Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Đông Hà - Quảng Trị

Trang 1/2 - Mã đề T.111
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN – LỚP 11
Thi
g
ian
l
àm bài: 90
p
hút
Họ và tên:…………..………………….Lớp:……….SBD:………..
Mã đề T.111
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 đim)
Câu 1: Đạo hàm của hàm số
sin 2 2cosyxx
A.
'2cos22sin
y
xx
B.
'cos2 2sin
y
xx
C.
'2cos2 2sinyxx
D.
'2cos2 2sinyxx
Câu 2: Tính giới hạn
1
|2|
lim
1
x
x
L
x
.
A.
2.L  B. 1.L C. 1.L  D. 2.L
Câu 3: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác cân tại C,
10AC BC a
, mặt bên SAB là
tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính góc giữa đường thẳng SC
mặt phẳng (ABC).
A.
0
30
B.
0
45
C.
0
90
D.
0
60
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, cạnh bên SA a vuông góc với mặt
đáy
A
BCD . Tính số đo góc giữa hai đường thẳng SB CD.
A.
0
30 B.
0
45 C.
0
60 D.
0
90
Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có

SA ABC
, tam giác ABC cân ti A, H trung điểm cạnh BC.
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
BC SB
B.
BC SC
C.
SB AH
D.
BC SH
Câu 6: Cho hình lập phương
.'' ' '
BCD A B C D
cạnh bằng
.a
Tính khoảng từ điểm B đến mt
phẳng

'
A
BC
.
A.
2
3
a
B.
3
2
a
C.
3
3
a
D.
6
3
a
Câu 7: Cho tứ diện đều
A
BCD
cạnh bằng
.a
Gọi M trung điểm cạnh AB,
là góc giữa hai
đường thẳng BDCM
. Tính
cos
.
A.
1
2
B.
3
3
. C.
3
6
D.
2
2
Câu 8: Cho dãy số ( )
n
u , với
(1).
1
n
n
n
u
n

. Tính
8
u .
A.
8
9
B.
9
8
C.
9
8
D.
8
9
Câu 9: Cho 3 số
5, , 1aaa
theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Tính tổng S tất cả các giá
trị của
.a
A. 5.S B. 6.S C. 4.S D. 1.S
Câu 10: Biết rằng
2
lim 2 2 1 2
x
ab
xx x
c


(a số nguyên; b, c các snguyên tố). Tính
tổng
.S abc
A.
5.S
B.
9.S
C.
10.S
D.
3.S
Câu 11: Cho hai hàm s ()uux ()vvx có đo hàm ln lưt là ', 'uv;
k
hằng số. Mệnh đề
nào
sai?
A.
()'''uv u v
B.
(.)' '.'uv u v
C.
2
''
'
uuvuv
vv



D.

.' .'ku ku
Câu 12: Cho cấp số cộng
n
u
, biết
1
3u
6
13u . Tính công sai
d
của cấp số cộng đã cho.
Trang 2/2 - Mã đề T.111
A. 10.d B. 2.d C.
5
13
.
3
d
D.
5
.
3
d
Câu 13: Cho cp số nhân
n
u
1
2u
4
54u
. Tính tổng 2018 số hạng đầu tiên của cấp số nhân
đó.
A.
2018
31
2
B.
2018
31
C.
2018
13
D.

2018
23 1
Câu 14: Tính giới hạn
2
2
13
lim
2
nn
nn

.
A.
1.
B.
3
.
2
C.
1
.
2
D.
3.
Câu 15: Khẳng định nào sau đây sai ?
A.
2
lim 3 .
n

B.
lim 2 .
n

C.
2
lim 0.
3
n



D.
1
lim 0.
2
n




Câu 16: Cho hình chóp
.,S ABCD ABCD
hình thang vuông tại
A
và B, 2
A
Da ,
A
BBCa,
()SA ABCD
.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
()CD SBC
B.
()
B
CSAB
C.
()CD SAC
D.
()
A
BSAD
Câu 17: Biết đạo hàm của hàm số

3
() 2 5
f
xx
là hàm s


2
3
25
'( )
25
ax
fx
bx
(
a
b
phân số
tối giản,
0b
). Tính tích
.
P
ab
A.
12.P
B.
30.P
C.
30.P 
D.
6.P
Câu 18: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng

.
A.
2
lim ( 4 7 1)
x
xx


B.
34
lim (1 )
x
x
x


C.
35
lim (2 7)
x
xx


D.
32
lim ( 4 2 3)
x
xx


Câu 19: Hàm số nào sau đây có đạo hàm là
2
'3 1yxx ?
A.
3
2
2
x
yxx
B.
2
3
1
2
x
yx x C.
2
3
3
2
x
yx x D.
2
3
1
2
x
yx
Câu 20: Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên tập ?
A.
2
52.yx B.
2
.
1
x
y
x
C.
1.yx x
D.
tan 2018.yx
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 đim)
Câu 21. (2,0 đim) Tính các giới hạn sau:
a)
2
2
2
6
lim
4
x
xx
x

b)
2
2
321
lim
1
x
x
x
x


c)
3
1
36. 76
lim
1
x
xx
x

Câu 22. (0,5 đim) Tìm tất cả các số thực m sao cho hàm số

253
2
2
2
x
khi x
fx
x
xm khix


liên tục tại điểm
2x
.
Câu 23. (1,0 đim) Cho m số
32
32yx x
đồ thị (
C). Viết phương trình tiếp tuyến với (C),
biết tiếp tuyến song song với đường thẳng
: 9 2yx
.
Câu 24. (1,5 đim) Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác ABC vuông cân
2
A
BBC a
, cạnh
bên
2SA a
và vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là trung điểm của cạnh AB.
a) Chứng minh
()
B
CSAB
.
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
SB CM.
- HẾT -

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018

Để giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Toán, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Đông Hà - Quảng Trị, nội dung tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm) và 4 bài toán tự luận (5 điểm), thời gian làm bài 90 phút.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Đông Hà - Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.505
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm