Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT M.V Lômônôxốp - Hà Nội

TRANG 1/3 – MÃ ĐỀ
131
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS & THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP
Năm học 2018 – 2019
(Mã đề gồm 3 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN TOÁN – LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút
MÃ ĐỀ 131
Họ và tên: .............................................................................................. Lớp: ...........
A-
PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Học sinh
chọn đáp án trả lời đúng vào bảng sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Câu 1 .
Với giá trnào của
m
thì hàm số
3
1
2 my x m
nghịch biến trên tập xác định của
nó.
A.
2
3
m
B.
2
3
m
C.
3
2
m
D.
2
3
m
Câu 2 .
Cho hàm số
2
f x x x
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
Hàm số đồng biến trên
;2
, nghịch biến trên
2;

.
B.
Hàm số nghịch biến trên các khoảng
;2
2;

.
C.
Hàm số nghịch biến trên
;2
, đồng biến trên
2;

.
D.
Hàm số đồng biến trên các khoảng
;2
2;

.
Câu 3 .
Cho
: 2 1 , ( 6;10]
A x R x B
. Khi đó
A B
là:
A.
6;3
B.
3;

C.
10;

D.
3;10
Câu 4 .
Cho tập hợp
1/ , 5
A x x x
. Tập A được viết dưới dạng liệt kê là:
A.
0;1;2;3;4
B.
2;3;4;5;6
C.
0;1;2;3;4;5
D.
1;2;3; 4; 5;6
Câu 5 .
Một cửa hàng bán đồng hồ. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được tổng cộng 50 chiếc đồng
hồ gồm cả đồng hồ nam đồng hồ nữ. Ngày thứ 2 cửa hàng khuyến mại giảm giá
nên số đồng hồ nam bán được tăng 40%, số đồng hồ nữ bán được tăng 20% so với ngày
thứ nhất và tổng số đồng hồ bán được ngày thứ hai 67 chiếc. Hỏi trong ngày thứ nhất
cửa hàng bán được số đồng hồ nam, đồng hồ nữ lần lượt là bao nhiêu:
A.
15 và 35 B. 20 và 30 C. 30 và 20 D. 35 và 15
Câu 6 .
Tam giác
ABC
0
7, 5, 60
a b C
. Độ dài cạnh c bằng bao nhiêu?
A.
39
B. 109 C.
109
D. 39
Câu 7 .
Cho véc
1; 2
a
. Với giá trị nào của y thì véc
3;b y
tạo với véc
a
một c
TRANG 2/3 – MÃ ĐỀ
131
0
45
:
A.
9y
B.
1
9
y
y
C.
1
9
y
y
D.
1y
Câu 8 .
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3. Gọi Itrung điểm của AC. Tích vô hướng
.BI BC
 
có giá trị bằng:
A.
9 3
4
B.
9 3
4
C.
27
4
D.
0
Câu 9 .
Xác định parabol
P
:
2
y ax bx c
,
0a
biết
P
đi qua
(2;3)A
và có đỉnh
(1;2)I
.
A.
2
2 2
y x x
B.
2
2 4 2
y x x
C.
2
2 3
y x x
D.
2
2 3
y x x
Câu 10 .
Cho
;x y
nghiệm của hệ phương trình
2 2 2
2 1
2 2 3
x y m
x y m m
. Tìm
m
để
.x y
nhỏ
nhất.
A.
1m
B.
3
2
m
C.
1m
D.
3
2
m
Câu 11 .
Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
2
, 1
n n
chia hết cho 5”.
A.
2
, 1
n n
không chia hết cho 5”.
B.
2
, 1
n n
chia hết cho 5”.
C.
2
, 1
n n
không chia hết cho 5”.
D.
2
, 1
n n
không chia hết cho 5”.
Câu 12 .
Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho các điểm
1; 2 ; 3; 5
A B
. Tọa độ điểm
M
thỏa mãn
2 3 0MA MB
 
là:
A.
11;19
B.
4;2
C.
4; 2
D.
11; 19
Câu 13 .
Gọi điểm
M
điểm thuộc cạnh
BC
của tam giác
ABC
sao cho
3BM MC
. Khi đó
AM

bằng:
A.
1 1
2 4
AB AC
 
B.
1 3
4 4
AB AC
 
C.
3 1
4 4
AB AC
 
D.
3 1
4 4
AB AC
 
Câu 14 .
Tam giác
ABC
7, 5, 6a b c
. Độ dài trung tuyến
c
m
bằng bao nhiêu?
A.
28 B.
2 7
C.
19
D. 19
Câu 15 .
Tọa độ giao điểm của Parabol
2
2 3
y x x
với trục tung là:
A.
1;0
3;0 .
B.
0; 3 .
C.
1;0 .
D.
3;0 .
Câu 16 .
Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?
A.
0
sin(180 ) sin
B.
0
cos(180 ) cos
C.
0
cos(90 ) sin
D.
0
sin(90 ) cos
Câu 17 .
Tính tổng các nghiệm của phương trình
2
3 3 4 3 5.
x x x
A.
3 B. 5 C. 2 D. 4
Câu 18 .
Hệ phương trình
3 5
2 4 7 2
x my m
x y m
có nghiệm duy nhất khi:
TRANG 3/3 – MÃ ĐỀ
131
A.
2m
B.
2m
C.
2m
D.
2m
Câu 19 .
Phương trình
2 3 4x x
có nghiệm là:
A.
2
B.
4
3
C.
3
D.
2
Câu 20 .
Cho hệ phương trình
2
. 3
x y
x y
. Khi đó
,x y
là 2 nghiệm của phương trình nào sau đây?
A.
2
2 3 0X X
B.
2
2 3 0X X
C.
2
2 3 0X X
D.
2
2 3 0X X
Câu 21 .
Cho hình bình hành
ABCD
. Đẳng thức nào sau đây sai?
A.
AC BC CD
  
B.
.AB CD
 
C.
AB AD AC
  
D.
.AD BC
 
Câu 22 .
Với gtrị nào của
m
thì phương trình
2
2( 2) 3 0
mx m x m
2
nghiệm phân
biệt?
A.
0
4
m
m
B.
0
4
m
m
C.
4m
D.
4m
Câu 23 .
Tìm tập xác định
D
của hàm số
1
.
3 2 1
x
y
x x
A.
D .
B.
1
D ; \ 3 .
2

C.
1
D ; \ 3 .
2

D.
1
D ; \ 3 .
2

Câu 24 .
Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho hai điểm
1; 2 , 3;4 .
A B
Tính độ dài đoạn thẳng
.AB
A.
5 B.
2 10
C.
5
D.
2 5
B-
PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm): Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra:
Bài 1. (2 điểm)
a) Giải phương trình:
2
2 5 1 7 0
x x x
.
b) Giải hệ phương trình:
2 2
2 5
7
x y
x xy y
.
Bài 2. (0,5 điểm) Tìm m để phương trình
2 2
2( 1) 1 0
x m x m
có hai nghiệm dương phân biệt.
Bài 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC
( 2;1), (1; 1), (2;3)A B C
.
a) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
b) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.
Bài 4. (0,5 điểm) Cho tam giác DEF biết:
0
90 , 3, 4
D DE DF
, I trung điểm của DE. Tính
bán kính đường tròn ngoại tiếp
IEF.
- Hết –

Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT M.V Lômônôxốp - Hà Nội. Tài liệu biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 24 câu, phần tự luận gồm 4 câu, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT M.V Lômônôxốp - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 640
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm