Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa năm 2021 - 2022 Có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2021 - 2022 Đề 3 được VnDoc biên soạn là đề kiểm tra đánh giá năng lực giữa học kì 2 hóa học 10, nội dung tài liệu với 25 câu hỏi trắc nghiệm hy vọng có thể giúp ích cho các bạn học sinh ôn luyện học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 10 năm 2022

Môn học: Hóa học 10

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 3

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (0,25 điểm)

Câu 1. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tố halogen có chung đặc điểm nào sau đây?

A. Thể hiện tính khử

B. Thể hiện tính oxi hóa mạnh

C. Có thể đóng vai trò là chất khử, hoặc chất oxi hóa hoặc cả hai

D. Là chất khử rất mạnh

Câu 2. Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất là :

A. Cl2, H2O.

B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.

D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Câu 3. Cho các phản ứng:

SiO2 + dung dịch HF →

F2 + H2O \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}

AgBr  \overset{as}{\rightarrow}

Br2 + NaI (dư) →

Trong các phản ứng trên, những phản ứng có tạo ra đơn chất là

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Câu 4. Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim lọai M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho dung dịch muối Y tác dụng với Cl2 cũng thu được muối X. Kim loại M có thể là

A. MgB. ZnC. AlD. Fe

Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

B. Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, có tính oxi hóa mạnh.

C. Nước Gia-ven dung để tẩy trắng vải, sợi và tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.

D. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

Câu 6. Dãy các đơn chất halogen nào sau đây được xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần?

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. Cl2, Br2, I2, F2

C. Cl2, F2, Br2, I2

D. I2, Br2, Cl2, F2

Câu 7. Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns1np6B. ns2np5C. ns3np4D. ns2np4

Câu 8. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm?

A. H2O + Cl2 → HCl + HClO

B. H2SO4 (đặc) + NaCl (r) → HCl + NaHSO4

C. H2 + SO2 → HCl + H2SO4

D. H2 + Cl2 → 2HCl

Câu 9. Có ba bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch NaCl, NaBr, NaI. Dùng cặp thuốc thử nào sau đây để xác định dung dịch chứa trong mỗi bình?

A. Dung dịch brom, iot

B. Dung dịch brom, hồ tinh bột.

C. Dung dịch clo, iot

D. Dung dịch clo, hồ tinh bột

Câu 10. Cho V lit khí clo tác dụng với lượng dư dung dịch KI thu được 2,54 gam I2 . Giá trị của V ở đktc là

A. 0,448B. 0,224C. 0,336D. 0,112

Câu 11. Cho 200 ml dung dịch KCl 0,5M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 57,40B. 43,05C. 28,70D. 14,35

Câu 12. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam muối KClOx thu được 3,36 lit khí ở đktc. Công thức phân tử của muối là

A. KClO2B. KClOC. KClO3D. KClO4

Câu 13. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr

B. Cho Br2 vào dung dịch NaI

C. Thổi khí F2 vào hơi nước nóng

D. Cho I2 vào dung dịch KBr

Câu 14. Dung dịch muối không tác dụng với dung dịch AgNO3

A. NaFB. NaClC. NaBrD. NaI

Câu 15. Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. dung dịch NaOH đặc.

Câu 16. Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 17,92 lít.B. 6,72 lít.C. 8,96 lít.D. 11,20 lít.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

B. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

C. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.

D. Tính khử của ion I− mạnh hơn tính khử của ion Br−

Câu 18. Dãy kim loại xếp theo tính kim loại tăng dần là:

A. Al, Mg, Ca, Rb, K

B. Mg, Ca, Al, K, Rb

C. Al, Mg, Ca, K, Rb

D. Ca, Mg, Al, Rb, K

Câu 19. Cho các nguyên tố X, Y, Z với số hiệu nguyên tử lần lượt là 4, 12, 20. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các nguyên tố này đều là kim loại mạnh nhất trong chu kì.

B. Các nguyên tố này không cùng thuộc một chu kì.

C. Thứ tự tăng dần tính bazơ là X(OH)2 < Y(OH)2 < Z(OH)2.

D. Thứ tự tang dần độ âm điện: X < Y < Z.

Câu 20. Trộn dung dịch chứa a gam HBr với dung dịch chứa a gam NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được, màu của quỳ tím sẽ là

A. chuyển sang màu đỏ.

B. chuyển sang màu xanh.

C. không đổi màu.

D. mất màu.

Câu 21. Cho các phản ứng sau:

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. 3B. 4C. 1D. 2

Câu 22. Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là

A. 0,05B. 0,16C. 0,02D. 0,10

Câu 23. Thuốc thử dùng để nhận biết 5 lọ riêng biệt dựng các hóa chất sau: NaCl; NaBr; NaI; NaNO3; Na2S là

A. dung dịch AgNO3 dư 

B. dung dịch Mg(NO3)2

C. dung dịch Zn(NO3)2

D. dung dịch KNO3

Câu 24. Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam. Thể tích khí clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên (đo ở đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 3,36 lít.

C. 2,24 lít.

D. 1,12 lít.

Câu 25. Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Khối lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp lần lượng KCl có trong A. % khối lượng KClO3 có trong A là

A. 47,83%.B. 56,72%.C. 54,67%.D. 58,55%.

---------Hết---------

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa năm 2022 Đề 3

1B2D3C4D5D
6D7B8B9D10B
11D12C13D14A15A
16C17C18C19A20B
21D22D23A24D25D

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi giữa học kì 2 hóa 10 

Câu 4.

M là kim loại Fe

2Fe + 3Cl2 ⟶ 2FeCl3 (X)

Fe + 2HCl ⟶ FeCl2(Y) + H2↑

Fe + 2FeCl3 (X) ⟶ 3FeCl2 (Y)

Câu 9. 

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử và cho một ít hồ tinh bột vào 3 mẫu thử trên, tiếp tục cho nước clo lần lượt vào 3 mẫu thử.

Mẫu thử chuyển sang vàng là NaBr

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Mẫu thử có xuất hiện màu xanh là mẫu NaI

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Mẫu không có hiện tượng là NaCl.

Câu 16. 

Gọi số mol của Zn và Al lần lượt là: x, y (mol)

+) Lập hệ phương trình:

65x + 27y = 11,91

36x + 133,5y = 40,3

=>x = 0,1; y = 0,2

Phương trình phản ứng:

Zn + Cl2 → ZnCl2

Mol 0,1→ 0,1

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Mol 0,2→ 0,3

ΣnCl2 = 0,4 => VCl2 = 8,96 lit

Câu 22.

nKMnO4 = 3,16/158 = 0,02 (mol)

Bảo toàn electron: nHCl (bị oxi hóa) = 5nKMnO4 = 5.0,02 = 0,1 (mol)

Câu 23:

Dùng dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3

Na2SNa2SO4NaNO3NaCl
BaCl2Không hiện tượngKết tủa trắngKhông hiện tượngKhông hiện tượng
AgNO3Kết tủa đenKết tủa trắngKhông hiện tượngKết tủa trắng

Câu 24: 

Gọi số mol Cl2 phản ứng là x

Tổng quát:

Cl2 + 2Br→ Br2 + 2Cl-

Mol x → 2x → 2x

=> mmuối giảm = mBr- - mCl- = 80.2x – 35,5.2x = 4,45

=> x = 0,05 mol => V = 0,05 x 22,4 = 1,12 mol

Câu 25. 

Phương trình phản ứng 

KClO3 → KCl + 3/2 O2

Ca(ClO2)2 → CaCl2 + 2O2

Ca(ClO3)2 → CaCl2 + 3O2

CaCl2 → CaCl2

KCl → KCl

Chất rắn B là KCl và CaCl2

nH2SO4 = 1,56 mol ⇒ nSO2 = nSO3 = nH2SO4 =1,56 mol

⇒ nO2 = 0,78 mol

Bảo toàn khối lượng ta có: mA = mB + mO2 ⇒ mB = 58,72 gam

CaCl2 + K2CO3 → CaCO3 + 2KCl

0,18 ← 0,18 → 0,36

Xét hỗn hợp B ta có: mKCl = mB − mCaCl2 = 38,74 gam

Vậy khối lượng KCl ở D là: mKCl = 38,74 + 0,36.74,5 = 65,56 gam

mKCl tại A = 3/22 .

mKCl trong dung dịch D

=> mKCl tại A = 8,94 gam

Vậy khối lượng KCl tại phản ứng 1 là: 38,74 – 8,94 = 29,8 gam

Theo phản ứng 1 thì: mKClO3 = 49 gam => %KClO3 = 58,55%

....................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa năm 2021 - 2022 Đề 3 hy vọng giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt bài thi giữa học kì, đạt kết quả tốt nhất.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
21 16.300
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 10

    Xem thêm