Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ SỐ 1
A. LISTENING (4pts)
1. Listen and write T (True) or F (False) (1pt)
T / F
1. Mai has a skipping rope.
2. Peter has a yo yo.
3. Nam has a teddy bear.
4. Linda has a puzzle.
1. T 2. F 3. F 4. T
2. Listen and tick
(1pt)
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. b 2. c 3. a 4.a
3. Listen and number. (1pt)
1. d 2. a 3. c 4. b
4. Listen and complete (1pt)
1. A: Who’s that woman?
B: She’s my ______________.
2. A: Is there a ______________.
B: Yes, there is.
3. A: Are there any ___________ in the room?
B: No, there arent.
4. A: Do you have a ____________?
B: Yes, I do.
1. Mother 2. ball 3. posters 4. pool
B. READING (2pts)
5. Look and read. Put a tick (
) or a cross (x) in the box (1pt)
1. Mary: Is this your pencil?
Mai: Yes, it is
2. Hello, My name’s Hoa.
3. Tony has a ball and a kite.
4. There is one bed in the room.
b
a
d
c
X
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. My poster is under the desk.
6. My mother is thirty-nine years
old.
3.x 4.
5.
6.
6. Read and circle. (1pt)
This is my bedroom. It is large and (1) ………... There is a pink bed next to the pink
window. There are two (2)……….… and two tables. There is a bookcase between the tables.
(3)……..……are many books on the bookcase. There is a yellow (4)…….....near the bed.
There are many (5)………..….on the wall. Can you count? How many pictures are there in
my bedroom?
1. A. nice B. small C. big
2. A. tables B. lamp C. lamps
3. A. That B. This C. There
4. A. wardrobes B. books C. fan
5. A. pictures B. poster C. map
2. C 3. C 4. C 5. A
C. Writing (2pts)
7: Look at the pictures. Write the words. (1pt)
0. lrure
ruler
1. eftarh
_ _ _ _ _ _
2. palen
_ _ _ _ _
3. iktehnc
_ _ _ _ _ _ _
4. rwrdeosab
_ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Father 2. plane 3. kitchen 4. wardrobes
8: Reorder the words (1pt)
0. my / is / this / mother
=> This is my mother.
1. is / there / over / there / garden / a
=>…………………………………………
A

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án

Bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh 3 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện kỹ năng làm bài thi, đồng thời tăng phản xạ ngôn ngữ hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.748
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm