Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
Năm học 2018-2019
Môn : TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 101
Đề thi có 05 trang
Câu 1: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình thang
/ / , 2
AB CD AB CD
. Gọi
M
điểm
thuộc cạnh
AD
sao cho
1
2
MA
MD
. Mặt phẳng
qua
M
song song với
cắt cạnh
, ,SD SC BC
lần lượt tại điểm
, ,N P Q
. Gọi
MNPQ
S
SAB
S
lần lượt diện tích của tứ giác
MNPQ
diện tích của tam
giác
SAB
. Tính tỉ số
MNPQ
SAB
S
S
A.
1
2
MNPQ
SAB
S
S
. B.
3
4
MNPQ
SAB
S
S
. C.
2
3
MNPQ
SAB
S
S
. D.
1
3
MNPQ
SAB
S
S
.
Câu 2: Từ các chữ số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một
A. 6. B. 9. C. 3. D. 8.
Câu 3: Từ một hộp 11 quả cầu màu đỏ 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên 3 quả. Tính xác suất để lấy
được 3 quả cầu màu xanh?
A.
24
455
B.
4
455
C.
33
91
D.
4
165
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình
2
5
2 0
7
x
x
x
A.
7.
x
B.
2 7.
x C.
2.
x D.
2 7.
x
Câu 5: Kết quả của giới hạn
2
3 6
lim
2
x
x
x
 
là:
A.
.
B.
3
. C.
.
D.
3.
Câu 6: Cho cấp số nhân
u
n
có công bội
q
và thỏa mãn
1 1 1 1 1
49
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
35
1 3
u u u u u
u u u u u
u u
.
Tính
2
4 .
1
P u q
A.
29.
P
B.
24.
P
C.
34.
P
D.
39.
P
Câu 7: Gọi S tập hợp tất cả các nghiệm thuộc khoảng
0;2018
của phương trình
3 1 cos2 sin 2 4 cos 8 4 3 1 sinx x x x
. Tính tổng tất cả các phần tử của S
A.
312341
3
B.
103255
C.
102827
. D.
310408
3
Câu 8: Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình
2
3 0
mx mx m
nghiệm đúng với mọi
x
là:
A.
 ; 4 .
m
B.
 ; 4 0; .
m
C.
 ; 4 0; .
m
D.
; 4 .
m
Trang 2/5 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/
Câu 9: Ba bạn Hà, Dương, Lâm mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn
1;17
. Tính xác
suất để ba số viết ra có tổng chia hết cho 3
A.
1079
4913
B.
1637
4913
C.
1728
4913
D.
1673
4913
Câu 10: Xác định tất cả các giá trị của
m
để hàm số
3sin 2 4 cos2 1
y x x m
có tập xác định là
R
A.
4 6
m
. B.
6
m . C.
6
m . D.
4 6
m .
Câu 11: Giả sử phương trình
2
2 4 1 0
x ax
có hai nghiệm
1 2
,x x
. Tính giá trị của biểu thức
1 2
T x x
A.
2
4 2
3
a
T
B.
2
8
4
a
T
C.
2
4 2
a
D.
2
8
2
a
T
Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
5cos sin 1
x m x m có nghiệm:
A.
12
m B.
12
m
C.
24
m
.
D.
24
m
Câu 13: Hệ phương trình
2
2 2 2 2
2 5 4 6 4 4 0
1
2 3
2
x y x y x xy y
x y
x y
một nghiệm
0 0
;x y
,trong
đó
0
1
2
x
. Khi đó
2
0 0
P x y
có giá trị là :
A. 3 B. 1 C.
7
16
D. 2
Câu 14: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy tứ giác
ABCD
các cạnh đói không song song. Giả
sử
;
AC BD O AD BC I
. Giao tuyến của hai mặt phẳng
SAC
SBD
là đường thẳng nào?
A.
SI
B.
SC
C.
SO
D.
SB
Câu 15: Giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của hàm số
cos2 2sin 2 1
y x x
lần lượt m M. Tính
T m M
.
A.
3
T
. B.
1T
. C.
2T
. D.
0
T
.
Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm
(1;3)
A
(2; 1)
B
. Biết rẳng tồn tại điểm
( ; )M a b
thuộc
trục oy sao cho tam giác MAB có chu vi nhỏ nhất. Khi đó giá trị của biểu thức
2 3P a b
là:
A. -21. B. 21. C. -5. D. 5.
Câu 17: Cho dãy số
n
u
được xác định bởi:
1 1
1, , 1,2,3,...
1
n
n
n
u
u u n
u
Tính giới hạn
1 2
2018 1 1 ... 1
lim
2019
n
u u u
n
A.
2018
2017
B.
2018
2019
C.
2016
2017
D.
2017
2018
Câu 18: Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển
12
2
1
x
x
A.
495
B.
459
C.
495
D.
459
Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M(1;3) trung điểm của cạnh BC,
3 1
;
2 2
N
là điểm trên cạnh AC sao cho
1
4
AN AC
. Xác định tọa độ điểm D, biết D nằm trên đường thẳng
3 0
x y
A. (2;1). B. (1;-2). C. (-2;1). D. (1;2).
Câu 20: Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?
Trang 3/5 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/
A.
1
1
1
1; 1
n n
u
u u n
B.
1
1
1
3 ; 1
n n
u
u u n
C.
1
1
2
2 3; 1
n n
u
u u n
D.
1
1
2
sin ; 1
n
u
u n
n
Câu 21: Cho cấp số cộng
 
n
u
có công sai
0
d
thỏa mãn
1 2 3
2 2 2
1 2 3
27
275
u u u
u u u
. Tính
2
u
A.
2
12
u
B.
2
3
u
C.
2
9
u
D.
2
6
u
Câu 22: Tính tổng
1 2
2 ...
n
n n n
C C nC
A.
1
.2
n
n
B.
1
2 .2
n
n
C.
1
.2
n
n
D.
.2
n
n
Câu 23: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:
4 3 2
4 10 3
y x x x x trên đoạn
1;4
là:
A.
max min
37
5,
4
y y
B.
 
max min
37
, 21
4
y y
C.
min max
37
, 21
4
y y
D.
min max
37
, 21
4
y y
Câu 24: Tìm số hạng đầu
1
u
và công sai
d
của cấp số cộng
(u )
n
biết
2 3
7, 4
u u
A.
1
1; 3
u d
B.
1
4; 3
u d
C.
1
10; 3
u d
D.
1
4; 3
u d
Câu 25: Giá trị của giới hạn
3
2 1 8
lim
0
x x
x
x
là:
A.
13
.
12
B.
5
.
6
C.
13
.
12
D.
11
.
12
Câu 26: Các nghiệm của phương trình
sin( ) 1
3
x
là.
A.
2 ,
6
x k k Z
. B.
2 ,
6
x k k Z
.
C.
,
6
x k k Z
. D.
2 ,
3
x k k Z
.
Câu 27: Rút gọn biểu thức
cos( ) sin( )
2
ta được
A. 0. B. 1. C.
2cos
.
D.
2sin
.
Câu 28: Cho tứ diện
ABCD
. Gọi
,M N
lần lượt trung điểm của
AB
.CD
Tìm gtrị thực của
k
thỏa
mãn đẳng thức vectơ
  
.MN k AC BD
A.
1
.
3
k
B.
3.
k
C.
2.
k
D.
1
.
2
k
Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình

2 5 0
x x
là:
A.
5; 2
. B.

5;
. C.
( ; 2) (5; )
D.
2;5
.
Câu 30: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành. Gọi
O
giao của hai đường chéo,
AC a
,
BD b
, tam giác
SBD
đều. Gọi
I
là điểm di động trên đoạn AC với
AI x
0
x a
. Gọi (P)
mặt phẳng đi qua I song song với mặt phẳng (SBD). Biết (P) cắt hình chóp theo thiết diện diện tích S.
Tìm x để S lớn nhất :
A.
2
a
B.
2
ab
C.
2
b
D.
3
a
Câu 31: Cho dãy số
n
u
với
2018
5 2019
n
an
u
n
trong đó
a
là tham số thực. Để dãy số
n
u
có giới hạn bằng
2
,
giá trị của
a
là:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiêm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.051
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm