Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Nhữ Văn Lan - Hải Phòng

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NHỮ VĂN LAN
ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KỲ I
Thi gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trc nghim)
Mã đề thi
132
Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1:
Tìm tập hợp nghiệm của phương trình
321.xx-= ++
A. {2}. B. {1; - 2}. C. {- 1; 2}. D. {- 1}.
Câu 2:
Với m bằng bao nhiêu thì phương trình mx + m - 1 = 0 vô nghiệm?
A. m = 0 và m = 1.
B.
m = 1.
C.
m = 0.
D.
m =-1.
Câu 3:
Phương trình 12x  có ngiệm là :
A. x = 1; B. x = 3 ; C. x = 3 ; x= -1; D. x = 2.
Câu 4:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
.
A
ABB AB+=

B.
.
M
PNM NP+=
  
C.
.CA BA CB+=
 
D.
.
A
BACBC+=

Câu 5:
Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
y = x
2
– 2x; B. y = x
2
– 2x + 1; C. y = – x
2
+ 2x – 1; D. y = – x
2
+ 2x;
Câu 6:
Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho
() ( )
5; 2 , b 10; 6 2 .ax==-
Tìm x để
a
b
cùng phương?
A.
1.
B.
1.-
C.
2.
D.
2.-
Câu 7:
Cho hai lc
12
FF100N==
, điểm đặt tại O tạo với nhau một góc
0
60 . Cường độ lực
tổng hợp của hai lực ấy bằng bao nhiêu ?
A.
100 3
N. B.
50 3
N. C.
100 5
N. D.
50 5
N.
Câu 8:
Cho tập hợp

2
1; 3; m , 4 3 0BCxxx
. Tìm
m
để
CB
A.
1.m
B.
3.m
C.
0.m
D.
4.m
Câu 9:
Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Có thể xác định bao nhiêu vectơ (khác vectơ-không) mà có
điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A, B, C ?
A. 2. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 10:
Giao điểm của parabol (P): y = x
2
– 3x + 2 với đường thẳng y = x – 1 là:
A. (1; 0); (3; 2) B. (0; –1); (–2; –3) C. (–1; 2); (2; 1) D. (2;1); (0; –1).
Câu 11:
Cho
()()()
2; 2 ; 1 ; 4 ; 5; 0abc=- = =

thõa mãn
chakb=+

. Tìm
;hk
A.
2; 1.hk=- =-
B.
2; 1.hk==
C.
1, 2.hk==
D.
3, 2.hk==-
Câu 12:
Cho đồ thị hàm số
2
yax bxc=++
có
đ th như hình v bên dưi. Mnh đ nào sau
đây đúng?
A.
0, 0, 0abc>=>
. B.
0, 0, 0abc>>>
. C.
0, 0, 0abc><>
. D.
0, 0, 0abc<>>
.
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 13: Bảng biến thiên của hàm số y = –2x
2
+ 4x + 1 là bảng nào sau đây ?
A. B.
C. D.
Câu 14:
Với giá trị nào của a và b thì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm A(–2; 1), B(1; –2)
?
A. a = 2 và b = 1; B. a = –1 và b = –1. C. a = – 2 và b = –1; D. a = 1 và b = 1;
Câu 15: Đường thẳng trong hình bên đồ thị của một hàm số
trong bốn hàm số được liệt bốn phương án A, B, C, D
dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
33yx=-
B.
32yx=-
C.
53yx=- +
.
D.
3yx=+
Câu 16:
Trong mặt phẳng tọa đ
Oxy
. Cho điểm
M
x; y . Tìm tọa độ của các điểm
M
1
đối xứng
với
M
qua trục hoành?
A.
1
M
x; y
. B.
1
M
x; y
. C.
1
M
x; y
. D.

1
M
x; y
.
Câu 17:
Cho
A
BC
. Tìm điểm
M
thỏa
20
  
MA MB MC
A.
M
là đỉnh của hình bình hành
M
CAB
B.
M
trùng với đỉnh
C
của
A
BC
C.
M
là trọng tâm của tam giác
A
BC
.
D.
M
là trung điểm cạnh
IC
, với
I
là trung điểm của cạnh
A
B
Câu 18:
Trong số
50
học sinh của lớp 10A có
15
bạn được xếp loại học lực giỏi,
25
bạn được xếp
loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp
10A bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải học
lực giỏi hay hạnh kiểm tốt.
A.
20.
B.
30.
C.
35.
D.
25.
Câu 19:
Chọn khẳng định sai
A. Nếu
I
là trung điểm đoạn
A
B
thì
A
IIBAB
  
.
B.
Nếu
I
là trung điểm đoạn
A
B
thì
0IA BI

.
C.
Nếu
I
là trung điểm đoạn
A
B
thì
0AI BI
 
.
D.
Nếu
I
là trung điểm đoạn
A
B
thì
0IA IB

.
Câu 20:
Tìm
m
để hàm số
2
22 3yx x m
có giá trị nhỏ nhất trên đoạn
2;5
bẳng
3
.
A.
3m 
. B.
9m 
. C.
1m
. D.
0m
.
Câu 21: Hai phương trình được gọi là tương đương khi
A. Có cùng tập xác định. B. Có số nghiệm bằng nhau.
C. Có cùng dạng phương trình. D. Có cùng tập hợp nghiệm.
Câu 22: Dây truyền đỡ trên cầu treo có dạng Parabol
A
CB
nhình vẽ. Đầu, cuối của dây được
gắn vào các điểm
A
,
B
trên mỗi trục
A
A
B
B
với độ cao
30m
. Chiều dài đoạn
A
B

trên nền
+
x
y
+
+
3
1
+
x
y
3
1
+
x
y
+
+
1
2
+
x
y
1
2
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
cầu bằng
200m
. Độ cao ngắn nhất của dây truyền trên cầu
5mOC
. Gọi
Q
, P
,
H
, O , I
,
J
,
K
các điểm chia đoạn
AB

thành các phần bằng nhau. Các thanh thẳng đứng nối nền cầu
với đáy dây truyền:
QQ
, PP
, HH
,
OC
, II
,
JJ
, KK
gọi là các dây cáp treo. Tính tổng độ dài
của các dâ
y
cáp treo?
A. 73,75m . B. 78,75m . C. Đáp án khác. D. 36,87 m .
Câu 23: Cho hàm số
2
yx
A. hàm số chẵn B. hàm số vừa chẵn, vừa lẻ
C. hàm số lẻ D. hàm số không chẵn, không lẻ
Câu 24: Tp hp D =
(;2](6;) 
là tp
nào sau đây? (hình 1)
hình 1
A.
(4;9]
B.
(;) 
C.
(6;2]
D.
6; 2
Câu 25: Mệnh phủ định của mệnh mệnh đề “
2
,70xxx ” là:
A.
2
,70xxx B.
2
,70xxx
C.
2
,70xxx D.
2
,70xxx
Câu 26: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
B. 8 là số chính phương.
C. Buồn ngủ quá!
D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma.
Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho
()()
2; 3 , 4; 7 , C(1 ; 5).AB-
Tìm tọa độ trọng tâm
G
ca
.ABCD
A.
()
7;15 .
B.
7
;5 .
3
æö
÷
ç
÷
ç
÷
ç
÷
ç
èø
C.
()
7; 9 .
D.
7
;3 .
3
æö
÷
ç
÷
ç
÷
ç
÷
ç
èø
Câu 28: Cho hai tập hợp
1; 2; 4;6 , 1; 2;3;4;5;6;7;8AB
khi đó tập
B
CAlà?
A.
3; 5; 7; 8 .
B.
4;6 .
C.
2;6;7;8 .
D.
1; 2; 4; 6 .
Câu 29: Chọn khẳng định đúng :
A. Nếu
G
là trọng tâm tam giác
A
BC
thì
0GA GB CG

.
B. Nếu
G
là trọng tâm tam giác
A
BC
thì
0GA GB GC

.
C. Nếu
G
là trọng tâm tam giác
A
BC
thì
0GA AG GC

.
D. Nếu
G
là trọng tâm tam giác
A
BC
thì
0GA GB GC

.
Câu 30: Vectơ
4;0a 
được phân tích theo hai vectơ đơn vị như thế nào?
A.
4ai
j


. B.
4ai
j


. C.
4a
j


. D.
4ai

.
Câu 31: Cho hai tập hợp
2
7340, 3215Ax x x Bx x  
khi đó

Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Nhữ Văn Lan - Hải Phòng. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 60 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm