Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮCNINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
Mã đề thi: 209
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2018- 2019
Môn: Hóa lớp 11
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Cho NTK: H = 1; C =12; O = 16; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Ca = 40
Câu 1: Hợp chất Y sau đây có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monohalogen ?
C
H
2
CH
3
CH
C
H
3
CH
3
A. 4
B. 3
C. 2
D. 5
Câu 2: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A. dd HBr
B. dd Br
2
C. dd AgNO
3
/NH
3
D. dd KMnO
4
Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu
cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8g. % thể tích
của một trong 2 anken là
A. 70%
B. 40%
C. 80%.
D. 50%
Câu 4: Chất nào sau đây khi tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất:
A. But-1-en
B. 2,3- đimetylbut-2-en
C. propen
D. 2-metylbut-2-en
Câu 5: Hiđrocacbon X mạch hở có phân tử khối là 54. X có bao nhiêu công thức cấu tạo?
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm CH
4
, C
2
H
4
C
2
H
2
. Lấy 12,9 gam X tác dụng hết với dung
dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 72 gam. Mặt khác, nếu cho 20,16 lít (ở
đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, thu được 54 gam
kết tủa. Phần trăm thể tích của C
2
H
4
có trong X là?
A. 50.
B. 45.
C. 30.
D. 25.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một ankadien X ở thể khí thu được H
2
O và CO
2
có tổng khối
lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dich Ca(OH)
2
dư, được 40 gam kết
tủa. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
2
.
B. C
3
H
4
.
C. C
4
H
6
.
D. C
5
H
8
.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi
(ở đktc) thu được 2,4 mol CO
2
và 2,4 mol nước. Giá trị của b là
A. 80,64 lít.
B. 24,9 lít.
C. 94,2 lít.
D. 92,4 lít.
Câu 9: Toluen là tên gọi chất nào sau đây?
A. C
6
H
5
-CH
3
B. C
6
H
6
C. C
6
H
5
-CH=CH
2
D. C
6
H
5
-CH
2
CH
3
Câu 10: Cho sơ đồ sau: CH
4
→ X → Y → poli (vinyl clorua). X, Y tương ứng với dãy
chất nào sau đây?
A. axetilen, vinyl axetilen
B. axetilen, vinyl clorua.
C. etilen, 1,2-điclo etan.
D. etilen, vinyl clorua.
Câu 11: Cho 4,32 gam hiđrocacbon X tác dụng với AgNO
3
dư trong NH
3
thu được 12,88
gam kết tủa. Vậy X là:
A. but-1-in
B. axetilen
C. propin
D. vinylaxetilen
Câu 12: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40
o
C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính
của phản ứng là
A. CH
3
CHBrCH=CH
2
.
B. CH
3
-CH=CH-CH
2
Br.
C. CH
2
BrCH
2
CH=CH
2
.
D. CH
3
-CH=CBr-CH
3
.
Câu 13: bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C
5
H
8
?
A. 2.
B. 4
C. 1.
D. 3
Câu 14: Bao nhiêu chất sau đây làm mất màu dung dịch nước Brom: etan; etilen; axetilen;
buta-1,3-dien; benzen; stiren?
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm C
2
H
6
, C
3
H
6
và C
4
H
6
. Tỉ khối của X so với H
2
bằng 24. Đốt
cháy hoàn toàn 2,88 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1,5 lít dung
dịch Ba(OH)
2
0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá
trị của m là:
A. 9,885
B. 13,795
C. 17,73
D. 15,77
Câu 16: 8 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 200 ml dd Br
2
2M. CTPT X là
A. C
4
H
6
.
B. C
3
H
4
.
C. C
2
H
2
.
D. C
5
H
8
.
Câu 17: Hiđrocacbon X cháy cho th ch hơi nưc gp 1,2 ln th ch CO
2
( đo cùng
đk). Khi tác dng vi clo to mt dn xut monoclo duy nht. X có tên là:
A. etan
B. propan
C. 2,2- đimetylpropan.
D. isobutan
Câu 18:
Đốt cháy m gam hỗn hợp C
2
H
6
, C
3
H
4
, C
3
H
8
, C
4
H
10
được 17,6 gam CO
2
10,8 gam H
2
O.
Giá trị của m là
A. 10,8.
B. 7,2
C. 6.
D. 12.
Câu 19: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C
2
H
5
OH, ( H
2
SO
4
đặc, 170
o
C) thường
lẫn các oxit như SO
2
, CO
2
. Chất dùng đểm sạch etilen là
A. dd NaHCO
3
B. dd NaOH dư.
C. dd KMnO
4
loãng dư.
D. dd brom dư.
Câu 20:
Cho các hiện tượng sau:
(1) Sục khí etilen (dư) vào nước brom (màu vàng - da cam), nước brom mất màu.
(2) Sục khí etilen (dư) vào dung dịch KMnO
4
(màu tím-hồng), dung dịch mất màu và có
kết tủa trắng.
(3) Sục khí propilen (dư) vào dung dịch KMnO
4
(màu tím-hồng), dung dịch mất màu
có kết tủa đen.
(4) Cho benzen vào dung dịch Br
2
thấy có kết tủa trắng.
(5) Cho khí axetilen o bình chứa dung dịch AgNO
3
/NH
3
(không màu), xuất hiện
kết tủa vàng
Số hiện tượng được mô tả đúng với thí nghiệm
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 21: C
5
H
8
có bao nhiêu đng phân ankađien liên hợp?
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 22:
Cho các phát biểu sau:
(1) Ankađien là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa 2 liên kết pi.
(2) Những hiđrocacbon có công thức phân tử là C
n
H
2n
là anken.
(3) Anken là hiđrocacbon không no mạch hở có công thức phân tử là C
n
H
2n
(n≥ 2)
(4) Ankin là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa 1 liên kết C≡C.
(5) Anken có từ 4C trở lên thể có đồng phân hình học.
Số phát biểu đúng là:
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
Câu 23: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br
2
theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao
nhiêu sản phẩm?
A. 2
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 24: Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối
lượng bình brom tăng 7,28g và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là
A. C
4
H
8
B. C
3
H
6
C. C
5
H
10
D. C
2
H
4
Câu 25: Công thức chung của ankadien là
A. C
n
H
2n-2
(n≥2)
B. C
n
H
2n
(n≥2)
C. C
n
H
2n-2
(n≥3)
D. C
n
H
2n
(n≥3)
Câu 26: Hãy cho biết cặp tên nào sau đây thuộc cùng một chất?
A. isopropyl axetilen và 2-metyl but-3-in.
B. etyl metyl axetilen và pent-2-in
C. vinyl axetilen và buta-1,3-điin
D. đimetyl axetilen và but-1-in
Câu 27: Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230g rượu etylic với H
2
SO
4
đậm đặc,
hiệu suất phản ứng đạt 40% là
A. 350g.
B. 84g.
C. 196g.
D. 56g.
Câu 28: Cho sơ đồ sau: axetilen
vinyl clorua
trung hop
→
PVC. Tính thể tích
axetilen (đktc) cần lấy để điều chế 1,2 tấn PVC, biết hiệu suất phản ứng cộng và phản ứng
trùng hợp lần lượt là 80% và 62,5%.
A. 860,16m
3
B. 537,6 m
3
C. 1075,2 m
3
D. 430,08,4 m
3
Câu 29: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol C
2
H
2
; 0,15 mol C
2
H
4
; 0,2 mol C
2
H
6
0,3 mol H
2
. Đun
nóng X với bột Ni xúc tác 1 thời gian được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y
được số gam CO
2
và H
2
O lần lượt là
A. 3,96 và 3,35.
B. 39,6 và 11,6.
C. 39,6 và 46,8.
D. 39,6 và 23,4.
Câu 30: Anken X có công thức cấu tạo: CH
3
CH
2
C(CH
3
)=CHCH
3
.
Tên của X là
A. 3-metylpent-2-en.
B. isohexan.
C. 3-metylpent-3-en.
D. 2-etylbut-2-en.
Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hoá:
Canxi cacbua
→
(1)
X
1
→
(2)
X
2
→
(3)
X
3
→
(4)
Cao su buna . X
2
là chất nào sau đây ?
A. Axetilen.
B. Vinylaxetilen.
C. Etilen hoặc axetilen.
D. Etilen.
Câu 32: Trong PTN khí C
2
H
2
được điều chế từ chất nào:
A. C
2
H
4
B. CaC
2
C. C
2
H
6
D. CH
4
Câu 33: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư.
Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp
lần lượt là
A. 0,1 và 0,05.
B. 0,05 và 0,1.
C. 0,12 và 0,03.
D. 0,03 và 0,12.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Nội dung gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm