Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình

Mã Đề 111 (1/6)
SỞ GD&ĐT TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HƯNG HÀ
MÃ ĐỀ 111
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1: Đạo hàm của hàm số
3 1
2 1
x
y
x
là:
A)
2
5
2 1x
B)
2
1
2 1x
C)
2
1
2 1x
D)
2
5
2 1x
Câu 2: Đạo hàm của hàm số
siny x
là:
A)
cos x
B)
2
1
sin x
C)
cos x
D)
2
1
cos x
Câu 3: Cho phương trình
2 2020 2019
3 2 . 1 2 1 0m m x x x
.Tìm tất cả các giá trị của
m
để
phương trình có nghiệm ?
A)
2
\ 1;
3
m
B)
m
C)
2
1;
3
m m
D)
0
1
m
m
Câu 4: Cho hàm số
2
2
4
; 2
2
3 ; 2
x
x
f x
x
m m x
. Tìm tất cả các giá trị của
m
để hàm số liên tục tại
2x
A)
1
4
m
m
B)
1
4
m
m
C)
1
0
m
m
D)
0
4
m
m
Câu 5: Cho hình lập phương
.ABCD EFGH
có cạnh bằng 3a . Ta có
.DC EG
 
bằng
A)
2
3a B)
2
3a
C)
2
3
2
a
D)
2
3
3
a
Câu 6: Giá trị của
2
2
2 3
lim
1
x
x x
x

bằng:
A)
2
B)
3
C)
D)
1
2
Câu 7: Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác vuông tại
A
cạnh bên
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy
( )ABC
(minh họa hình bên). Khẳng định nào sau đây sai ?
A)
( ) ( )SAB SAC
B)
( ) ( )ABC SBC
C)
( ) ( )SAC ABC
D)
( ) ( )SAB ABC
Câu 8: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
là tam giác vuông tại
B
,
2AB a
, 2 3BC a . Biết
rằng mặt bên
( )SAB
tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy
( )ABC
. Gọi
M
là trung điểm của
BC
. Cô-sin của góc giữa hai đường thẳng
SC
AM
bằng
A)
4
7
B)
1
7
C)
2
7
D)
2
7
Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
có cạnh đáy bằng
2a
chiều cao bằng 3a , số đo góc
giữa mặt bên và mặt đáy bằng
A)
0
60
B)
0
45
C)
0
30
D)
0
75
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mã Đề 111 (2/6)
Câu 10: Cho hàm số
;u u x v v x
là các hàm số có đạo hàm tại điểm
x
thuộc khoảng xác định.
Công thức nào sau đây sai ?
A)
' ' 'u v u v
B)
. ' '. 'u v u v
C)
. ' . 'k u k u
với k là hằng số D)
1
' . '. ; *
n n
u n u u n
Câu 11:
2
3 7
lim
2
x
x
x
bằng bao nhiêu ?
A)

B)
3
C)
7
2
D)
Câu 12: Cho lăng trụ tam giác
.ABC A B C
có đáy
ABC
là tam giác đều cạnh
2a
,
A A A B A C
hai mặt phẳng
( )AA B B
,
( )AA C C
vuông góc với nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
A C
BC
.
A)
a
B)
6
3
a
C)
2a
D)
3
4
a
Câu 13: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2
1
f x x x
tại điểm có hoành độ
0
x
A)
0
0 0
1xf x
y
f x x
B)
0
0 0
1xf x
y
f x x
C)
0
0 0
1xf x
y
f x x
D)
0
0 0
1xf x
y
f x x
Câu 14: Cho hình chóp đều
.
. Góc giữa các cạnh bên và mặt phẳng đáy c nào sau đây ?
A)
SAC B)
SAB C)
SAD D)
BAD
Câu 15: Cho hàm số
4 2
1
2 1
4
y x x C
. Tiếp tuyến của đường cong
C
tại giao điểm của nó với
trục tung có hệ số góc bằng:
A)
1
B)
0
C)
1
D)
2
Câu 16: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sau đây sai?
A) Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó cũng vuông góc với
cạnh thứ ba của tam giác đó.
B) Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng
thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
C) Hai đường thẳng
,a b
cùng vuông góc với đường thẳng
c
thì hai đường thẳng
,a b
song
song với nhau.
D) Đường thẳng
vuông góc với mặt phẳng
( )
thì đường thẳng
vuông góc với mọi
đường thẳng nằm trong mặt phẳng
( )
.
Câu 17: Đặt
3
2
0
cos cos
x
x x
M lim
x
. Khi đó:
A)
5
12
M
B)
1
4
M
C)
5
12
M
D)
1
12
M
Câu 18: Cho hình chóp
.S ABCD
, đáy
ABCD
là nh chữ nhật cạnh
AB a
,
2BC a
. Cạnh
bên
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy
ABCD
15SA a
. Tính góc tạo bởi đường
thẳng
SC
và mặt phẳng
ABCD
.
A)
0
45
B)
0
90
C)
0
60
D)
0
30
Câu 19: Cho hàm s
3 2
1
3 1
3
y x x x C
. Tiếp tuyến của đường cong
C
hệ số góc nhỏ nhất
bằng:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mã Đề 111 (3/6)
A)
3
B)
2
C)
2
D)
3
Câu 20: Cho hàm số
y f x
xác định trên khoảng K chứa
a
. Hàm số
y f x
liên tục tại
x a
nếu:
A)
x a x a
lim f x lim f x a
B)
f x
có giới hạn hữu hạn khi
x a
C)
x a x a
lim f x lim f x

D)
x a
lim f x f a
Câu 21: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
. Đường thẳng
'AC
vuông góc với mặt phẳng nào
sau đây?
A)
' ( ' ' )AC BB D D
B)
' ( )AC ABCD
C)
' ( ' ' )AC AA D D
D)
' ( ' )AC A BD
Câu 22: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy là hình vuông và cạnh bên
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy
( )ABCD
(minh họa như hình bên). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A)
SA AB
B)
AC BD
C)
AC SB
D)
SA AD
Câu 23: Giá trị của
2
4 1
lim
1
x
x
x
bằng:
A)
2
B)
1
C)
3
D)
0
Câu 24: Cho hàm số
f x
có đồ thị như hình vẽ:
Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
I. Hàm số liên tục trên
.
II. Hàm số gián đoạn tại
4
x
.
III. Hàm số liên tục trên
;4
.
IV. Hàm số liên tục trên
4;
.
A) 2 B) 3 C) 4 D) 1
Câu 25: Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng
2
3 2x
A)
3
2 2020y x x
B)
3 2
2020y x x
C)
2
3 2 2020y x x
D)
2
3 2 2020y x x
Câu 26: Cho hàm số
f x
đạo hàm trên khoảng
;
2 2
K
thoả mãn
2020 2020
' .cos 0,
x f x x x K
 
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A)
f x f x C
(
C
là hằng số ) B)
cosf x f x x
C)
tanf x f x x
D)
sinf x f x x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm