Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phúc Thọ - Hà Nội

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT PHÚC THỌ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán Khối 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên học sinh: .....................................................
Số báo danh: ............................. Lớp: ……………...
Câu 1. Cho 4 điểm bất kì A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A.
OA CA CO
 
. B.
OA OB BA
 
.
C.
0
BC AC AB
. D.
0
OA BA OB
.
Câu 2. Hệ phương trình
2
4
2 5 0
x y x
x y
 
có hai nghiệm là
1 1
;x y
2 2
;x y
. Biết
0; 0 ,
O
, khi đó tích vô hướng
OA.OB
 
bằng
A.
5
. B.
10
. C.
10
. D.
5
.
Câu 3. Tổng các nghiệm của phương trình
2
2
1 3 5 2 3
2 2
4
x x x
x x
x
là:
A.
15
4
. B.
15
4
. C.
5
. D.
5
.
Câu 4. Cho
là hai góc bù nhau. Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau:
A.
tan tan
. B.
sin sin
.
C.
cot cot
. D.
cos cos
.
Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2 1
x
f x
x
với
1 x
A.
2 2
. B.
5
2
. C. 3. D. 2.
Câu 6. Suy luận nào sau đây đúng?
A.
a b
a b
c d
c d
. B.
0
0
a b
ac bd
c d
.
C.
a b
a c b d
c d
. D.
a b
ac bd
c d
.
Câu 7. Cho hình vuông
ABCD
có độ dài cạnh bằng 2. Lấy điểm
M
trên đoạn
BC
sao cho
3MB MC
,
N là trung điểm của cạnh AB. Tính tích vô hướng
.
DC MN
ta được kết quả bằng:
A.
2
. B.
4
. C.
4
. D.
2
.
Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Gọi M, N lần lượt trung điểm của các cạnh AB, AD. Chọn
khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A.
AB CD
 
. B.
AN MO
 
.
C.
OC OD
. D.
AM BM
 
.
Câu 9. Cho hàm số
2
y ax bx c
đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng trong các
khẳng định sau:
Mã đề 241
x
y
O
A.
0, 0, 0.
a b c
B.
0, 0, 0.
a b c
C.
0, 0, 0.
a b c
D.
0, 0, 0.
a b c
Câu 10. Số phần tử của tập hợp
2
1 , 2
k kA k
bằng:
A.
1.
B.
5.
C.
3.
D.
2.
Câu 11. Trong hệ tọa độ
Oxy
, cho các vectơ
3;1 , 2;6 , 11; 3
a b c
.
Nếu
c ma nb
thì khẳng định nào sau đây đúng:
A.
2; 4
m n
. B.
3; 1
m n
.
C.
2; 4
m n
. D.
3; 1
m n
.
Câu 12. Cho phương trình
2
0
x bx c
có hai nghiệm thực
1 2
,x x
thoả mãn:
1 2
1
x x
2
1
2 .
2
b c
Giá trị lớn nhất của biểu thức
3
2 3 1P bc b b
bằng
A.
5
4
. B.
5
4
. C.
5
2
. D.
5
2
.
Câu 13. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
A.
2
1
0
x y z
x y
. B.
3 1
2 2
x y
x y
 
.
C.
2
2
5 1
0
x y
x y
. D.
2
1 0
1 0
x x
x
.
Câu 14. Trong hệ tọa độ
Oxy
, nếu tam giác ABC trọng tâm
1; 5
G
và các đỉnh
1; 3 ,
A
2;5
C
thì
đỉnh B có tọa độ là:
A.
0; 17
. B.
0; 23
. C.
1; 23
. D.
1; 13
.
Câu 15. Cho hai tập hợp
0;1;2;3;4 ; 2;3;4;5;6
A B
. Tập hợp
\ \A B B A
là:
A.
0;1;5;6 .
B.
5;6 .
C.
2;3;4 .
D.
1;2 .
Câu 16. Điều kiện xác định của phương trình
1
x
+
2
x
=
3
x
là:
A.
2 3x
. B.
2x
. C.
2 3x
. D.
2x
.
Câu 17. Tìm tập xác định
D
của hàm số
2 1
6 .
1 1
x
y x
x
A.
D .
B.
D ;6 .
C.
D 1; . 
D.
D 1;6 .
Câu 18. Cho hình thang ABCD vuông tại A, D
, 2AB a AD a
3CD a
. Gọi M, N lần
lượt là trung điểm của các cạnh ADDC. Khi đó
1
2
2
AM DC
bằng:
A.
5
2
a
. B.
5a
. C.
3a
. D.
3
2
a
.
Câu 19. Tìm điều kiện của tham số
m
để hàm số
2 2 1
y m x x m
đồng biến trên
.
A.
1
.
2
m
B.
1
.
2
m
C.
2.
m
D.
1.
m
Câu 20. Cho mệnh đề
2
: " , 1 0"
P x x x x
. Mệnh đề phủ định của mệnh đề
P x
là:
A.
2
" , 1 0"
x x x
. B.
2
" , 1 0"
x x x
.
C.
2
" , 1 0"
x x x
. D.
2
" , 1 0"
x x x
.
Câu 21. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.
BO BA OD

. B.
1
2
AF AB AD
.
C.
BE FC DA
. D.
2
BO ED BD
.
Câu 22. Cho
ABC
đều cạnh bằng a, gọi H trung điểm của cạnh BC. Độ dài của vectơ
HA HC
bằng
A.
a
. B.
2
a
. C.
3
2
a
. D.
3a
.
Câu 23. Nghiệm của hệ phương trình
2 7
2 5
4 3 11
x y z
x y z
x y z
là:
A.
1;3;0
. B.
1;0;3
. C.
3; 1;0
. D.
3;0; 1 .
Câu 24. Với điều kiện nào của tham số m thì phương trình
2
(3 4) 1
m x m x
có nghiệm thực duy
nhất?
A.
0m
. B.
1m
. C.
1m
. D.
1m
.
Câu 25. Cho hình bình hành ABCD tâm I. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
BC DB AB
. B.
AB IA BI
 
.
C.
0
AB DC
 
. D.
AC AB AD
.
Câu 26. Phủ định của mệnh đề “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào
sau đây:
A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn.
Câu 27. Tập hợp
2018;2018 2018;
bằng tập hợp nào sau đây:
A.
2018
. B.
.
C.
;2018
. D.
2018;

.
Câu 28. Tam giác ABC vuông tại A,
0
50
ABC
. Kết luận nào sau đây sai?
A.
0
, 120
AC CB
. B.
0
, 40
CA CB

.
C.
0
, 90
AB CA
. D.
0
, 50
BA BC
.
Câu 29. Cho hàm số
2
2 2 3
2
1
+ 2
.
1
x
x
f x
x
x x
Tính giá trị biểu thức
2 2 .
P f f
A.
4.
P
B.
5
.
3
P
C.
8
.
3
P
D.
6.
P
Câu 30. An Bình hai học sinh của trường THPT Phúc Thọ tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phúc Thọ - Hà Nội. Tài liệu gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phúc Thọ - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
8 1.025
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm