Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ CHÍNH THC
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUNG NAM
thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC K I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Hóa Học – Lp 11
Thi gian: 45 phút (không k thời gian giao đ)
MÃ ĐỀ: 301
H và tên hc sinh: ................................................................... SBD: .............. Lp: ..........
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
Câu 1.
Dn t t CO
2
vào dung dch ch cha 0,02 mol Ba(OH)
2
. Đồ th dưới đây biểu din
s ph thuc ca s mol kết ta BaCO
3
to thành theo s mol CO
2
.
Giá tr ca x là
A.
0,020.
B.
0,015.
C.
0,025.
D.
0,005.
Câu 2.
Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng gì?
A.
Nitơ.
B.
Cacbon.
C.
Kali.
D.
Photpho.
Câu 3.
Không
nên bón phân urê cho cây trồng cùng lúc vi
A.
phân vi lượng.
B.
phân kali.
C.
vôi sng.
D.
phân lân.
Câu 4.
Dung dch HNO
3
0,01M có pH bằng
A.
13.
B.
1.
C.
12.
D.
2.
Câu 5.
Dung dch X gm 0,05 mol Na
+
, 0,04 mol Cl
-
, 0,03 mol SO
4
2-
và Mg
2+
. Cô cn dung
dịch X, thu được m gam cht rn khan. Giá tr ca m là
A.
6,820.
B.
5,690.
C.
8,875.
D.
6,050.
Câu 6.
Mt loại nước thi công nghiệp có pH = 3,5. Nưc thải đó có môi trường
A.
trung tính.
B.
axit.
C.
bazơ.
D.
lưỡng tính.
Câu 7.
Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dch HNO
3
loãng, thu đưc dung dch Y cha
8m gam mui và x mol mt chất khí duy nhất là N
2
O. Cho dung dịch NaOH vào Y, kết
thúc thí nghiệm có 25,84 gam NaOH đã phản ng. Giá tr ca x
gn nht
vi
A.
0,060.
B.
0,050.
C.
0,030.
D.
0,055.
Câu 8.
Trong công nghiệp, axit nitric đưc tng hp t amoniac qua ba giai đoạn vi hiu
sut ca toàn bộ quá trình đạt 96%. Theo quá trình trên, t 4 tấn amoniac người ta thu được
m tn dung dch HNO
3
60%. Giá tr ca m là
A.
24,71.
B.
23,72.
C.
25,74.
D.
14,82.
Câu 9.
Silic tan được trong dung dch ca chất nào sau đây?
A.
NaOH.
B.
HF.
C.
NaCl.
D.
HCl.
Câu 10.
Chất nào sau đây là chất điện li?
A.
C
2
H
5
OH.
B.
HNO
3
.
C.
C
12
H
22
O
11
.
D.
CO
2
.
Câu 11.
Nh t t dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaHCO
3
,
hiện tượng xy ra
A.
có kết ta và sủi bọt khí.
B.
thoát ra khí không màu.
C.
thoát ra khí mùi khai.
D.
xut hin kết ta trng.
Câu 12.
ng dng ph biến nht của amoni nitrat là làm phân bón, thuốc n quân sự. Amoni
nitrat có công thức hóa học là
A.
NH
4
NO
2
.
B.
(NH
4
)
2
NO
3
.
C.
NH
4
NO
3
.
D.
(NH
4
)
2
NO
2
.
Câu 13.
Phn ng NaOH + HNO
3
→ NaNO
3
+ H
2
O có phương trình ion thu gọn là
A.
H
+
+ OH
-
H
2
O.
B.
Na
+
+ NO
3
-
NaNO
3
.
C.
H
2+
+ OH
2-
H
2
O.
D.
Na
2+
+ NO
3
2-
NaNO
3
.
Câu 14.
Chất bột X màu đen, khả năng hấp ph các khí độc nên đưc dùng trong nhiu
loi mt n phòng độc. Cht X là
A.
silicagen.
B.
than hot tính.
C.
thch anh.
D.
đá vôi.
Câu 15.
Thc hin thí nghim như hình vẽ dưới đây:
Bên trong bình, lúc đầu chứa khí X. Hiện tượng xy ra khi tiến hành thí nghiệm: nước
phun mạnh vào bình và chuyển thành màu hng. Khí X là
A.
NH
3
.
B.
HCl.
C.
CO
2
.
D.
N
2
.
II/ PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUN: (5,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành phương trình hóa học cho các phn ng sau:
a. KNO
3
0
t
b. Na
2
CO
3
+ HCl →
c. P + Ca d. Si + O
2
Câu 2 (1,5 điểm): Bảng dưới đây ghi lại kết qu quan sát khi nh dung dch Ca(OH)
2
vào các
ng nghiệm (1), (2), (3), đun nóng đựng mt trong các dung dch NaNO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, K
3
PO
4
không theo th t.
Ống nghiệm (1) (2) (3)
Hiện tượng Xut hin kết ta trng Không hin tượng
Xut hin kết ta trng và
thoát ra khí mùi khai
a. Các ng nghim (1), (2), (3) lần lượt cha dung dch ca cht nào?
b. Viết phương trình hóa học xy ra.
Câu 3 (1,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn m gam Mg vào dung dch HNO
3
dư, thu được 336 ml
khí NO
2
(đktc, sn phm kh duy nhất). Tính giá tr ca m.
Câu 4 (0,5 điểm): Một cái ao dùng để nuôi thy sn cha 5000 m
3
nước pH = 4,2. Trưc
khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 7,0 bằng cách hòa m gam vôi sống (nguyên
chất) vào nước trong ao. Tính giá tr m.
----------- HẾT ----------
Chú ý: Hc sinh được phép s dng Bng tun hoàn các nguyên t Hóa Hc.
HƯỚNG DN CHM
KIM TRA HC KÌ I NĂM HC 2018 2019
MÔN: HÓA HC 11
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
B
A
A
C
A
C
D
B
B
D
A
D
B
D
C
B
A
D
A
C
D
C
A
B
A
B
A
B
A
C
A
C
A
B
C
A
C
A
C
C
B
C
A
C
C
B
B
D
C
B
B
A
D
D
B
C
D
D
A
D
D
A
A
A
C
A
A
C
D
C
D
A
D
C
A
B
B
C
A
D
B
A
A
A
A
C
C
B
A
B
B
C
A
D
B
C
D
C
B
B
B
D
A
C
A
A
A
A
A
C
A
B
C
C
A
C
C
C
A
C
B
D
B
D
A
D
C
B
C
D
A
C
D
C
D
C
C
A
D
D
C
C
C
A
D
D
A
D
D
D
C
C
B
D
A
D
B
D
B
B
A
C
D
C
C
B
A
A
B
D
A
A
D
D
C
A
A
C
D
A
D
D
D
D
D
B
D
B
B
C
A
A
A
C
D
C
D
B
D
C
D
A
B
B
D
C
C
B
D
C
B
C
D
D
A
A
B
C
A
B
B
A
B
A
A
D
B
D
C
D
C
B
C
B
D
A
A
B
C
D
B
C
B
A
D
B
B
A
A
C
C
D
C
C
A
C
B
B
B
A
D
C
C
A
C
A
D
C
A
B
C
A
D
A
B
D
B
C
D
A
D
D
B
B
A
D
C
A
A
D
B
B
B
D
D
C
A
D
D
C
B
C
B
C
A
B
A
A
B
C
B
A
B
A
A
B
D
B
D
C
B
C
A
D
C
B
B
C
A
B
A
A
A
B
A
D
A
C
B
B
C
B
B
B
A
B
B
D
B
A
C
D
C
A
C
A
A
C
C
B

Đề thi kì 1 môn Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Nội dung tài liệu gồm 15 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi tự luận, học sinh làm bài thi trong thời gian 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 3.532
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm