Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 11

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 lên 4

Tài liệu ôn tập hè lớp 3 môn Tiếng Anh lên 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Exercise 1. Hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất

1. This is my……………………………., Lan

A. Book

B. pen

C. bag

D. friend

2. This is my ………………….., Mr Nam

A. Teacher

B. desk

C. table

D. board

3. Is ……………………. your friend? Yes, it is.

A. This

B. these

C. the

D. they

4. This is ……………… ruler.

A. I

B. my

C. the

D. you

5. What’s this? …………………

A. It’s a desk

B. this is my friend

C. it’s red

D. this is my teacher.

6. ………………. is this? It’s my friend, Minh.

A. What

B. who

C. how

D. what’s

7. Is this…………. friend, Mai? yes, she is

A. My

B. I

C. you

D. your

8. …………… that Linh? Yes, it is.

A. Is

B. am

C. are

D. who

9. …………….. this his friend? No it isn’t.

A. Am

B. are

C. is

D. what

10. Are they your friends? ……………………

A. Yes, it is

B. yes, they are

C. yes it isn’t

D. no, it is

11. Em nói như thế nào khi muốn rủ bạn đi chơi?

A. Let’s play

B. let’s read

C. let’s sing

D. let’s sleep

12. Em nói thế nào khi muốn hỏi thăm sức khỏe ai đó?

A. How are you?

B. what’s this?

C. who’s that?

D. what’s your name?

13. Em nói thế nào khi muốn giới thiệu bạn mình?

A. This is a table

B. this is my book

C. it’s red

D. this is my friend, Lan

14. Khi muốn hỏi màu sắc em nói như thế nào?

A. What’s this?

B. how are you?

C. what color this?

D. what colour is this?

15. Muốn hỏi thăm sức khỏe cô giáo Na em nói như thế nào?

A. How are you, Na?

B. are you Na?

C. how’s you?

D. how are you, Ms Na?

16. Khi muốn giới thiệu cô giáo em nói như thế nào?

A. This is my friend

B. this is teacher

C. this is my ruler

D. this is my teacher.

17. Is this your friend? ………………………….

A. Yes, I am

B. yes, they are

C. yes, you are

D. yes, it is

18. What’s this? …………………….

A. It’s pink

B. it’s a bag

C. it’s green

D. yes, it is

19. ………………… are my friends.

A. This

B. that

C. these

D. what

20. This ………………….. my pencil.

A. Is

B. are

C. am

D. that

Exercise 2: Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1. pets? / have / you / any / Do

....................................................................................................

2. with / cats, / dog / Mum? / there / the / the / Is

.................................................................................................…

3. three / and / dog / one / have / I / cats

....................................................................................................

4. parrots / and / also / have / I / a / rabbit / two

....................................................................................................

5. They / the / in / cage / are

....................................................................................................

6. toys / you / like? / What / do

....................................................................................................

ĐÁP ÁN

Exercise 1. Hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

6 - B; 7 - D; 8 - A; 9 - C; 10 - B;

11 - A; 12 - A; 13 - D; 14 - D; 15 - D;

16 - D; 17 - D; 18 - B; 19 - C; 20 - A;

Exercise 2: Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 - Do you have any pets?

2 - Is there the dog with the cats, Mum?

3 - I have one dog and three cats.

4 - I also have a rabbit and two parrots.

5 - They are in the cage.

6 - What toys do you like?

Download đề thi & đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 11. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 541
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm