant work?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 449
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm