Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, An Giang

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2019 – 2020
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
Không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:...........................................
Số báo danh: ……………… Lớp: …….…..
(50 câu trắc nghiệm)
đề thi: 132
Câu 1: Tìm môđun của số phức
1 2 3 4z i i
.
A.
55
. B.
3 13
. C.
26
. D.
26
.
Câu 2: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?
A.
B.
1
d.
2
x x C
x

C.
2
11
d.xC
xx
D.
d .ln , 0, 1
xx
a x a a C a a
.
Câu 3: Cho hàm s
()y f x
liên tc trên đon


;ab
. Gi
D
là hnh phng gii hn bi đ th hàm s
()y f x
, trc hoành và hai đưng thng
, ( )x a x b a b
. Th tích khi trn xoay to thành khi quay
D
quanh trc hoành đưc tính theo công thc
A.
2
2 ( )
b
a
V f x dx
. B.
22
()
b
a
V f x dx
.
C.
2
()
b
a
V f x dx
. D.
2
()
b
a
V f x dx
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho hai đim
2;1;0A
,
2; 1;2B
. Phương trnh của mặt cầu
đưng kính
AB
A.
2
22
1 24x y z
. B.
2
22
16x y z
.
C.
2
22
1 24x y z
. D.
2
22
16x y z
.
Câu 5: Cho hai hàm s
()y f x
()y g x
liên tc trên đon
;ab
. Gi
D
là hnh phng gii hn
bi đ th hai hàm s
()y f x
,
()y g x
và hai đưng thng
,x a x b
. Diện tích
S
của hình
D
đưc
tính theo công thc
A.
b
a
S f x g x dx
. B.
b
a
S f x g x dx


.
C.
b
a
S f x g x dx
. D.
b
a
S f x g x dx


.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, đưng thng
1 2 3
:
2 1 2


x y z
d
có một vectơ chỉ phương là:
A.
1
1;2;3u
. B.
2
2;1;2u
.
C.
4
1; 2; 3u
. D.
3
2; 1; 2 u
.
Câu 7: Cho tích phân
4
0
d 32.I f x x
Tính tích phân:
2
0
2 d .J f x x
A.
64.J
B.
32.J
C.
8.J
D.
16.J
Câu 8: Cho
,f x g x
là hai hàm số liên tc trên . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.
A.
. d d . d
b b b
a a a
f x g x x f x x g x x
. B.
d0
a
a
f x x
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
C.
dd
bb
aa
f x x f y y

. D.
d d d
b b b
a a a
f x g x x f x x g x x
.
Câu 9: Cho hai số phức
1
13zi
2
34zi
. Tìm phần ảo của số phức
12
w z z
.
A.
1
. B.
1
. C.
4
. D.
4
.
Câu 10: Cho
1
z
,
2
z
hai nghiệm phức của phương trnh
2
2 5 0zz
, trong đó
1
z
phần ảo dương.
Số phức liên hp của số phức
12
2zz
là?
A.
2i
. B.
3 2i
. C.
3 2i
. D.
2i
.
Câu 11: Cho hai đim
3; 2;3A
1;2;5B
. Tm tọa độ trung đim
I
của
AB
.
A.
4;4;2I
. B.
2; 2; 1I 
.
C.
1;0;4I
. D.
2;0;8I
.
Câu 12: Tính
46
.
1
i
i
A.
5 i
. B.
23i
. C.
5 i
. D.
23i
.
Câu 13: Cho
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
1
21
fx
x
. Biết
13F
. Giá tr của
1
2
e
F



A.
3
2
. B.
3
2
. C.
7
2
. D.
5
2
.
Câu 14: Trong không gian với hệ to độ
Oxyz
, cho đim
1;1;2A
mặt phng
: 7 0P x y z
.
Đim
;;A a b c
là đim đối xứng của
A
qua mặt phng
.P
Tính
23S a b c
.
A.
7S
. B.
10S
. C.
12S
. D.
21S
.
Câu 15: Tính tích phân
2
0
43I x dx
.
A.
2
. B.
5
. C.
4
. D.
7
.
Câu 16: Diện tích phần hnh phng đưc gch ngang trong hnh dưới bằng
A.
2
1
2
224 dx x x
. B.
2
1
2
242 dx x x
.
C.
2
1
2
242 dx x x
. D.
1
2
2
2 2 4 dx x x
.
Câu 17: Cho số phức
z
thỏa mãn điều kiện
2 2 3 2 1 2 .z i i z
Biết tập hp đim biu diễn cho số
phức
z
là một đưng thng, hãy tm đưng thng đó.
A.
2
:20 16 47 0.d x y
B.
4
:20 32 47 0.d x y
C.
1
:20 16 47 0.d x y
D.
3
:20 32 47 0.d x y
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 18: Gọi
H
hnh phng giới hn bi các đưng:
2
2y x x
0y
. Quay
H
xung quanh
trc
Ox
ta đưc khối trn xoay có th tích là
A.
4
3
. B.
16
15
. C.
16
15
. D.
4
3
.
Câu 19: Cho
2
4
sin
m
f x x

. Tìm
m
đ nguyên hàm
Fx
của
fx
thỏa mãn
01F
48
F




.
A.
4
3
m 
. B.
4
3
m
. C.
3
4
m 
. D.
3
4
m
.
Câu 20: Tìm số phức liên hp của số phức
z
thỏa
2 3 2 4 5z i i
.
A.
68i
. B.
34i
. C.
68i
. D.
34i
.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, cho ba đim
2;1;0 , 0;2;1 , 1;3; 1A B C
. Đim
;;M a b c
thuộc
mặt phng
Oxy
sao cho
2 3 4MA MB MC
đt giá tr nhỏ nhất. Tính
abc
.
A.
4
. B.
4
. C.
3
. D.
3
.
Câu 22: Cho số phức z thỏa mãn
13
.
1
i
z
i
Tính môđun của số phức
.?w i z z

A.
32
. B.
2
. C.
42
. D.
22
.
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, cho ba vectơ
1; 1;2 , 3;0; 1 , 2;5;1a b c
, vectơ
m a b c
có tọa độ là
A.
6; 6;0
. B.
6;6;0
. C.
0;6; 6
. D.
6;0; 6
.
Câu 24: Tm họ nguyên hàm của hàm số
cos6 .f x x
A.
1
cos6 sin6
6
xdx x C
. B.
1
cos6 sin6 .
6
xdx x C
C.
cos6 6sin6xdx x C
. D.
cos6 sin6xdx x C
.
Câu 25: Cho số phức
z
thỏa mãn điều kiện
3 5 1 3 16 8i z i z i
. Khi đó mô đun của
z
bằng
A.
5
. B.
25
. C.
2
. D.
52
.
Câu 26: Cho hàm số
3
yx
có một nguyên hàm là
Fx
. Tính
20FF
.
A.
2 0 8FF
. B.
2 0 16FF
. C.
2 0 1FF
. D.
2 0 4FF
.
Câu 27: Cho hàm số
y f x
. Hàm số
y f x
có đ th như hnh vẽ dưới đây
Biết rằng diện tích hnh phng giới hn bi trc
Ox
đ th hàm số
y f x
trên đon
2;1
1;4
lần lưt bằng
9
12
. Cho
13f
. Giá tr biu thức
24ff
bằng
A.
3
. B.
2
. C.
21
. D.
9
.
Câu 28: Tm tất cả các căn bậc hai của
16
.
A.
4i
. B.
4
. C.
4
. D.
4i
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, An Giang

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, An Giang vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, An Giang để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, An Giang, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm