Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Trang 1/2-Mã đề 101
x
y
1
1
O
TRƯỜNG THPT NGUYN TRÃI - BA ĐÌNH
*****
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI HC KÌ I LỚP 10 NĂM HỌC 2018 2019
Môn thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề
( Phát đề trc nghim khi còn 30 phút làm bài)
( Đề thi có 02 trang, đề thi gm 15 câu trc nghim)
Mã đề: 101
H và tên thí sinh:……………………………………..SBD:……………Lp.............
PHN THI TRC NGHIM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Chọn đáp án đúng trong các câu dưới đây và điền vào các ô tương ứng trong bng:
Câu1:
Câu2:
Câu4:
Câu5:
Câu6:
Câu7:
Câu9:
Câu10:
Câu11:
Câu12:
Câu14:
Câu15:
Câu 1. Cho mệnh đề P:
2
" : "x R x x" Î <
. Trong các mnh đề sau, mệnh đề nào mệnh đề ph định
ca mệnh đề P
A.
2
" : "x R x x$ Î <
B.
2
" : "x R x x" Î <
C.
2
" : "x R x x" Î ³
D.
2
" : "x R x x$ Î ³
Câu 2. Có bao nhiêu tp hp con khác tp hp rng ca tp hp
{ }
,A a b=
A.
3.
B.
1.
C.
2.
D.
4.
Câu 3. Hp ca hai tp hp:
;1A 
0;B 
là:
A.
;0 .
B.
1; .
C.
0;1 .
D.
;. 
Câu 4. Chn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A.
( )
A B x x B x A,Ì Û " Î Þ Î
B.
( )
A B x x B x A,Ì Û $ Î Þ Î
C.
( )
A B x x A x B,Ì Û " Î Û Î
D.
( )
A B x x A x B,Ì Û " Î Þ Î
Câu 5. Tập xác định ca hàm s
63yx=+
A.
( 2; ).
B.
 ; 2 .
C.
2; . 
D.
; 2 .
Câu 6. m s nào sau đây là hàm số chn?
A.
y x x x
42
.= + +
. B.
y x x
2
.=+
. C.
y x x x
2
.=+
D.
y x x
2
2.=+
.
Câu 7. Cho đồ thị hàm số
2
y ax bx c
có hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
0, 0, 0a b c
B.
0, 0, 0a b c
Trang 2/2-Mã đề 101
C.
0, 0, 0abc
D.
0, 0, 0abc
Câu 8. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số
y x x
2
23= - - +
trên đoạn
2;2
éù
-
êú
ëû
có tổng
Mm+
bằng
A.
1.
B.
2.
C.
1.
D.
7.
Câu 9. Tọa độ giao điểm ca parabol (P) :
y x x
2
33= - + +
và đường thng (d):
yx32=-
A.
( )
1;1
5
;7
3
æö
ç÷
--
ç÷
ç÷
ç÷
èø
. B.
( )
1;1
5
;7
3
æö
ç÷
ç÷
ç÷
ç÷
èø
. C.
( )
1;1
5
;7
3
æö
ç÷
-
ç÷
ç÷
ç÷
èø
. D.
( )
1;1-
5
;7
3
æö
ç÷
--
ç÷
ç÷
ç÷
èø
Câu 10. Đồ th hàm s
y ax b=+
đi qua điểm
M( 1;3)-
song song với đường thng
yx25= - +
thì
ab2 -
bng
A.
3.
B.
1.
C.
5.
D.
5.
Câu 11. Chn phát biu sai trong các phát biu sau
A. Ba điểm phân bit A, B, C thng hàng khi và ch khi
AB k AC.=
uuur uuuur
.
B. Ba điểm phân bit A, B, C thng hàng khi và ch khi
AB k BC k. , 0.
uuur uuur
C. Ba điểm phân bit A, B, C thng hàng khi và ch khi
AC k BC k. , 0.
uuur uuur
D. Ba điểm phân bit A, B, C thng hàng khi và ch khi
AC k AB k. , 0.
uuur uuur
Câu 12. Cho hình bình hành ABCD . Tổng các vectơ
AB AC AD++
uuur uuur uuur
bng
A.
.AC
B.
2.AC
C.
3.AC
D.
5.AC
Câu 13. Trong mt phng vi h tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trng tâm là gc tọa độ O, hai đỉnh A,
B có tọa độ
( )
A 2;2-
,
( )
B 3;5
. Tọa độ của đỉnh C
A.
1; 7
. B.
2; 2
. C.
3; 5
. D.
1;7 .
Câu 14. Cho tam giác đều ABC. Khi đó :
A.
2
.
2
AB
AB AC
. B.
2
. AB AC AB
. C.
2.AB AC AB
D.
.AB AC BC
Câu 15. Trong mt phng vi h tọa độ Oxy , ba đim
( )
A 2;3
,
( )
B 3;4
,
( )
Cm 1; 2+-
thng hàng thì m
nhn giá tr bng
A.
1.
B.
4.
C.
3.
D.
2.
...............Hết...............
Thí sinh không s dng tài liu, cán b coi thi không gii thích gì thêm.
Trang 1
TRƯỜNG THPT NGUYN TRÃI - BA ĐÌNH
*****
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI HC KÌ I LP 10 NĂM HỌC 2018 2019
Môn thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề
( Đề thi có 01 trang, đề thi gm 5 câu hi t lun)
Mã đề: 101
H và tên thí sinh:SBD:Lp............
PHN THI T LUN (7 điểm - Thi gian làm bài 60 phút, không k thi gian phát đề)
Câu 1. (1 điểm) Gii và bin lu
m x m x
2
(3 2 ) 4 2 1.- + = +
Câu 2. (2,5 điểm) Gi
a)
x x x
2
2 2 1.- + = +
.
b)
xx2 1 4 3 0- + - =
.
c)
( )
x x x
23
2 3 2 3 8.- + = +
Câu 3.(1,5 điểm) Trong mt phng vi h t Oxy, cho tam giác ABC bit
( )
A 0; 2-
,
( )
B 5;0
,
( )
C 3;5 .
ng
AB BC.
uuur uuur
và tính din tích tam giác ABC.
b) Tìm m M trên trc Ox sao cho
MA MB2. +
uuur uuur
t giá tr nh nht.
Câu 4. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC. Gi I m trên cnh
CI CA
1
4
=

mãn
12
.
23
BJ AC AB
a) Phân tích
BI
uur

AB
uuur
AC
uuur
.
b) Ch
Câu 5. (0,5 điểm) Chng minh rng vi mi a ta luôn có :
2
2
12
6
3
a
a
.
...............Hết...............
Thí sinh không s dng tài liu, cán b coi thi không gii thích gì thêm.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 596
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm