Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

I. Choose the correct answer:

1. What……….you see? Do/can/is

-I can see a small ball.

2. I can see a ………….robot. pig/big/pit

3. It’s ……….car. Tom/Tom/Tom’s

4. The plane is in the……….. chair/table/box

5. Where……..the truck? Are/is/it

6. Put the photo………the desk. At/out/on

7. There ……..four balls in the living room. Are/is/am

8. What do you …….to eat? One/on/want

9. May I have…………? Eg/egg/eggs

10. Can I eat a cookie?

-Yes, you………. is/do/can.

11. Yes, here you……… is/am/are

12. Would you…….some fries? Line/like/is

- Yes,………….. thanks/please/I do

13. Have some soya……….. milk/mill/beans

14. Thank you.

You’re…………. fine/welcome/done

15. Where are you………….? go/going/do

16. I’m going………..the park. Too/two/to

17. Where’s the…………cream shop? I/is/ice

18. It’s ……..Water street. In/at/on

19. How do I get to the………. Lake/late/like

20. Go…….. left/right/straight

21. Turn………. left/lift/straight

22. What’s Mom…………..? doing/do/does

23. She’s shopping………..the market. On/in/at

24. There’s a …………… Let’s hold hands red light/crosswalk/green light

25. There’s a car. Let’s……….. go/hold hands/stop

26. How’s the weather?

It’s……… Sun/rainbow/sunny

27. Can you………..the lightning? Sea/see/she

-Yes, I……… can/can’t/can not

28. ………you hot? Is/ are/ am

-Yes, I………. Are/can/am

-No, I’m…….. not/can’t/are

29. Can we ………a snowman? Meet/make/go

-No, we……….. can/can’t/make

30. Can we ……..skiing? going/make/go

-Yes, we………….. go/can/do

31. A seed needs ……….to grow. Soil/plant/soy

Đáp án có trong file tải. Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 3.838
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm