Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 11 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.
Câu 1: Everyone are (A) wearing black (B) this year because (C) it’s fashionable (D).
Câu 2: I’m still looking (A) for a job (B) but I hope finding (C) something (D) soon.
Câu 3: My brother and (A) sister are looking (B) forward to spend (C) their holiday (D)
in Nha Trang this summer.
Câu 4: Before he had come (A) back home (B), Jack had visited (C) his uncle (D).
Choose the best answer for each of the following sentences.
Câu 5: A: I’ve passed my exam.” - B: “_____.”
A. That’s a good idea
B. Good luck
C. It’s nice of you to say so
D. Congratulation
Câu 6: Streets are often decorated _____ colorful lights and red banners during Tet
holiday.
A. for
B. on
C. with
D. by
Câu 7: I’m afraid I can’t go with you. I have a lot of things _____ today.\
A. to do
B. do
C. will do
D. doing
Câu 8: Marry suggested _____for a picnic by the lake.
A. to go
B. going
C. go
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. that going
Câu 9: The population of the world is increasing faster and faster.
A. becoming
B. growing up
C. increased
D. going up
Câu 10: _____ went swimming in the sea because of the terrible weather.
A. Nothing
B. Someone
C. Everyone
D. No one
Câu 11: Jack and Kate have been married for 25 years already. Tomorrow will be their
Silver _____.
A. birthday
B. celebration
C. party
D. anniversary
Câu 12: Marry expected _____ to Peter’s birthday party but he didn’t say anything.
A. being invited
B. to be invited
C. inviting
D. to invite
Câu 13: By the time he got home, everyone _____ to bed.
A. has gone
B. went
C. was going
D. had gone
Câu 14: Some young _____ work in the home of sick or old people.
A. volunteered
B. volunteer
C. volunteers
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. voluntary
Câu 15: They congratulated me _____ the exams with high marks.
A. having passed
B. passed
C. to pass
D. on passing
Câu 16: A: “What would you like to drink?” - B: “_____.”
A. Thank you
B. Yes, please
C. No, I don’t
D. Coffee, please
Câu 17: John _____ his first piece of music when he was ten years old.
A. was writing
B. writes
C. wrote
D. had written
Câu 18: _____ too much, he found it difficult to drive home.
A. Drunk
B. To drink
C. Having drunk
D. Have drunk
Câu 19: While she _____ the room, she broke the vase.
A. was cleaning
B. cleaned
C. had cleaned
D. has cleaned
Câu 20: She said that she would have been here earlier if you _____ her.
A. has phoned
B. had phoned
C. phoned

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới cuối học kì 1

Đề khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 11 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 11 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 11 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,..

Đánh giá bài viết
2 3.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm