Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT Bù Đăng, Bình Phước năm học 2017-2018 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

Kì thi học kì 1 đang đến rất gần, nhằm hỗ trợ các bạn có tài liệu ôn tập nhanh nhất, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT Bù Đăng, Bình Phước năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây. Chúc các bạn thi tốt!

PHÒNG GDĐT BÙ ĐĂNG

Trường THCS ………………………………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2017 - 2018

MÔN THI: TIẾNG ANH 6 -Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên thí sinh:……………………………………..Lớp:……………

Giám thị 1

Giám thị 2

Số phách

Điểm

(Bằng số)

Điểm

(Bằng chữ)

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Số phách

I. Listen to the tape(3 TIMES) and do the tasks below:

Question 1: Listen to the text and answer True or False. (0.5 pt)

1. The drugstore is to the left of the restaurant. ..........................

2. The police station is next to the restaurant. ..........................

Question 2: Listen to the text and complete the sentences. (0.5 pt)

1. The photocopy store is next to the .......................... .

2. The .......................... are in the bookstore.

II. PHONETICS:Circle the word that has different pronunciation from that of the others.(1 pt)

1. A. students B. lamps C. pens D. books

2. A. stadium B. paddy C. table D. lake

3. A. five B. fifteen C. behind D. right

4. A. country B. bakery C. my D. paddy

III. VOCABULARY AND GRAMMARS:

I. Choose the best answer to complete the sentences.( 2pts)

1. ________ do you live? I live on Tran Phu street.

A. What B. Where C. Who D. How

2. Where is your classroom? – It is on the ________ floor.

A. three B. two C. third D.one

3. Every morning, Ba ______ up at six o’clock.

A. to get B. get C. gets D. is getting

4. What time is it? – 10: 15

A. It’s ten fifteen o’clock

B. It’s ten fifteen.

C. It’s ten and fifteen.

D. D. It’s ten past fifteen

5. What time _______ your brother _______ breakfast ?

A. does/ have B. do /have C. does/ has D. do/ has

6. My house is ……………... the police station.

A. near to B. to front of C. next to D. in front

7. “Is there a river near Lan’s house?” – “Yes,……………….

A. it is B. this is C. there is D. she is

8. Which sentence is correct?

A. Do your brother watches TV in the evening? B. Is your brother watches TV in the evening?

C. Does your brother watches TV in the evening? D. Does your brother watch TV in the evening?

B . Supply the correct form or tense: (1.5 pts)

1. I (be) ............................in grade 6.

2. Ba and I (be).......................................students.

3. Lan (not play) .....................................games after school.

4. What time …………he………………. (go) to school?

5. They (have) ..............................English on Monday and Tuesday.

IV.LANGUAGE FOCUS

Match the questions in column A with the answers in column B (1.5 pts)

A

B

Your answer

1. Where is your classroom?

2. Where is the bookstore?

3. What time do you get up?

4. Do you go to school at 6.30 every morning?

5. When do you have History?

6. How do you go to school?

A. On Monday and Friday.

B. Yes, I do.

C. It’s on the first floor.

D. At half past five.

E. It’s opposite my house.

F. By bike

1. .............

2................

3. ..............

4. ..............

5. ..............

6. ...............

V. READING: Read the text and do exercise:

My name is Lan. I’m thirteen years old and I’m a student in grade 6. I have a sister. Her name is Hoa . She is twenty. We live in a house with our father and mother. Our house has a big yard. There are a lot of trees around the house. In the neighborhood, there is a hospital and a post office. There is the rice paddy near our house.

A. True/False statement: (0.5 pt)

1. .........Lan is thirteen years old.

2. .........She lives in an apartment with her father and mother.

B. Answer these questions: (1.5 pts)

1. How many people are there in Lan’s family?

………………………………………………..

2. Is there a rice paddy near her house ?

………………………………………………………..

3. What are there around the house? ...........................................................................................

VI. WRITING: Put the words in the correct order to make meaningful sentences:

1. is/ it/ time/ What ?

.............................................................................................

2. a/ big/ yard/ my/ house/ in/ front/ of/ there/ is.

............................................................................................

THE END

GOOD LUCK TO YOU

Đáp án Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6

I. LISTENING: (mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm; 4 x 0.25 = 1 điểm)

Question 1:

1. F

2. T

Question 2:

1. bakery

2. children

II.PHONETICS:

(mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm; 4 x 0.25 = 1 điểm):

1.C 2. B 3. B 4. C

III. VOCABULARY AND GRAMMAR:

A. Choose the best option (A, B or C) to complete these sentences:(2ps)

(mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm; 8 x 0.25 = 2 điểm)

1. B 2. C 3. C 4. B 5. A 6. C 7. C 8. D

B. Supply the verbs in the correct tense (1.5ps).

(mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm; 6 x 0.25 = 1.5 điểm)

1. am 2. are 3. doesn’t play

4. does/ go 5. have

IV. LANGUAGE FOCUS

Match the questions in column A with the answers in column B. (1.5ps)

(mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm; 6 x 0.25 = 1.5 điểm)

1. C 2. E 3. D 4. B 5. A 6. F

V. Read the passage and do the tasks below:

1. Decide whether these statements are True (T) or False (F) (0.5p)

(mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm; 2 x 0.25 = 0.5 điểm)

1. T 2. F

2. Answer the questions: (mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm; 3 x 0.5 = 1.5 điểm)

1. There are four people in Lan’s family./ There are four people in her family.

2. Yes, there is./ Yes. There is the rice paddy near her house.

3. There are a lot of trees around the house..

VI. WRITING: (1p)

(mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm; 2 x 0.5 = 1 điểm)

1. What time is it?

2. There is a big yard in front of my house.

---------------

Trên đây, VnDoc.com giới thiệu đến các bạn Đề thi ôn tập học kì 1 giúp các bạn thực hành, tập dượt để chuẩn bị cho kì thi chính thức của mình được tốt nhất. Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 sẽ giúp các bạn khái quát và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học vừa qua. Chúc các bạn có kì thi thành công.

Đánh giá bài viết
3 3.037
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm