Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 7

Đề kiểm tra hóa 9 học kì 2 có đáp án

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 7 được VnDoc biên soạn, đăng tải nằm là đề thi cuối kì 2 Hóa học 9 có đáp án đi kèm, với nội dung câu hỏi bám sát khung chương trình học.  Giúp các bạn luyện tập với dạng bài thường xuất hiện trong đề, củng cố nâng cao kĩ năng làm bài để đạt kết quả tốt trong kì thi. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9 NĂM 2019 - 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Câu 1. Có bao nhiêu công thức ứng với cấu tạo ứng với chất có công thức C4H10O

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 2. Chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch Brom?

A. CH3-CH3

B. CH3COOH

C. CH3-CH2-CH=CH2

D. CH3-O-CH3

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng về metan

A. Metan là chất khí không màu, nhẹ hơn không khí

B. Metan có khả năng làm mất màu dung dịch brom

C. Trong cấu tạo phân tử của metan có 4 liên kết đơn C-H

D. Metan khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được sử dụng làm nhiên liệu đốt trong sản xuất?

Câu 4. Đề nhận biết khí etilen và SO2 người ta sử dụng hóa chất nào dưới đây?

A. Dung dịch Ca(OH)2

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch brom

D. Dung dịch NaOH

Câu 5. Hợp chất hữu cơ A chỉ chứa C, H trong công thức phân tử? Biết rằng tỉ khối hơi của A so với khí Heli là 11. Công thức của A là?

A. C3H3

B. C3H4

C. C3H6

D. C3H8

Câu 6. Cho các chất sau: NaOH, O2, H2, Br2. Số chất phản ứng với etilen

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7. Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi

A. CH4

B. C2H2

C. C2H4

D. C3H8

Câu 8. Cho vào 3 bình kín được kí hiệu lần lượt là A, B, C ba khí: CH4, C2H4, C2H2 chứa cùng một lượng dung dịch Brom. Sau khi kết thúc phản ứng thấy dung dịch trong các bình có hiện tượng

A. A,B,C đều bị mất màu

B. A, B mất màu, C không đổi màu

C. A không đổi màu, B mất màu, C nhạt màu

D. A không đổi màu, B nhạt màu, C mất màu

Câu 9. Nhựa polietilen là polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. Metan

B. Etilen

C. Axetilen

D. Vinyl clorua

Câu 10. Hợp chất hữu cơ A có chứa các nguyên tố C, H, O. Trong đó phần trăm khối lượng của nguyên tố C là 40%, nguyên tố hidro là 6,67%. Xác định công thức phân tử A biết rằng phân tử A là 60 gam/mol

A. C2H4O2

B. C2H4O3

C. C2H4O

D. C3H6O

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về axit axetic

A. Phản ứng giữa axit axetic và ancol etylic là phản ứng một chiều

B. Axit axetic là axit hữu cơ có tính axit yếu

C. Axit axetic có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

D. Giấm ăn được điều chế từ rượu etylic

Câu 12. Chất nào sau đây khi bị thủy phân không tạo ra glucozơ

A. Tinh bột

B. Protein

C. Xenlulozơ

D. Saccarozơ

Câu 13. Cho 0,01 mol hidrocacbon X có thể phản ứng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Công thức hóa học của hidrocacbon X là:

A. CH4

B. C2H4

C. C2H2

D. C6H6

Câu 14. Lên men hoàn toàn a gam glucozo thu được ancol etylic và khí CO2. Dẫn toàn bộ lượng khí CO2 trên vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 30,6 gam

B. 27, 0 gam

C. 15,3 gam

D. 13,5 gam

Câu 15. Gluxit nào dưới đây có phản ứng tráng gương

A. Tinh bột

B. Glucozơ

C. Xenlulozơ

D. Saccarozơ

Câu 16. Chất hữu cơ A có các tính chất sau: là chất rắn kết tinh, màu trắng, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy hoàn toàn A chỉ được CO2 và H2O. Vậy chất A là:

A. Etilen

B. Ancol etylic

C. Axit axetic

D. glucozo

Câu 17. Cho các chất sau: CuO, Ag, Ca(OH)2, SO2, H2SO4, FeO. Axit axetic có thể tác dụng với những chất nào trong các chất trên.

A. Ag, Ca(OH)2, FeO

B. CuO, Ca(OH)2, FeO

C. H2SO4, SO2, Ca(OH)2

D. Ca(OH)2, SO2, FeO

Câu 18. Thể tích NaOH 2M cần để trung hòa vừa đủ 600g dung dịch CH3COOH 15%

A. 450 ml

B. 500 ml

C. 650 ml

D. 750ml

Câu 19. Để sản xuất giấm ăn người ta sử dụng phương pháp lên men dung dịch nào dưới đây?

A. Tinh bột

B. Đường

C. Axit axetic

D. Ancol etylic

Câu 20. Cho 20 gam dung dịch axit axetic 3% phản ứng hoàn toàn với lượng dư natri cacbonat. Thể tích khí cacbonic (đktc) thu được sau phản ứng là:

A. 112 ml

B. 224 ml

C. 336 ml

D. 448 ml

Câu 21. Cho chuỗi phản ứng sau:

X → Axit axetic → Y → Metan

Chất X, Y lần lượt là

A. C2H5OH, CH3COONa

B. C3H7OH, CH3COONa

C. CH3CHO, CH3COOC2H5

D. C2H4, CH3COOC2H5

Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O.

A. C2H5OH

B. CH3COOH.

C. C3H8O.

D. CH4O.

Câu 23. Chất có nhiều trong quả chuối xanh

A. saccarozơ

B. glucozơ

C. Fructozơ

D. Tinh bột

Câu 24. Cho 8,84 kg một chất béo A tác dụng vừa đủ với NaOH thu được m kg hỗn hợp muối và 0,92 kg glixerol. Khối lượng m là:

A. 9,12 kg.

B. 9,21 kg.

C. 18,24 kg.

D. 4,56 kg.

Câu 25. Giấm ăn được điều chế từ glucozo bằng phản ứng lên men qua hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 100 gam glucozo. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 60%

A. 1000 gam

B. 100 gam

C. 800 gam

D. 900 gam

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020

VnDoc đã giới thiệu Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 7 có đáp án, được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, nội dung bám sát cấu trúc đề thi ôn tập hóa 9 học kì 2. Với 25 câu hỏi trắc nghiệm, giúp đánh giá đúng năng lực, cũng như giúp các em củng cố, ôn luyện đề.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh nhóm trao đổi kiến thức học tập THCS trên face Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 để có thể cập nhật các tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 302
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm