Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút;
Họ, tên thí sinh:................................... Số báo danh:...............
Mã đề thi 132
Câu 1. Điều kiện của tham số
m
để phương trình
2
9 3 . 3
m x m m
có nghiệm duy nhất là
A.
3
m
. B.
0
m
. C.
3
m
. D.
3
m
.
Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai ?
A. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
B. Tam giác cân có một góc bằng
là tâm giác đều.
C. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
D. Tam giác có hai đường cao bằng nhau là tam giác cân.
Câu 3. Cho hàm số
 
y f x
tập xác định
3;3
đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau
đây đúng?.
A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại
3
điểm phân biệt.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
3;1
1;4
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
2;1
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
3; 1
1;3
.
Câu 4. Cho hình bình hành
ABCD
. Tìm
u AB BC
.
A.
u AC
. B.
u BD
. C.
u DB
. D.
u CA
.
Câu 5. Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng
1 3
:
4
x
d y
: 1
3
x
d y
A.
0; 1
. B.
1
0;
4
. C.
2; 3
. D.
3; 2
.
Câu 6. Cho hình chữ nhật
ABCD
2AB
,
1
BC
. Tích vô hướng
.AC BC
bằng
A. 1. B.
5
2
. C.
15
2
. D.
5
2
.
Câu 7. Cho hàm số
 
5f x x
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
 
2 10.
f
B.
1 5
f
. C.
2 10.
f
D.
1
1.
5
f
Câu 8. Cho hai tập hợp
; 2
A m m
1;2
B
. Điều kiện của
m
để
A B
A.
1
m
hoặc
0
m
. B.
0 2
m
. C.
3 2
m
 
. D.
1 0
m
.
Câu 9. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
2 2 2
x x
A.
1
.
2
B.
2
.
3
C.
6
. D.
20
.
3
Câu 10. Giá trị của
m
để phương trình
4 2 2
1 1 0
m x mx m
có ba nghiệm phân biệt là
A.
1.
m
B.
1.
m
C.
0.
m
D.
1.
m
Câu 11. Cho bốn điểm
A
,
B
,
C
,
D
phân biệt. Số vectơ (khác
0
) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các
điểm
A
,
B
,
C
,
D
A.
10
. B.
4
. C.
8
. D.
12
.
Câu 12. Số nghiệm của phương trình 1 1
x x x
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 13. Cho hai tập hợp:
1;3
A
,
2;5
B
. Tìm mệnh đề sai.
A.
\ 1;2
A B
. B.
\ 3;5
B A
. C.
2;4
A B
. D.
1;5
A B
.
Câu 14. Cho tam giác
ABC
vuông cân tại
A
,
2
AB AC
. Gọi
M
,
N
lần lượt trung điểm của
AC
,
. Tích vô hướng
.BM CN
bằng
A.
4
. B.
2
. C.
8
. D.
4
.
Câu 15. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
A.
 
2 3.
f x x
B.
 
2018
2019.
f x x
C.
 
3 3 .f x x x
D.
 
3 3 .
f x x x
Câu 16. Trong các hàm số sau, đồ thị của hàm số nhận đường thẳng
1x
làm trục đối xứng là
A.
2
2 4 1.
y x x
B.
2
2 4 3.
y x x
C.
2
2 2 1.
y x x
D.
2
5.
y x x
Câu 17. Số nghiệm của phương trình
2
4 1 7 6 0
x x x
A.
3
. B.
2
. C.
0
. D.
1
.
Câu 18. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;0

A.
2
2 1
y x
B.
2
2 1
y x
. C.
2
2 1
y x
. D.
2
2 1
y x
.
Câu 19. Cho tập hợp
3;1
A
,
2
| 4 0
B x x
,
1;C

. Tập hợp
\A B C
A.
2; 1
. B.
3;2
. C.
2; 1
. D.
3; 1
.
Câu 20. Phương trình tương đương với phương trình
2
3 0
x x
A.
2
3 3 3
x x x x
. B.
2
1 1
3
3 3
x x
x x
.
C.
2 2 2
1 3 1
x x x x
. D.
2
2 3 2
x x x x
.
Câu 21. Cho
2 6
cos15
4
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
2 6
cos75
4
. B.
2 6
cos165
4
.
C.
2 6
cos165
4
. D.
2 6
sin 75
4
.
Câu 22. Gọi
1
x
,
2
x
hai nghiệm của phương trình
2
4 7 1 0.
x x
G trị của biểu thức
2 2
1 2
M x x
bằng
A.
57
.
16
M
B.
41
.
64
M
C.
41
.
16
M
D.
81
.
64
M
Câu 23. Cho tam giác
ABC
đều có cạnh bằng
3
. Tính
AB AC
.
A.
3
. B.
6
. C.
2 3
. D.
3 3
.
Câu 24. Cho mệnh đề “
2
, 3 0
x x x
”. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?
A.
2
, 3 0
x x x
. B.
2
, 3 0
x x x
.
C.
2
, 3 0
x x x
. D.
2
, 3 0
x x x
.
Câu 25. Nghiệm của phương trình
2
7 12 0
x x
thể xem hoành độ giao điểm của cặp đồ thị
hàm số nào sau đây?
A.
2
y x
7 12.
y x
B.
2
y x
7 12.
y x
C.
2
y x
7 12.
y x
D.
2
y x
7 12.
y x
Câu 26. Tập xác định
D
của hàm số
 
2 2
x x
f x
x
A.
2;2 \ 0
D
. B.
2;2 .
D
C.
2;2 .
D
D.
D
.
Câu 27. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?
A.
2
2 1y x x
. B.
2
2 2y x x
. C.
2
2 4 4.
y x x
D.
2
3 6 1y x x
.
Câu 28. Cho hàm số
2
2 2y x x
đồ thị parabol
P
đường thẳng
d
phương trình
y x m
. Giá trị của
m
để đường thẳng
d
cắt parabol
P
tại hai điểm phân biệt
A
,
B
sao
cho
2 2
OA OB
đạt giá trị nhỏ nhất là
A.
5
2
m
. B.
5
2
m
. C.
1
m
. D.
2
m
.
Câu 29. Cho hàm số
y ax b
có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
0
a
,
0
b
. B.
0
a
,
0
b
. C.
0
a
,
0
b
. D.
0
a
,
0
b
.
Câu 30. Cho định lí “Nếu hai tam gc bằng nhau thì din tích cng bng nhau”. Mệnh đo sau đây đúng?

Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 1.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm