Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình

SỞ GD & ĐT TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NAM TIỀN HẢI
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
(Đề có 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
( )
, ,2a SA ABCD SA a⊥=
. Số đo
góc giữa đường thẳng
SC
và mặt phẳng
bằng
A.
0
60
B.
0
0
C.
0
30
D.
0
45
Câu 2: Nếu
( )
1
5
lim 2
1
x
fx
x
=
( )
1
1
lim 3
1
x
gx
x
=
thì
( ) ( )
1
. 43
lim
1
x
f xgx
x
+−
bằng
A.
7
. B.
23
7
. C.
17
. D.
17
6
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Nếu
n
n
ua=
1 1a−< <
thì
lim 0
n
u =
.
B. Một dãy số có gii hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn gim.
C. Nếu
()
n
u
là dãy số tăng thì
lim
n
u = +∞
.
D. Nếu
lim
n
u = +∞
lim
n
v
= +∞
thì
lim( ) 0
nn
uv−=
.
Câu 4: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông,
( )
,6SA ABCD SA a=
Biết góc tạo bởi
giữa
SC
và mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
0
45
. Diện tích đáy là
A.
2
2a
B.
2
a
C.
2
1
2
a
D.
2
3a
Câu 5: Biết
2
2
1
3 24
lim
1
x
x xa
xb
+− +
=
(vi
a
b
là phân số ti giản).Tính
P ab=
.
A.
2P =
. B.
3P =
. C.
1
P
=
. D.
5P =
.
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thang vuông tại
,
AB
,
,2AB BC a AD BC= = =
( )
,SA ,SA 2aABCD
⊥=
. Số đo góc giữa đường thẳng
SD
và mặt phẳng
( )
SAC
bằng
A.
0
45
B.
0
0
C.
0
60
D.
0
30
Câu 7:
42
lim ( 2 3 4)
x
xx
−∞
−−+
bằng
A.
−∞
. B.
+∞
. C. 2. D. – 2.
Câu 8: Tìm gii hn
2
x0
cos 2x cos 4x
lim
x
A. 6 B. 8 C. 4 D. 2
Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA ^ (ABCD). SA= a
3
.M là
trung điểm của AB. Mặt phẳng đi qua M vuông góc với AC cắt hình chóp theo một thiết diện có diện
tích bằng:
A.
4
6
2
a
B.
4
3
2
a
C.
2
56
16
a
D. Đáp án khác
Câu 10: Cho phương trình
32
0 (1)+ + +=x ax bx c
trong đó các tham số thực. Chọn khẳng
định đúng trong các khẳng định sau :
A. Phương trình có ít nhất hai nghiệm với mọi .
,,abc
( )
1
,,abc
Mã đề 177
B. Phương trình vô nghiệm với mọi .
C. Phương trình có ít nhất ba nghiệm với mọi .
D. Phương trình có ít nhất một nghiệm với mọi .
Câu 11: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
.
( )
,SA ABCD SA x⊥=
. Xác định
x
để
hai mặt phẳng
( )
SBC
( )
SCD
tạo với nhau góc
0
60
.
A.
3
2
a
x =
3
.
2
a
x
=
B.
2.xa
=
C.
.
2
a
x =
D.
.xa=
Câu 12:
2
2
1
()
3
22
lim
3 21
x
xx
xx
→−
−+
−−
bằng
A. 2. B.
−∞
. C. 1. D.
+∞
.
Câu 13:
3
2
2
lim
2
x
xx
x
+∞
+
bằng
A. 2. B. 1. C.
−∞
. D.
+∞
.
Câu 14:
2
2
3 7 11
lim
3
x
xx
xx
−∞
+−
+−
bằng
A.
0
. B.
3
. C.
−∞
. D.
3
.
Câu 15: Tính
35
lim
42
n
n
+
. Kết quả bằng
A.
3
4
. B.
2
3
. C.
0
. D.
3
.
Câu 16: Trong không gian, tim mệnh đề đúng
A. ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó song song với nhau.
B. ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ phải nằm trong cùng một mặt phẳng.
C. ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ cùng hướng.
D. ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó cùng song song với một mặt phẳng
Câu 17: Biết hàm s
( )
3
1 11
0
20
ax bx
khi x
fx
x
a b khi x
+ +−
=
+− =
,(
,ab
là các s thực dương khác 0)
liên tục tại điểm
0x =
. Tìm giá trị ln nht của biểu thc
.P ab=
.
A.
3
4
. B.
3
. C.
36
49
. D.
5
9
.
Câu 18: Cho hình hộp đáy hình thoi Gọi
Hình chiếu của trên là :
A. trọng tâm B. giao của hai đoạn
C. trung điểm của D. trọng tâm
Câu 19: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi cạnh
a
. Biết
SA a=
,
SA BC
. Gọi
, IJ
lần lượt là trung điểm của
,SA SC
. Góc giữa hai đường thẳng
IJ
BD
A.
0
90
. B.
.
0
30
C.
0
45
. D.
0
60
.
Câu 20: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình thang vuông tại
,AB
,
,2AB BC a AD BC= = =
( )
,SA ABCD
. Số đo góc giữa mặt phẳng
( )
SCD
mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
0
45
. Độ dài đoạn thẳng
SA
A.
5
a
B.
2a
C.
3a
D.
2
a
( )
1
,,abc
( )
1
,,abc
( )
1
,,abc
. ' ' ' '.ABCD A B C D
0
60BAD
' ' '.AA AB AD
.O AC BD
'A
ABCD
.ABD
AC
.BD
.AO
.BCD
Câu 21: Trong bốn gii hn sau , gii hn nào là
−∞
?
A.
2
35
lim
12
x
xx
x
−∞
++
+
. B.
2
21
lim
3
x
xx
x
−∞
+−
+
. C.
24
2
31
lim
2
x
xx
xx
−∞
−+
−−
. D.
32
2
13
lim
52
x
xx
xx
+∞
−+
+−
.
Câu 22: Biết hàm s
(
)
3 2 32
2
22 4
7
2
200
ab
khi x
x xx xx
fx
a
khi x
−≠
+−
=
−=
liên tc ti đim
2x =
thì h
thc liên h gia
a
b
.
A.
850ab−=
. B.
230
ab+=
. C.
30
ab−=
. D.
580ab−=
.
Câu 23: Cho hình chóp
.S ABCD
, với đáy
ABCD
hình thang vuông tại
,AB
, đáy lớn
8
AD
,
6BC
,
SA
vuông góc với mp
ABCD
,
6SA
. Gọi
M
trung điểm
AB
.
P
mặt phẳng qua
M
và vuông góc với
AB
. Thiết diện của
P
và hình chóp có diện tích bằng?
A.
5
. B.
15
C.
10
. D.
20
.
Câu 24: Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Góc giữa hai đường thẳng bất k luôn là góc nhọn.
B. Góc giữa hai đường thẳng a b bằng với góc giữa hai đường thẳng ac khi b vuông góc với
c.
C. Góc giữa hai đường thẳng a b bằng với góc giữa hai đường thẳng a c khi b song song
hoặc trùng với c.
D. Góc giữa hai đường thẳng luôn luôn bằng với góc giữa hai véctơ có giá là hai đường thẳng đó.
Câu 25:
( )
3
lim 2 3nn
bằng
A.
2
. B.
3
. C.
+∞
. D.
−∞
.
Câu 26: Tính
2
2
lim
31
n
nn
+
+−
. Kết quả
A.
0
. B.
1
. C.
2
3
. D.
2
.
Câu 27: Cho hàm s
()y fx=
đồ th như hình dưới đây, chọn khẳng định đúng:
A. Hàm s liên tục trên
( )
1;4
. B. Hàm s liên tục trên
.
C. Hàm s liên tục trên
( )
+∞1;
. D. Hàm s liên tục trên
( )
−∞;4
.
Câu 28: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai
A.
(
)
2
3
lim 1 2
2
x
xx x
−∞
++ =
. B.
1
32
lim
1
x
x
x
+
→−
+
= −∞
+
.
C.
1
32
lim
1
x
x
x
→−
+
= −∞
+
. D.
(
)
2
lim 1 2
x
xx x
+∞
+ + = +∞
.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 732
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm