Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hoàng Diệu - Đồng Nai

1
SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút;
(28 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận)
Mã đề thi 853
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho hai tập hợp
6;7
A
,
2;16
B
. Xác định tập hợp
X A B
.
A.
6;16
X
. B.
7;16
X
C.
2;7
X
. D.
6; 2
X
.
Câu 2: Số nghiệm của phương trình
2 3 2 6
2 1 1 2
x x x
x x x x
.
A.
. B.
C.
3
. D.
1
.
Câu 3: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A. Hàm số
3
5 7
3
y x x
là hàm số lẻ.
B. Hàm số
3
5 7
3
y x x
là hàm số chẵn.
C. Hàm số
3
5 7
3
y x x
là hàm số không chẵn không lẻ.
D. Hàm số
3
5 7
3
y x x
là hàm số vừa chẵn vừa lẻ.
Câu 4: Cho hình bình hành
ABCD
. Khẳng định nào sai.
A.
AC BD
. B.
AB DC
.
C.
DA CB
. D.
BC AD
.
Câu 5: Cho tam giác
ABC
2BA a
,
2BC a
,
0
120
ABC
. Tích hướng của hai véctơ
.
AB BC
bằng
A.
2
4a
. B.
2
2a
.
C.
2
4
a
. D.
2
2
a
.
Câu 6: Cho hai tập
1;2;4;6;8
A
,
3;4;5;6;13
B
. Xác định tập hợp
C A B
.
A.
3; 1;2;5;8;13
C
. B.
4;6
C
.
C.
3; 1;2;5;8
C
. D.
3; 1;2;4;5;6;8;13
C
.
Câu 7: Cho mệnh đề
2
:" x : "
P x x
. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P
A.
2
:" : "
P x x x
. B.
2
:" : "
P x x x
.
C.
2
:" : "
P x x x
. D.
2
:" : "
P x x x
.
Câu 8: Tìm tập xác định
D
của hàm số
2 3
1
x
y
x
.
A.
\ 1
D
. B.
\ 1
D
.
C.
; 1 
D
. D.
1;

D
.
Câu 9: Viết tập hợp
3 2: *, 4
A x n n n
bằng cách liệt kê các phần tử:
A.
2;1;4;7;10
C
. B.
1;4;7
C
.
C.
1;4;7;10
C
. D.
2;1;4;7
C
.
2
Câu 10: Parabol
2
4 5 y x x
có tọa độ đỉnh
I
A.
2; 1
I
. B.
2;7
I
.
C.
2; 17
I
. D.
2; 9
I
.
Câu 11: Cho parabol
2
: 2P y ax bx
có tọa độ đỉnh
2; 2
I
. Khi đó giá trị của
2
a b
bằng
A.
1
. B.
5
.
C.
2
. D.
0
.
Câu 12: Cho hình chữ nhật
ABCD
, biết
4 , 3AB a AD a
. Khi đó độ dài vectơ
BC AB
bằng
A.
5a
. B.
7a
.
C.
6a
. D.
2 3a
.
Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho bốn điểm
3;1
A
,
2;2
B
,
1;6
C
,
2; 4
D
. Điểm
2;1
G
là trọng tâm của tam giác nào dưới đây?
A.
ABD
. B.
ABC
.
C.
ACD
. D.
BCD
.
Câu 14: Cho parabol
2
:
P y ax bx c
có đồ thị như hình vẽ.
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A.
4 2 3
a b c
. B.
4 2 1a b c
.
C.
2
a b c
. D.
1a b c
.
Câu 15: Cho hình bình hành
IJKS
tâm
O
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
OJ OS
. B.
SI KJ
.
C.
IJ KS
. D.
IK JS
.
Câu 16: Cho hai tập hợp
; ; ;A B m

3 5 1
. Tìm tất cả các giá trị của
m
để
A B
A.
m
4
. B.
m
4
.
C.
m
4
. D.
m
1
Câu 17: Tìm giá trị
m
để phương trình
x m x m
2 2
2 1 4 0
có hai nghiệm sao cho nghiệm y
gấp hai lần nghiệm kia.
A.
m
2
. B.
m
1
.
C.
m
2
. D.
m
1
Câu 18: Chọn mệnh đề đúng
3
A.
; /
a b x a x b
. B.
; /
a b x a x b
.
C.
; /
a b x a x b
. D.
; /
a b x a x b
.
Câu 19: Cho hàm số
y x
2 1
. Khẳng định nào sai?
A. Đồ thị hàm số là một đường thẳng.
B. Hàm số nghịch biến trên
.
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có tọa độ
;0 1
.
D. Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ
;
1 1
.
Câu 20: Cho tập hợp
A
khác tập hợp rỗng. Khẳng định nào sai?
A.
\
A A
. B.
A
.
C.
A A
. D.
\
A A
Câu 21: Tọa độ giao điểm của đường thẳng
: 3d y x  
và parabol
2
: 4 1P y x x
A.
1;4
2;5
. B.
1; 4
2; 5
.
C.
4;1
5;2
. D.
4;1
5;2
.
Câu 22: CTập nghiệm
S
của phương trình
2
5 2 3 20 0
x x x
A.
5
S
. B.
5
5; ;4
2
S
.
C.
5;4;5
S
. D.
5
5; ;4
2
S
.
Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho hai điểm
1; 3
A
3; 2
B
. Tọa độ của vectơ
AB
A.
2;1
AB
. B.
2;1
AB
.
C.
5
2;
2
AB
. D.
2; 5
AB
.
Câu 24: Cho tập hợp
; ; ;A a b c d
. Khẳng định nào sai.
A.
; ; ;
a b c d A
. B.
a A
.
C.
a A
. D.
a
A
.
Câu 25: Cho ba điểm
, ,A B C
phân biệt. thxác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ
0
các
điểm đầu và điểm cuối là ba điểm
, ,A B C
đó.
A.
6
. B.
3
.
C.
4
. D.
5
.
Câu 26: Phương trình
2
2 0
9
x x
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
2
5
3 6 0
x x x
. B.
2
5
3 6 0
x x x
.
C.
2
3 0
6
x xx
. D.
2
3 0
6
x xx
.
Câu 27: Trong mặt phẳng toạ độ
Oxy
, hai ctơ
3;
x m
,
4; 7
y
. Tìm các giá trị của
m
để hai
véctơ
,
x y
vuông góc.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hoàng Diệu - Đồng Nai. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm,5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hoàng Diệu - Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm