Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tin học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh

KIM TRA HK1 TIN HC KHI 10 TRANG 1/4 MÃ ĐỀ: 012
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT NGUYN TH MINH KHAI
Đề thi gm có 4 trang
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I
Năm học: 2018-2019
Môn: TIN HC KHI 10
Thi gian: 45 phút
(Không k thi gian phát đề)
H tên thí sinh: ........................................................................
SBD: ...........................................................
Đề thi gm có 40 câu. Mỗi câu 0,25 điểm.
1. Nếu dùng 1 byte để biu din
s nguyên không âm thì th
biu diễn được
a) -255 đến 255
b) 0 đến 127
c) 0 đến 255
d) -127 đến +127
2. Trong các phát biu sau,
mệnh đề nào là đúng
a) Mi thut toán ch th gii
một bài toán nào đó, mỗi bài
toán ch có mt thut toán
b) Mt thut toán th
nhiu thut toán
c) Mi bài toán ch có mt thut
toán để gii
d) Mi thut toán chth gii
một bài toán nào đó, nhưng
th nhiu thut toán khác
nhau cùng gii mt bài toán
3. Chn phát biu sai:
a) H điều hành t chức lưu trữ
các tp và thư mục
b) Không được đặt 2 thư mục
con trùng tên trong cùng mt
thư mục.
c) Không được đặt 2 thư mục
con trùng tên
d) Không được đặt 2 tp trùng
tên trong cùng một thư mục
4. Trong vic gii bài toán trên
máy tính, xác định bài toán là
a) Xác định Output
b) Xác định Input
c) Xác định Input, Output s
khác nhau gia chúng
d) Xác định Input, Output
quan h gia chúng
5. Cho biết chương trình sau
làm gì?
c 1. Nhp n
c 2. Nếu n>=0 thì thông
báo n ri kết thúc
ớc 3. Ngược li quay li
Bước 1
a) Nhn giá tr không âm đầu
tiên
b) Đáp án khác
c) Không làm gì c
d) Nhn giá tr dương đầu tiên
6. Trong thư mục A chứa ba thư
mc con, mt tp tin. Mt
người mun to mi một thư
mục trong thư mục A nhưng
không tạo được (người dùng đó
toàn quyn với thư mục đó).
Những lý do nào sau đây th
là sai?
a) Tên của thư mục mới đã
được s dụng cho tên thư mục
con của thư mục A.
b) Tên của thư mục mi
cha nhng ký t đặc bit / \ : *
? " < > |
c) Tên của thư mục mi là A
d) Tên của thư mục mới đã
được s dng cho tên tp tin
bên trong thư mục A.
7. Chn phát biu sai:
a) Một thư mục và mt tp cùng
tên không th nm trong cùng
một thư mục m.
b) Hai tp cùng tên phi hai
thư mục m khác nhau
c) Thư mục không th cha tp
cùng tên với thư mục đó
d) Hai thư mục cùng tên phi
hai thư mục m khác nhau.
8. Ch ra phn mm nào là phn
mm h thng?
a) Turbo Pascal 7.0
b) Norton Antivirus
c) Microsoft Access
MÃ Đ: 012
KIM TRA HK1 TIN HC KHI 10 TRANG 2/4 MÃ ĐỀ: 012
d) Microsoft Windows XP
9. B nh nào sau đây có tốc độ
truy cp d liu nhanh nht
a) B nh truy cp nhanh Cache
b) RAM
c) ROM
d) Thanh ghi
10. Cho thut toán :
c 1: I 1, S 0
c 2: Nếu I > 5 thì sang
ớc 4 ngược li
2.1: S S + 2
2.2: I I + 1
c 3: Quay lại Bước 2
c 4: In kết qu S. Kết thúc
Khi kết thúc giá tr ca S là:
a) 10 b) 8
c) 6 d) 12
11. CPU là thiết b dùng để
a) Lưu trữ d liu
b) Đưa dữ liu vào máy
c) Đưa dữ liu t máy ra ngoài.
d) Thc hiện điều khin vic
thc hiện chương trình
12. Chn phát biu sai trong các
câu sau :
a) Mi loi máy tính ngôn
ng y ca nó
b) Ngôn ng lp trình bc cao
đầu tiên là ngôn ng PASCAL .
c) Ngôn ng lp trình bc cao
gần gũi với ngôn ng t nhiên
d) Máy không hiểu chương
trình viết bng ngôn ng hp
ng
13. B phận nào sau đây không
có kh năng lưu dữ liu?
a) RAM b) Đĩa Compact
c) Đĩa mềm d) Máy chiếu
14. H điều hành được lưu ở
đâu
a) B x lý trung tâm
b) B nh trong
c) B nh ngoài
d) Thiết b vào\ra
15. Cho thut toán :
c 1. a 2, b3
c 2. ba, ab
c 3. Nếu a < b thì ab+1
Ngược li ba+1;
c 4. Thông báo a, b ri kết
thúc.
Cho biết kết qu thut toán khi
nhp a=1, b=2?
a) 2 và 1
b) 1 và 2
c) 2 và 3
d) 3 và 2
16. Mục đích của vic hiu
chỉnh chương trình là:
a) Viết li phần hướng dn s
dng
b) Mô t li bài toán cho k
c) Phát hin và sa sai sót
d) Xác định li Input, Output
17. Chn phát biểu đúng
a) Thut toán tìm kiếm nh phân
th thc hin trên dãy s bt
kì.
b) Sp xếp theo phương pháp
ni bt luôn cho output y
tăng dần.
c) Ngôn ng bc cao cn
chương trình hợp dch.
d) Khi viết chương trình, con
người th ra quyết định sa
li nếu cn thiết.
18. Phát biểu nào sau đây
đúng
a) H điu hành ch quản thư
mc gc không quản các thư
mc con
b) Thư mục th chứa thư
mc con và tp tin
c) H điu hành ch quản thư
mc, không qun lí tp tin
d) Tp tin có th chứa thư mục
19. Trong vic gii bài toán trên
máy tính, viết chương trình là
a) Th hiện đúng thuật toán
bng mt phn mm chuyên
dng thích hp.
b) T chc d liu phù hp
c) Din t đúng thuật toán bng
ngôn ng lp trình
KIM TRA HK1 TIN HC KHI 10 TRANG 3/4 MÃ ĐỀ: 012
d) Tng hp gia vic la chn
cách t chc d liu s dng
ngôn ng lập trình để diễn đạt
đúng thuật toán
20. Mt s thiết b vào là:
a) Bàn phím, chut, máy quét,
màn hình.
b) Bàn phím, chut, máy quét,
Webcam, loa.
c) Bàn phím, chut, webcam,
máy quét.
d) Màn hình, máy in, chut,
máy chiếu.
21. Chn phát biểu đúng nhất.
a) Nhn nút ngun trên thùng
máy cách duy nhất để khi
động máy.
b) Start/Shutdown mt trong
nhiu cách tt y tính an toàn
cho h điều hành.
c) Khi khi động máy tính thì
luôn luôn vào được h điều
hành.
d) Nhn nút restart trên thùng
máy giúp hin trng trên y
tính s được gi nguyên khi
máy hoạt động li.
22. Chn phát biu sai:
Chương trình viết bng ngôn
ng bậc cao có đặc điểm
a) Đòi hỏi y tính phi tc
độ cao để x
b) D viết chương trình gần
vi ngôn ng t nhiên.
c) Được dch bằng chương trình
dch
d) tính độc lp cao, ít ph
thuc vào các loi máy c th
23. Phn mm h thng là:
a) Phn mm h tr để làm ra
các sn phm phn mm khác.
b) Chương trình tạo môi trường
làm vic cho các phn mm
khác
c) Phn mm h tr vic sao
chép d liu.
d) Phn mm viết để phc v
cho công vic hng ngày.
24. Input ca bài toán gii
phương trình ax
2
+bx+c=0 là
a) S t nhiên a, b, c, delta
b) S thc a, b, c
c) S t nhiên a, b, c, x
d) S thc a, b, c, delta
25. Chn phát biểu đúng trong
các câu sau:
a) Bàn phím, y in thiết b
ra.
b) Màn hình, máy in thiết b
ra.
c) Bàn phím, chut, máy chiếu
là thiết b ra.
d) Máy quét, loa tai nghe
thiết b ra.
26. Chn phát biu đúng trong
các phát biu sau:
a) Mt bài toán ch có mt thut
gii
b) Ngôn ng lp trình là ngôn
ng duy nht máy tính th
hiu và thc hiện được
c) H Điu Hành phn mm
ng dng
d) Ngôn ng bc cao ngôn
ng gần gũi với ngôn ng t
nhiên
27. Hp ng
a) D hiểu hơn ngôn ngữ bc
cao
b) Viết chương trình ngắn gn
hơn so với chương trình viết
bng ngôn ng bc cao
c) Các lệnh được viết bng mt
s t tính cht gi nh d
hiu (thường viết tt các t
tiếng Anh)
d) Là ngôn ng lp trình các
lnh của nó được viết dưới dng
mã nh phân
28. Chn phát biểu đúng
a) Thut toán ch cn có mt
trong ba tính cht: tính dng,
tính xác định, tính đúng đn
được.
b) Tính đúng đắn ca thut toán
sau khi thut toán kết thúc, ta
phi nhận được output cn tìm
c) Tính dng ca thut toán
sau khi thc hin mt thao tác
đúng một thao tác để thc
hin tiếp theo
d) Tính xác định ca thut toán
thut toán phi kết thúc sau
mt s hu hn ln thc hin
các thao tác

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tin học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tin học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm