Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 5

Đề kiểm tra hóa 9 học kì 2 có đáp án

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 5 được VnDoc biên soạn đưa ra với nội dung câu hỏi đánh giá năng lực học tập đúng khả năng các bạn đối với môn Hóa học 9, bám sát cấu trúc chương trình học cũng như giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Đề số 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các hợp chất dưới đây hợp chất nào là hợp chất hữu cơ?

A. H2CO3

B. C3H8

C. NaHCO3

D. CO2

Câu 2. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau?

A. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este với axit

B. Dầu ăn là hỗn hợp của glixerol và muối của axit béo

C. Dầu ăn là hỗn hợp dung dịch kiềm và glixerol

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.

Câu 3. Số liên kết đơn trong phân tử C4H10

A. 10

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 4. Đề làm tinh khiết etylen có lẫn tạp chất CO2 và SO2, có thể dùng chất nào sau đây lấy dư:

A. Br2

B. Cl2

C. Giấm

D. CaO

Câu 5. Từ 60ml rượu 50o có thể pha bao nhiêu ml rượu 20o

A. 300ml

B. 150ml

C. 250ml

D. 200ml

Câu 6. Chất tác dụng với kim loại Na:

A. CH4

B. C2H5OH

C. C2H4

D. C3H8

Câu 7. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được

A. glixerol và muối của một axit béo.

B. glixerol và axit béo.

C. glixerol và xà phòng.

D. glixerol và muối của các axit béo

Câu 8. Cho các cặp chất sau: CH4, Cl2, H2, O2. Có mấy cặp chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là

A. 0,56 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Câu 10. Có ba lọ không nhãn đựng: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây ?

A. Dùng quỳ tím và nước.

B. Khí cacbon đioxit và nước.

C. Kim loại natri và nước.

D. Phenolphtalein và nước.

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Thức hiện dãy chuyển hóa sau:

C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa

Câu 2. (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất sau: tinh bột, glucozơ và saccarozơ

Câu 3. (2 điểm) Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm CH4, C2H2 vào dung dịch brom dư, thấy khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 16gam.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng

b) Tính thành phần, phần trăm thể tích mỗi khí A

Câu 4. (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 1,15 g một chất hữu cơ, sau phản ứng thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và 1,35 g H2O.Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. Biết tỉ khối hơi của chất hữu cơ so với khí O2 là 1,4375.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16; C = 12; Br =80, H = 1

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9

12345678910
BDBDBBDCCA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1.

(1) C2H4 + H2O \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C2H5OH

(2) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(3) CH3COOH + C2H5OH \overset{H_{2} SO_{4} }{\underset{t\circ }{\rightleftharpoons}} CH3COOC2H5 + H2O

(4) CH3COOH+ NaOH → CH3COONa + H2O

Câu 2.

- Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước, chất không tan là tinh bột.

- Nhỏ dung dịch AgNO3/NH3 vào các chất còn lại, chất nào xảy ra phản ứng tráng gương là glucozơ.

C6H12O6 + Ag2O \overset{NH_{3} }{\rightarrow} C6H12O7 + 2Ag ↓

- Saccarozơ không phản ứng với AgNO3/NH3

Câu 3.

a)

{n_{B{r_2}}} = \frac{{16}}{{160}} = 0,1mol

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

0,1← 0,1

b)

\begin{array}{l}
{V_{{C_2}{H_4}}} = 0,1 \times 22,4 = 2,24 l\\\
{V_{C{H_4}}} = 3,36 - 2,24 = 1,12 l\\\
\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \frac{{2,24}}{{3,36}} \times 100 = 66,67\% \\
\% {V_{C{H_4}}} = 100 - 66,67 = 33,33\% 
\end{array}

Câu 4.

Gọi công thức hợp chất hữu cơ cần tìm là: CxHyOz

M = 32 x 1,4375 = 46

\begin{array}{l}
{n_C} = {n_{C{O_2}}} = \frac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05mol = > {m_C} = 0,05 \times 12 = 0,6g\\
{n_{{H_2}O}} = \frac{{1,35}}{{18}} = 0,075mol = > {n_H} = 0,15mol = > {m_H} = 0,15g\\
{m_O} = {m_A} - {m_C} - {m_H} = 1,15 - 0,6 - 0,15 = 0,4g = > {n_O} = 0,025mol
\end{array}

x : y: z = 0,05 : 0,15 : 0,025

x : y: z = 2 : 6 : 1

CTĐGN: (C2H6O)n = 46 => n = 1

CTPT: C2H6O

VnDoc giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 5, đề thi đưa ra 10 câu hỏi trắc nghiệm chiếm 40% số điểm, đòi hỏi các bạn phải nắm chắc nội dung lý thuyết bài học. Tự luận gồm 4 câu hỏi với các dạng bài tập khác nhau giúp các bạn củng cố, luyện tập chuẩn bị tốt cho kì thi.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Lý thuyết Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

  Xem thêm