Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh

3 618
ĐỀ RA
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 6 đim)
Chn đáp án đúng trong mi câu sau:
Câu 1: Tập xác định của hàm số y =
3
5
x
x
là:
A.
D
R\
5 B.
;5D  C.
5;D  D.
\{5}DR
Câu 2: Cho tập hợp A =
1; 2; 3; 5; 6 , B =
2;0;3;4;5; 7 . Tập hợp
A
B bằng :
A.
3; 5 B.
1; 2; 6 C.
2;0; 4; 7 D. (3;5)
Câu 3: Trong các hàm số sau, đâu là hàm số bậc nhất?
A.
3
2
y
x
B.
24yx
C.
( 1)(3 )
y
xx
D.
2
32yx x
Câu 4: Hàm số
2
(2) 2 3ym x xm là hàm số bậc hai khi m thỏa mãn điều kiện:
A.
2m 
B.
3m
C.
3m
D.
2m 
Câu 5: Tập hợp
2;3 \ 1;6A 
là tập nào sau đây ?
A.
(2;6]
B.
(1; 3]
C.
(2;1]
D.
(2;1)
Câu 6: Hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất tại x =
3
4
?
A. y = 4x
2
- 3x + 1; B. y = - x
2
+
3
2
x + 1;
C. y = -2x
2
+ 3x + 1; D. y = x
2
-
3
2
x + 1
Câu 7: Cho tập hợp A =
;; ;bcd e , B =
;;cde . Tìm
A
B .
A.
{c; }
A
Bd
B.
{;; ;}
A
Bbcde
C.
AB
D.
{b}AB
Câu 8: Tập hợp nào sau đây là TXĐ của hàm số:
2
1
34
y
x

?
A.
4;
B.
4; \ 1
C.
\{ 1;4}R
D.
\{1; 4}R
Câu 9 : Bảng biến thiên sau là của hàm số nào ?
x


y


A.
2
231yx x
B.
5y
C.
24
y
x
D.
32yx
Câu 10: Trong các tập hợp sau đây, tập nào là tập rỗng?
A.
,1xx
. B.
2
,6 7 1 0xxx
.
C.
2
,420.xxx D.
2
,430xxx .
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ Môn thi: Toán 10
Mã đề: 101 Thi gian làm bài: 90 phút
Câu 11: Cho Parabol 
2
():
P
y x ax b . Tìm a, b để Parabol (P) có đỉnh
1; 2I .
A.  2, 3ab B.  2, 3ab C. 2, 3ab D. 2, 2ab .
Câu 12: Điều kiện của phương trình 12x  là:
A.
1
x
B.
3x
C.
1
x
D.
3x
Câu 13: Phương trình 321
xy
 nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm?
A.
(1;1)
B.
(1;1)
C.
(1; 1)
D.
(0;2)
Câu 14: Giải phương trình
2
( 16) 3
x
x
=0 .
A.
3
4
x
x

. B.
3
4
x
x
. C.
3
4
x
x

. D. 3x
Câu 15: Phương trình
(4)30mx
là phương trình bậc nhất khi m thỏa mãn điều kiện:
A.
4m
B.
3m
C.
3m
D.
4m
Câu 16: Giải hệ phương trình:
x2y3z1
x3y 1
y3z 2



.
A.

2;1;1 . B.

.2;1;1 C.
2; .1;1 D.
2;1; .1
Câu 17: Hệ phương trình nào trong các hệ sau là vô nghiệm?
A.
22
21
xy
xy


B.
22
244
xy
xy


C.
33
21
xy
xy


D.
22
24 1
xy
xy


Câu 18: Phương trình
2
560xx
A. có 2 nghiệm trái dấu. B. có 2 nghiệm âm phân biệt.
C. có 2 nghiệm dương phân biệt. D. vô nghiệm.
Câu 19: Hai vect¬
a
vμ b
b»ng nhau nÕu chúng:
A. cïng híng. B. cïng híng vμ cïng ®é dμi.
C. cïng ®é dμi. D. cïng ph¬ng vμ cïng ®é dμi.
Câu 20: Cho tam giác ABC với
1; 3A ,
4; 2B ,
2;0C . Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là:
A.
5;5 B.
35
;
22



C.
5
(1; )
3
D.
1
1;
3



Câu 21: Trong hệ trục tọa độ

;,Oi j

cho điểm M thỏa mãn
42OM i j


. Tìm tọa độ điểm M.
A.
2; 1M
B.
4;2M
. C.
2;4M
. D.
4; 2M
.
Câu 22: Cho 3 ®iÓm ph©n biÖt A, B, C. §¼ng thøc nμo sau ®©y ®óng:
A.
A
BACBC+=
  
B. CA BA BC-=

C.
A
CCB AB
 
+=
D.
A
BBCCA-=

.
Câu 23: Cho tam giác ABC có I, J lần lượt là trung điểm của AB, AC. Xác định đẳng thức đúng
trong các đẳng thức sau:
A.
2
B
CIJ
 
=-
B.
1
2
IJ BC

=
C. IB JC
 
=
D.
A
IBI
 
=
Câu 24: Cho hình thang ABCD với hai cạnh đáy là AB = 2a và CD = 6a. Khi đó giá trị
A
BCD
 
bằng bao nhiêu?
A. 8a .
B. 4a. C. -4a . D. 2a.
Câu 25: Trên hệ trục tọa độ
O,i, j

, cho 2 điểm
A1;3
,
B4;2
. Tính tọa độ của vectơ
AB

A.
AB (5;5)

B. AB (1;1)

C. AB (3; 1)

D. AB ( 3;1)

Câu 26: Trên hệ
(;,)Oi j

cho các vectơ
(3; 1), (2;5)uv

. Khi đó, tích vô hướng của hai vectơ
u
v
bằng:
A. 1 B. 11 C. (5;4) D. (1;-6)
Câu 27: Trên h trc ta đ
O,i, j

, cho 2 đim

A2;4
,
B1;1
. Tìm tọa độ điểm C sao cho
tam giác ABC vuông cân tại B.
A.

C16; 4 . B.
C0;4và C2; 2 C.
C1;5và C5;3 D.
C4;0và C 2;2 .
Câu 28: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên đoạn [-6; 60] để phương trình
22
222 214
x
xxmx có nghiệm?
A. vô số giá trị B. 61 C. 63 D. 62
Câu 29: Cho tam giác ABC. Đim M tha mãn h thc
23
M
AMB CM ABAC
  
. Chọn
khẳng định đúng.
A. Hai véc tơ
A
M

A
C

cùng hướng. B. Hai véc tơ
A
M

A
B

cùng hướng.
C. Hai véc tơ
A
M

B
C

cùng hướng. D. Hai véc tơ
A
M

B
C

ngược hướng.
Câu 30: Để đồ thị hàm số
22
21(0)ymx mxm m có đỉnh nằm trên đường thẳng
2yx thì m nhận giá trị trong các khoảng nào sau đây:
A.

2;6
. B.
0; 2
C.
2; 2
D.
;2
Phần 2: Tự luận
Câu 1. (1 đim). Cho hàm số
2
(2) 33ym x x (1).
a) Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 2.
b) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
Câu 2. (1,5 đim). Giải phương trình:
a)
2
22
9
33
x
xx


b)
2
3
x
xx
c)
2
31 5413 2xx xx 
Câu 3. (1,5 đim). Trên hệ tọa độ

;,Oi j

cho tam giác ABC với tọa độ ba đỉnh là:
(3; 1), (2;5), ( 2;1)ABC
a) Tính tọa độ các vecto
A
B

A
C

b) Tính độ dài trung tuyến AM của tam giác ABC (M là trung đim ca BC)
c) Tìm điểm N trên đường thẳng y = x +1 sao cho AN = 5.

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Toán lớp 10, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh, tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Tập xác định của hàm số y = x + 3/x - 5 là?

A. D= R/5

B. D = (-oo;5)

C. D = (5;+oo)

D. D = R \{5}

Câu 2: Cho tập hợp A = {1;2;3;5;6}, B = {-2;0;3;4;5;7}. Tập hợp A ∩ B bằng:

A. {3;5}

B. {1;2;6}

C. {-2;0;4;7}

D. (3;5)

Câu 3: Trong các hàm số sau, đâu là hàm số bậc nhất?

A. y = 3/x - 2

B. y = 2x - 4

C. y = (x + 1)(3 - x) 

D. 2x2 -  3x + 2

Câu 4: Hàm số y = (m + 2)x2 - 2x + m - 3 là hàm số bậc hai khi m thỏa mãn điều kiện:

A. m = -2

B. m = 3

C. m ≠3

D. m = -2

Câu 5: Tập hợp A {2;3] \ (1;6] là tập nào sau đây?

A. ( 2;6] 

B. (1;3]

C. (-2;1] 

D. (-2;1)

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 618
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm