Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai

Trang 1/2 - Mã đề 297
THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
TỔ TOÁN
ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 2020
Môn: Toán - Lớp 11 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
297
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . .
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM)
Câu 1. Đạo hàm của hàm số
2
12yx=
A.
2
2
'.
12
=
x
y
x
B.
2
2
'.
12
=
x
y
x
C.
2
4
'.
12
=
x
y
x
D.
2
1
'.
21 2
=
y
x
Câu 2. Cho đồ thị hàm số
( )
32
3 20
yx x C=+−
, bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị
(
)
C
song song đường
thẳng
: 24 48dy x=
?
A.
2.
B.
3.
C.
0.
D.
1.
Câu 3. Cho hàm số
( )
y fx=
xác định trên
thỏa mãn
(
) (
)
4
4
lim 3
4
x
fx f
x
=
. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
( )
'
3
fx=
. B.
( )
'
34f =
. C.
( )
'
43f =
. D.
( )
34f =
.
Câu 4. Giới hạn
( )
2
lim 3 4
x
x
bằng
A.
11
. B.
5
. C.
3
. D.
5
.
Câu 5. Cho
3sin cosfx x x
. Rút gọn biểu thức
A f x fx


A.
2
B.
4cos x
. C.
6sin 4cosxx
. D.
0
.
Câu 6. Giới hạn
( )
2
lim 3 2 4
nn−+
bằng
A.
−∞
. B.
3.
C.
0
. D.
+∞
Câu 7. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng
đáy,
2SA AB a= =
,
AD a=
. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng
A.
0
45 .
B.
0
90 .
C.
0
30 .
D.
0
60 .
Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh vi
2
2
a
AC =
, cạnh bên SA vuông góc
đáy, SB tạo đáy một góc
0
60 .
Khoảng cách giữa SC bằng
A.
2
.
2
a
B.
3
.
2
a
C.
.
3
a
D.
3
.
4
a
Câu 9. Hàm số nào sau đây liên tục tại
5x =
?
A.
42
21
5
xx
y
x
−+
=
B.
1
tan
5
y
x
=
. C.
34
5
x
y
x
=
+
. D.
2
2
25
x
y
x
=
.
Câu 10. Cho hai số thực
a
b
thỏa
2
4
2
lim 6.
4
x
x ax b
x

Giá trị của
2
ab
bằng
A.
8.
B.
38.
C.
10.
D.
4.
Câu 11. Cho hai đường thẳng
,ab
(
)
mp P
. Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Nếu
( )
//aP
ba
thì
( )
//bP
. B. Nếu
( )
//aP
ba
thì
( )
bP
.
C. Nếu
( )
//aP
( )
bP
thì
ab
. D. Nếu
( )
aP
ba
thì
(
)
//bP
.
Câu 12. Cho đa thức
fx
thỏa mãn
3
15
lim 12.
3
x
fx
x
Tính
3
2
3
5 11 4
lim .
6
x
fx
L
xx


A.
3
.
40
L
B.
1
.
20
L
C.
1
.
4
L
D.
5
.
4
L
AD
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/2 - Mã đề 297
Câu 13. Giới hạn
2
2
1
3 21
lim
1
x
xx
x
−−
bằng
A.
2
3
. B.
2
. C.
3
. D.
2
.
Câu 14. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
2x
y
xm
+
=
đạo hàm âm trên khoảng
( )
4;
+∞
A. vô số. B.
6
. C.
7
. D.
5
.
Câu 15. Cho
( )
2 3 1
5 4 1
x khi x
fx
x khi x
+≥
=
−<
. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A.
( )
fx
liên tục trên
.
B.
( )
fx
liên tục trên
[
)
1; .+∞
C.
( )
fx
liên tục tại
1x =
. D.
(
)
fx
liên tục trên
(
]
;1 .−∞
Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có SA
(ABCD), đáy ABCD là hình vuông.Khẳng định nào sau đây sai
A.
(
)
.
AC SBD
B.
( )
.BC SAB
C.
(
)
.CD SAD
D.
( )
BD SAC
.
Câu 17. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng
đáy,
2SA AB a= =
,
AD a=
. Khoảng cách ttrung điểm của SC đến mặt phẳng (SBD) bằng
A.
3
4
a
. B.
2
2
a
. C.
2
4
a
. D.
6
6
a
.
Câu 18. Một vật chuyển động theo quy luật
( )
32
11
2
33
st t t=+−
với
t
(giây) khoảng thời gian tính từ khi
vật bắt đầu chuyển động
s
(m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian
t
. Hỏi trong khoảng
10
(giây) kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng
A.
4.
B.
5.
C.
9.
D.
14.
Câu 19. Cho tứ diện đều ABCD. Cóc giữa 2 đường thẳng AB và CD bằng
A.
0
90
B.
0
45
C.
0
60
D.
0
30
Câu 20. Đạo hàm của hàm số
( )
12yx x=+−
có dạng
.
2
ax b
x
+
Tổng
24ab+
bằng
A.
3.
B.
9.
C.
3.
D.
9.
PHẦN 2. TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)
Bài 1: (1,5 điểm) Tìm các giới hạn sau :
a/
2
1
3 41
lim
1
x
xx
x
−+
b/
3
27
lim
3
x
x
x
Bài 2: (2,0 điểm) Tìm đạo hàm của các hàm số sau :
a/
=−−
yx x
2
34 2
b/
= −+y xx4sin 5cos3 2
Bài 3: (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông ABCD cạnh a, cạnh SA vuông góc với đáy,
góc giữa SC và đáy là
0
60
, M là trung điểm SD và I thuộc cạnh BM sao cho
1
4
BI BM=
a/ Chứng minh
()BC SAB
.
b/ Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng
( )
SDC
------------- HẾT -------------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOÁN 11 - NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ 297
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
D
C
D
D
D
D
D
C
C
C
C
B
B
B
A
C
A
A
A
PHẦN 2: TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 ĐỀ: 297 Điểm
1. Tìm các giới hạn sau :
T1,5
a/
( )( )
( )
2
11 1
13 1
3 41
lim lim lim 3 1
11
xx x
xx
xx
x
xx
→→
−−
−+
= =
−−
(0,5)
2=
(0,25)...........................
0,75
b/
3
27
lim
3
x
x
x
. Ta có
3
lim(2 7) 1 0
x
x
=−<
............................................................................
3
lim 3 0
x
x
−=
3 0, 3xx > ∀≠
......................................................
Vậy
3
27
lim
3
x
x
x
= −∞
...............................................................................................................
0,25
0,25
0,25
Câu 2
Tìm đạo hàm của các hàm số sau :
T2,0
1a/
=−−yx x
2
34 2
. Ta có:
= yx
x
2
'6
(Sai mỗi chỗ trừ 0,5)........
1,0
1b/
= −+y xx4sin 5cos3 2
. Ta có:
( )
−+
=
−+
xx
y
xx
'
4sin 5cos3 2
'
2 4sin 5cos3 2
(0,5)
+
=
−+
xx
xx
4cos 15sin 3
2 4sin 5cos3 2
(0,5).......
1.0
Câu 3
Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông ABCD cạnh a, cạnh SA vuông
góc với đáy, góc giữa SC đáy
0
60
, M là trung đim SD và I thuc cnh
BM sao cho
1
4
BI BM=
a/ Chứng minh
()
BC SAB
.
b/ Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng
( )
SDC
T1,5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 55
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm