Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT Nhuế Dương, Khoái Châu năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh

VnDoc.com mời các bạn tham khảo đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD&ĐT Nhuế Dương, Khoái Châu năm học 2017-2018. Đây là đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 được áp dụng cho toàn huyện, với sự sáng tạo trong cách ra đề, các em học sinh sẽ ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 hiệu quả.

PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU

TRƯỜNG THCS NHUẾ DƯƠNG

TỔ: KHXH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKI

Năm học: 2017 – 2018.

Môn: Tiếng Anh 6

Thời gian làm bài:45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Full name:........………………………………….Class……..

MARK

COMMENTS

A. LISTENING (2pts)

I. Listen to the sentence and circle the best answer A, B or C. (2 pt)

1. How many people are there in Hoa’s family?

A. There

B. four

C. five

2. What does her father do?

A. He’s a teacher

B. He’s a doctor

C. He’s a pilot

3. How old is her mother?

A. 34

B. 35

C. 36

4. Where are they?

A. in the kitchen

B. in the house

C. in the living room

B. SPEAKING(2pts)

C. USE OF ENGLISH

1.

A. goes

B. brushes

C. boxes

D. classes

2.

A. that

B. mother

C. this

D. think

3.

A. teacher

B. children

C. lunch

D. school

4.

A. hungry

B. hour

C. ahead

D. help

5.

A. door

B. look

C. book

D. foot

I. Choose the best option to complete the following sentences by circling A,B,C orD.(1pt)

1. My name is John. What’s__________name? -My name’s Lan.

A. my B. her C. his D. your

2. How many books does Ba___________? - He has eight.

A. have B. has C. to have D. having

3. Does Lan have Math on Tuesday? - No, she___________.

A. don’t B. doesn’t C. hasn’t D. haven’t

4. She ___________ her teeth every evening.

A. brushes B. to brush C. brushing D. brush

5. What is she doing ? she __________ to music

A. listen B. listens C. is listening D. listening

6. He has breakfast _____ six o’clock.

A. in B. at C. on D. for

7. My school is ________ to a hospital.

A. near B. beside C. next D. between

8. Where is ____________ school? - It’s in the country.

A. Nams’ B. Nam C. the Nam’s D. Nam’s

II. Write the correct form of the verb in the bracket to complete each sentence. (1pt)

1…………..you ……….. to school by bike every day? (go)

2. We …………….. our homework now. (do)

3. Our teacher …………….. on Nguyen Du street. (live)

4. There …………………. many flowers in the living room. (be)

5. She………………………video games. (not play)

C. READING (2pts) Read the passage carefully.

Lan is a good student. She is eleven years old. She is in grade 6. Every day,she gets up at six o’clock. After getting up, she washes her face, brushes her teeth. Then, she has breakfast with her family (her father, her mother and her brother). Her father is a doctor. He is forty- two years old. Her mother is a nurse. She is thirty- nine. Tam is her brother. He is a student. She goes to school after she gets dressed at 6.30. Her school has three floors and her clasroom is on the second floor.

I. Answer the questions. (1pt)

1. Which grade is Lan in?

………..………………………………………………………………

2. What time does she get up?

……………………………………………………………………………

3. How many floors does her school have?

…………………………………………

4. Is her school on the second floor?

…………………………………………………………………..

5. Does she get dressed at 6.30?

.........................................................................................................

D. WRITING (2pts)

I. Rewrite the sentences (1,5pts)

1. She travels to Ha noi by plane.

-> She ……………………………………………….

2. My house isn’t near my school.

-> My house …………………………………………………………………

3. Mr Nam walks to work every day.

-> Mr Nam………………………………………………………………………….

II. Complete the sentences. (0,5pt)

Write sixty words about things you often do every day.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

---------------

Trên đây, VnDoc.com giới thiệu đến các bạn Đề thi ôn tập học kì 1 giúp các bạn thực hành, tập dượt để chuẩn bị cho kì thi chính thức của mình được tốt nhất. Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 sẽ giúp các bạn khái quát và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học vừa qua. Chúc các bạn có kì thi thành công.

Đánh giá bài viết
1 2.677
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm