Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề 002 - https://toanmath.com/
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
KỲ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI MÔN: TOÁN. KHỐI 11
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm: 05 trang
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
002
Câu 1. Tổng
0123
...
n
nnn n n
TC C C C C= + + + ++
bằng
A.
2
n
T =
. B.
21
n
T = +
. C.
21
n
T
=
. D.
4
n
T =
.
Câu 2. Tập nghiệm
của phương trình
33
2
11
x
x
xx
+=
−−
là:
A.
{ }
1.S =
B.
3
1; .
2
S

=


C.
{
}
\1.S =
D.
3
.
2
S

=


Câu 3. Đường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip
22
1
20 15
xy
+=
?
A.
4 0.x −=
B.
2 0.
x
+=
C.
1
0.
2
x +=
D.
4 0.x +=
Câu 4. Tìm số nghiệm thuộc
3
;
2
π
π


của phương trình
3
3 sin cos 2
2
π

=


xx
.
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
0
.
Câu 5. Tam thức
2
23yx x=−−
nhận giá trị dương khi và chỉ khi
A.
–3x <
hoặc
–1x >
. B.
–2x <
hoặc
6x >
.
C.
–1x <
hoặc
3x >
. D.
–1 3x<<
.
Câu 6. Phương trình:
22 2
4 1 2 29xx xx x x+++ ++= + +
có các nghiệm là:
A.
2 ; 1 xx= =
. B.
1; 0 xx= =
. C.
2; 3 xx= =
. D.
3; 4xx= =
.
Câu 7. Cho tam giác
MNP
vuông tại
M
3cm, 4cmMN MP= =
. Khi đó độ dài của véctơ
NP

A.
6
cm. B.
4
cm. C.
5
cm. D.
3
cm.
Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
. Cho phép đối xứng trục
Oy
, với
( )
,M xy
gọi
M
là ảnh
của
M
qua phép đối xứng trục
Oy
. Khi đó tọa độ điểm
M
là:
A.
( )
,M xy
. B.
( )
,M xy
. C.
(
)
,Mxy
. D.
( )
,M xy
−−
.
Câu 9. Cho hình hộp
.
ABCD A B C D
′′
tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề
nào có thể sai?
A.
A C BD
′′
. B.
BC A D
′′
. C.
A B DC
′′
. D.
BB BD
.
Câu 10. Phương trình
cos 1x =
có nghiệm là
A.
xk
π
=
. B.
2
2
xk
π
π
= +
. C.
2
xk
π
π
= +
. D.
2xk
π
=
.
Câu 11. Trên mt phng có
2017
đường thng song song với nhau và
2018
đường thẳng song song khác
ng ct nhóm
2017
đường thẳng đó. S hình bình hành nhiều nhất có th được to thành có đỉnh là các giao
điểm nói trên bằng
A.
2017.2018
B.
4
4015
C
C.
22
2017 2018
CC
D.
22
2017 2018
CC+
Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho
( ) ( )
2; 3 , 4;1 .
AB
Phép đồng dạng tỉ số
1
2
k =
biến
điểm
A
thành
,A
biến điểm
B
thành
.B
Khi đó độ dài
AB
′′
là:
Trang 2/5 - Mã đề 002 - https://toanmath.com/
A. B. C. D.
Câu 13. Tính giới hạn
21
lim
1
x
x
x
−∞
+
+
.
A.
1
. B.
1
2
. C.
2
. D.
1
.
Câu 14. Giá trị của
2
2
lim
+
x
x
x
bằng
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 15. Một bình đựng
12
quả cầu được đánh số từ
1
đến
12
. Chọn ngẫu nhiên bốn quả cầu. Xác suất để bốn
quả cầu được chọn có số đều không vượt quá
8
?
A.
56
99
. B.
7
99
. C.
14
99
. D.
28
99
.
Câu 16. Trong mặt phẳng
Oxy
cho
( )
1; 3a =
,
(
)
2;1b
=
. Tích vô hướng của
2
vectơ
.ab

là:
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Câu 17. Cho hàm s
( )
2
3
1
3; 2
6
3 3;
x
xx
fx
xx
b xb
+
≠≠
=
−+
+=
. Tìm
b
để
( )
fx
liên tục ti
3x =
.
A.
3
. B.
23
3
. C.
23
.
3
D.
3
.
Câu 18. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm
( )
3; 1A
( )
1; 5B
.
A.
−+=3 60xy
. B.
+−=3 80
xy
. C.
−+ + =3 60xy
. D.
−+ =3 10 0xy
.
Câu 19. Trong các mệnh đều sau, mệnh đề nào sai?
A. Các mặt bên của hình chóp cụt là các hình thang cân.
B. Các mặt bên của hình chóp cụt là các hình thang.
C. Đường thẳng chứa các cạnh bên của hình chóp cụt đồng quy tại một điểm.
D. Trong hình chóp cụt thì hai đáy là hai đa giác các cạnh tương ứng song song và các tsố các cặp
cạnh tương ứng bằng nhau.
Câu 20. Xác định parabol
( )
2
:,P y ax bx c= ++
biết rằng
( )
P
đi qua
( )
5; 6M
và cắt trục tung tại điểm
tung độ bằng
2
. Hệ thức nào sau đây đúng?
A.
6.ba=
B.
6.ab=
C.
25 5 8.ab+=
D.
25 5 8.
ab−=
Câu 21. Trong mt phng
Oxy
, cho đường thng
: 20xy −+=
. Hãy viết phương trình đường thng
d
nh của đường thng
qua phép quay tâm
O
, góc quay
90
ο
.
A.
: 20dxy+−=
. B.
: 20dxy++=
. C.
: 20dxy−+=
. D.
: 40
dxy++=
.
Câu 22. Giá trị
A. . B. . C. . D. .
Câu 23. Cho tam giác
ABC
. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh tam giác
ABC
?
A.
4
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 24. Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào không phải là một cấp số nhân lùi vô hạn?
A.
1
3
,
1
9
,
1
27
,…,
1
3
n
,…. B.
1
,
1
2
,
1
4
,
1
8
,
1
16
,…,
1
1
2
n



,….
2
50
52
50
2
52
37
cos
3
π
3
2
1
2
1
2
3
2
Trang 3/5 - Mã đề 002 - https://toanmath.com/
C.
2
3
,
4
9
,
8
27
,…,
2
3
n



,…. D.
3
2
,
9
4
,
27
8
,…,
3
2
n



,….
Câu 25. Hàm số
yxx= +
được viết lại:
A.
2 khi 0
0 khi 0
xx
y
x
=
>
. B.
0 khi 0
2 khi 0
x
y
xx
=
>
.
C.
2 khi 0
0 khi 2
xx
y
x
−≤
=
>−
. D.
khi 0
2 khi 0
xx
y
xx
=
>
.
Câu 26. Cho đường thẳng
: 7 10 15 0
xy
∆ + −=
. Trong các điểm
(
)
()1; 3 , 0; 4 ,MN
( ) ( )
8; 0 , 1; 5PQ
điểm nào
cách xa đường thẳng
nhất?
A.
N
. B.
Q
. C.
M
. D.
P
.
Câu 27. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là
( )
1;1; 1
?
A.
−+ +=
−+ =
=
20
31
0
x yz
xy z
z
. B.
=
−+=
+− =
3
2
70
x
xyz
xy z
.
C.
++=
+=
++ =
1
22
3 51
xyz
x yz
xy z
. D.
+=
+=
43
27
xy
xy
.
Câu 28. Xen giữa số
3
và số
768
7
số để được một cấp số nhân có
1
3
u
=
. Khi đó
5
u
là:
A.
48±
. B.
48
. C.
72
. D.
48
.
Câu 29. Cho hình lập phương
111 1
.ABCD A B C D
có cạnh
a
. Gọi
M
là trung điểm
AD
. Giá trị
11
.B M BD
 
là:
A.
2
a
. B.
2
3
2
a
. C.
2
3
4
a
. D.
2
1
2
a
.
Câu 30. Từ các số
0,1, 2, 7,8,9
tạo được bao nhiêu số chẵn có
5
chữ số khác nhau?
A.
312
. B.
120
. C.
216
. D.
360
.
Câu 31. Cho nh chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình bình hành. Mặt phẳng
( )
α
qua
BD
song song
với
SA
, mặt phẳng
( )
α
cắt
SC
tại
.K
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
1
.
2
SK KC=
B.
3.
SK KC=
C.
.SK KC=
D.
2.SK KC=
Câu 32. Cho ba điểm
,,
MNK
thỏa
MN kMP=
 
. Tìm
k
để
N
là trung điểm
?MP
A.
1
.
2
B.
2.
C.
1.
D.
2.
Câu 33. Cho cấp số cộng
( )
n
u
có số hạng đầu
1
3u =
và công sai
2d =
. Tính
5
u
.
A.
14
B.
15
C.
12
D.
11
Câu 34. Cho
2
2
45
lim
41
nn
I
nn
++
=
−+
. Khi đó giá trị của
I
:
A.
1I =
. B.
5
3
I =
. C.
1I =
. D.
3
4
I =
.
Câu 35. Tìm hệ số của
5
x
trong khai triển
( ) ( ) ( ) ( )
6 7 12
1 1 ... 1Px x x x=+ ++ +++
A.
1287
B.
1715
. C.
1711
D. 1716.
Câu 36. Nghiệm của phương trình
sin 3 cos 2sin 3x xx−=
A.
32
xk
ππ
= +
,
k
. B.
2
3
xk
π
π
= +
hoặc
2
2
3
xk
π
π
= +
,
k
.
Đánh giá bài viết
1 524
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm