Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020


TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 03 trang
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10
Thời gian làm bài: 50phút; Không kể thời gian giao đề ./.
Mã đề thi 101
Câu 1: !"#$%&"
'
(
'
!)*+,$+
)-!./01
A. 02345465
7
8 B. 023495465
7
8 C. 023459465
7
8 D. 0234959465
7
8
Câu 2:$!:$;)<.(
'
&=%:1
A. >:$?@&ABC&"
'
$8 B. D< E&$F
'
(
'
G($H8
C. "
'
:#!*&H$$!$8 D. (
'
!&&I(
'
J!?B8
Câu 3:K&LA:$?@G2344JM).-!?;N24678?C$!:G&L
@?
A. 46447GO
7
B. 3GO
7
C. 7GO
7
D. 46443GO
7
Câu 4:M#$ !"?sai?>$G?;M).?FG&L6P+&LG$!
:
A. Q<&Q$+&C$?;M).8
B. P?CR?SJ&C$#<A:$?@&L8
C. Q<&C$?;M).8
D. P?CR?SL&C$?C?;M).8
Câu 5:S$J!I$! !TPAU!?27V8* :-!&S$gần nhất$MJ
 !"1
A. 363W834
5
X B. V67834
7
X C. V67834
Y
X D. 363W834
V
X
Câu 6:K&L!)*+6Y &L:Z[7GO ?F5GO 8$!:-!&L
?
A. 7GO
7
8 B. VGO
7
8 C. YGO
7
8 D. 3GO
7
8
Câu 7:H@<)C$"không $&"
'
(
'
G(
'
E$G1
A. $\CG!?]!$8 B. ^((
'
!!8
C. !_[`a&!G8 D. F?b!!(
'
F#*H$8
Câu 8:>$G(
'
&$Ac"d6?;M).&&$?GP(
'
&+<B!C?
A. ?;G&$M).&"d8 B. ?;GGZ
'
EM).&&$8
C. ?;G&$M).&GZ
'
E8 D. ?;G"dM).&&$8
Câu 9:)C$"?<-!(
'
e+1
A. 0237f
7
B. 0259
7
8 C. 025
7
8 D. 0279Y8
Câu 10:>$g=A]-$?C6H$!HhG_&G&LiP$%)$S
!G$M6j\$?FG&k8%)"$!HP$ll.gAm,
FGll6"P$?$FU!%A$%i !"1
A. J?LTT$8
B. J?LT$8
C. c<<"B?;8
D. c<n@<?;8
Câu 11:(
'
-!G(
'
&"
'
P)_02V
7
Y9fo0B#p
GqB#p r8L0c !"?sai ?
A. $!:-!&L?VGO
7
8 B. $!:-!&L?sGO
7
8
C. "
'
:#!*&
4
2YGO 8 D. \!(
'
#!*0
4
2fG8
Câu 12:Kj+P:P6A&* :t8SiU!S đúng?
A.
7
B.
t
7
C.
7
t
D.
7t
 !3OYKu+$343
Câu 13:K(
'
&"
'
(
'
eP<v02Y49Vw
7
o0B#pGqB#p r8
xuH&"
'
$[H$$G
3
23 %H$$G
7
27 ?
A. 3G8 B. YYG8 C. YVG8 D. VG8
Câu 14:>$#]aG;6!&yG_#]z$)[!?_$6G; ky!6P?H1
A. \?@-!G;8 B. {;-!!M&#]8
C. xMB-!G;8 D. {;M$=!G;&#]8
Câu 15:K<c<_$?@&L?BN@$MJ#?
N
6 !$ :-!<c<?N8
M$]A%UyN?
A. N2
N
N B. N2
N
9N C. N2
N
N D.
N
2NN
Câu 16:-!GE$G)\,./0P)_v02V934o0
#pAG6#pr8xuH$@-!E$G !7$H?#!$F1
A. 3sAG8 B. 74AG8 C. 3VAG8 D. sAG8
Câu 17:)C$"?<&L:-!(
'
e#$%n$+1
A. &2597
7
B. &2WY C. &279|
7
D. &2Y
7
Câu 18:!$?;zU$P(
'
?CN
3
23W6N
7
2378(
'
?C@<?;-!]P?
A. 7s638 B. Y6|8 C. 748 D. 7658
Câu 19:K&Lj+&C$:P?7!)O 8H$$!Y #MAB:$
&L&C$"GU}_Uc@P?
A. |!)8 B. 3s!)8 C. Y!) D. W!)8
Câu 20:K(($FA]U!?j#MAB344G&C$&L:YWAGO8$!:
C"G-!0,?
A. 3GO
7
B. 7GO
7
C. YGO
7
D. VGO
7
Câu 21:\<M#$sai ?E$G k(
'
e!)*+%
A. !~46&
4
•48 B. !~46&
4
248 C. !•46&
4
248 D. !•46&
4
•48
Câu 22:M<M#$ !"&+U}_6<M#$sai?
A. x}_?GHA($!)E$G&_!UM8
B. Q)MU}_H$!<"!e66
j8
C. x}_-!G&L?0MJ&!&C$G\$H$U! M8
D. x}_?L<@<EyM&JB-!E$GUM8
Câu 23:Z
'
$G !"không <y$?Z
'
$G-!(
'
$;)1
A. (
'
$;)?e!)*+8
B. "
'
:-!&"
'
ZR?F
'
L&C$#<-!H$$!$8
C. L$;)RJM).)E-!\?;8
D. (
'
-!&L,<ei6$+[F0:8
Câu 24:{;&<y?;?!$?;?(
A. Q$G€6Q(
'
?C&@$+8 B. 0E$So€GE$rzH$8
C. Q$M6Q(
'
?C&Q$+8 D. "#p!8
Câu 25:!$0,e+60,3P&L:W4AGO60,7P&L:V4AGO8R :
?C&L::$-!70,A$$@$+ &C$A$$Q$+?
A. 3O5 B. 7OY C. YO7 D. 5
Câu 26:!$?;P?C?W&szH$M).&GE$G6P$=!!$?;
?|4
4
8M).FG?;i#!&E$GP"#p8?C?;i#!?
A. 7 B. 34 C. f D. 3V
Câu 27:K0,e!)*+A(&L:*6$"iYA[?]#a
*60,$@5G8xuH0,$@ !34 A[?]#a*?
A. 375G B. 54G C. 344G D. f5G
Câu 28:K(
'
H$$0,_<F7OY_H*&C$:#34AGO&3OY_
H:$&C$:#74AGO8:#-!H$$0,_<FyUu
H?
A. 37AGO8 B. 35AGO8 C. 3fAGO8 D. 3Y6YAGO8
 !7OYKu+$343
Câu 29:KI!j#MAB?ZA(@&$GI!:JAMP#MAB
Y•8K:?Z%G&jU!I!?CI!m<y$U!GE&jU!.-!P1
A. V&j B. Y&j C. 5&j D. W&j
Câu 30:[GAB*!_E<ei&C$&L:A(n$7GO 6H$!cGG
&Lm,<ei?FF&C$&L:#!* &C$G€E?3sGO 8`mU! i
yA(AB6?E2|6sGO
7
8>yM$=!AB*&&LA$%&JB!E?
A. 73674G B. 35673G C. 73635G D. 74673G
Câu 31:K(
'
&"
'
$;)[G(
'
(
'
!8`$%p$":$Q&"
'
$@Uu
H35G8{E234GO
7
8H$$!$-!&"
'
?
A. 3 8 B. 365 8 C. 7 8 D. 765 8
Câu 32:K&LPA:$?@G!FG€!ƒ&C$$!:7GO
7
)C$
M).-!?;N
3
P<!8K?;N
7
z<e&Q?C&C$N
3
$F0E
$S&M).,<&(P&C$U}_&L8$!:-!&L kP?C#p
A. 76sYGO
7
B. VGO
7
C. 7GO
7
D. Y65GO
7
Câu 33:>yH$$!aE$=!7?*A$G<]&A$G$"-!zzQ!gần
nhất$MJ !"1
A. W7644 B. W3654 C. W4654 D. W3647
Câu 34:!$?;zU$PQ(
'
?CY48P$=!!$?;#p#!$F@<?;
„P(
'
?C#pY4
A. |4
4
B. W4
4
C. 374
4
D. Y4
4
Câu 35:H$!M).&&"
'
‚_M$R?;N !465 &"
'
Z&"
'
:?F@
3GO 8%$=FC-!?;&ZE<($(
'
?C-!?;$!:-!&"
'
#p
A. 3GO
7
8 B. 7GO
7
8 C. VGO
7
8 D. YGO
7
8
Câu 36:K&LG23A!e+&C$&L:765GO JM).-!
?;P?CA(n$N246458`$%#!*?;Q$+&i3 ?;?_$
n$$+8xuH&L$@[?]?;#a*M).%?]?;#a*n$$+?*i
743|?
A. 3446|4G B. 3446|5G C. 343644G D. 343645G
Câu 37:!$#% (…&`M!736WAG,He8`$%&"
'
:-!!(A$C
A(y?3sAGO&&"
'
:-!C &C$#H (?3GO 8H$$!!($[%`
z$U!‚?_$…?
A. 3Y4†8 B. 735†8 C. YY4†8 D. 7Y4†8
Câu 38:!$&Le+)\,./06P<?*?@?v
0
3
2Y974q0
7
2V9V3o0B#pGqB#p r8JB€<!-!7&LP\!?
A. 73G8 B. 7|G8 C. 75G8 D. 3fG
Câu 39:K(
'
!_&C$&"
'
:YWAGOuG<!6 !5 )[?_$e8xu
H_@ !Y A[?]uG<!?
A. 73G8 B. 3WG8 C. 75G8 D. YVG8
Câu 40:K&L$;)V :$&L$@Y74G8{E234GO
7
8!$y&L?
A. Vs4G B. 544G C. WV4G D. V44G

‡
Học sinh không sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ./.
 !YOYKu+$343

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý Trường THPT Yên Lạc năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020. Gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian 50 phút được VnDoc chia sẻ kèm lời giải giúp các bạn học sinh ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý 10 - Giải lý 10 Xem thêm