Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2020 - 2021 Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 hóa học 10 năm 2020 - 2021 Có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2020 - 2021 Đề 2 được VnDoc biên soạn là đề kiểm tra đánh giá năng lực giữa học kì 2 hóa học 10, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn học sinh ôn luyện học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 10 năm 2021

Môn học: Hóa học 10

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (0,25 điểm)

Câu 1. O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2. Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2 là?

A. KOH. B. H2O. C. SO2. D. H2

Câu 2. Điều chế clorua vôi bằng cách đun nóng nhẹ (ở 30oC ) cặp chất nào sau đây

A. Ca(OH)2 với Cl2 

B. Ca(OH)2 với HCl

C. CaO với HCl

D. CaO với Cl2

Câu 3. Chọn câu trả lời không đúng trong các câu dưới đây.

A. Axit HF có thể tác dụng được với SiO2

B. Flo là chất khí rất độc

C. Flo là chất khí màu nâu đỏ

D. Flo phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại

Câu 4. Lớp ngoài cùng của các nguyên tố halogen có đặc điểm gì chung?

A. Có 6 electron

B. Có 5 electron

C. Có 7 electron

D. Có 4 electron

Câu 5. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. NaF + AgNO3

B. NaBr + AgNO3

C. NaI + AgNO3

D. NaCl + AgNO3

Câu 6. Hoà tan hoàn toàn 12,08 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

A. 46,42 B. 47,02 C. 53,48 D. 54,68

Câu 7. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?

A. NaOH + HCl → NaCl + H2

B. Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

C. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

D. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu 8. Sắt tác dụng với chất nào sau đây cho muối sắt (III) clorua?

A. Cl2 B. CuCl2 C. NaCl D. HCl

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau

B. Trong hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hóa: -1; +1; +3; +5; +7

C. Khả năng oxi hóa của halogen giảm dần từ flo đến iot

D. Halogen là những chất oxi hóa mạnh

Câu 10. Tính khử của các halogenua giảm dần theo thứ tự sau

A. F- > Cl- > Br- > I-

B. I- > Cl- > Br- > F- 

C. I- > Br- > Cl- > F- 

D. Cl- > F- > I- > Br-

Câu 11. Cho 0,2 mol SO2 tác dụng với 0,3 mol NaOH. Sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị m?

A. 18,9g B. 23g C. 20,8g D. 24,8g

Câu 12. Cách tốt nhất để làm sạch không khí trong phòng thí nghiệm có lẫn lượng lớn khí clo là

A. phun khí hiđro

B. phun nước

C. phun dung dịch nước vôi trong

D. phun dung dịch amoniac

Câu 13. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

A. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng

B. điện phân nóng chảy NaCl

C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl

Câu 14. Khí H2S không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch CuCl2.

B. Khí Cl2.

C. Dung dịch KOH.

D. Dung dịch FeCl2.

Câu 15. Có 3 dung dịch sau: NaOH, HCl ,H2SO4 loãng. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là

A. NaCl B. BaCO3 C. Ba(OH)2 D. AgNO3

Câu 16. Tính số mol KMnO4 và số mol HCl cần lấy để điều chế được một lượng khí Cl2 phản ứng vừa đủ với 14 gam Fe.

A. 0,15 mol và 1,20 mol

B. 0,30 mol và 2,40 mol

C. 0,20 mol và 1,40 mol

D. 0,075 mol và 0,60 mol

Câu 17. Dẫn 2,24 lít khí clo (đktc) vào 200 gam dung dịch NaOH 40%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết hiệu suất 100%, m có giá trị là

A. 83,5 B. 13,3 C. 85,3 D. 77,85

Câu 18. Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 6,72 lít. B. 13,44 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít.

Câu 19. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

B. NaHCO3, AgNO3, CuO

C. FeS, BaSO4, KOH

D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

Câu 20. Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính axit giảm dần?

A. HClO, HClO3, HClO2, HClO4.

B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4.

D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.

Câu 21. Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là

A. CaOCl2

B. KMnO4

C. K2Cr2O7

D. MnO2

Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị II không đổi trong hợp chất) trong khí Cl2 dư, thu được 28,5 gam muối. Kim loại M là

A. Be B. Cu C. Ca D. Mg

Câu 23. Trong các chất sau: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 5 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 24. X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1:V2 = 4:7. Tỉ lệ x:y bằng:

A. 11:4 B. 11:7 C. 7:5 D. 7:3

Câu 25. Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là

A. 47,2 % B. 52,8% C. 58,2% D. 41,8%

 ---------------Hết-------------

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2020 - 2021 Đề 2

1A 2A 3D 4C 5A
6D 7C 8A 9B 10C
11B 12D 13A 14D 15B
16A 17C 18A 19B 20C
21C 22D 23A 24C 25D

.............................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2020 - 2021 Đề 2 hy vọng giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt bài thi giữa học kì, đạt kết quả tốt nhất. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 5.664
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm