Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Phù Ninh, Phú Thọ năm 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 năm học 2015 - 2016 phòng GD&ĐT Phù Ninh, Phú Thọ là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Hóa lớp 9 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 - 2016 huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Phù Ninh năm 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 phòng GD&ĐT Nam Sách năm 2015 - 2016

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÙ NINH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

I. PHẦN TRÁC NGHIỆM (5,0 điểm): Chọn và ghi phương án đúng vào Tờ giấy thi

Câu 1: Để nhận biết gốc sunfat (=SO4) người ta dùng muối nào sau đây?

A. BaCl2 B. NaCl C. CaCl2 D. MgCl2

Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào cốc đựng mẩu đá vôi cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?

A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí

C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần

Câu 3: Cho Mg tác dụng với axit Sunfuric đặc nóng xảy ra theo phản ứng sau

Mg + H2SO4 đặc nóng → MgSO4 + SO2 + H2O

Tổng hệ số trong phương trình hóa học là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 4: Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm (có lẫn hơi nước) ta dẫn mẫu khí này qua

A. NaOH đặc B. Nước vôi trong dư

C. H2SO4 đặc D. dung dịch HCl

Câu 5: Thuốc thử để nhận biết 3 lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch H2SO4, BaCl2, NaCl là:

A. Phenol phtalein B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch Na2CO3 D. Dung dịch Na2SO4

Câu 6: Cho 8 gam hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe và Mg lần lượt là:

A. 70% và 30% B. 60% và 40%

C. 50% và 50% D. 80% và 20%

Câu 7: Hòa tan 50 gam CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Biết hiệu suất phản ứng là 85%. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là:

A. 0,93 lít B. 95,20 lít C. 9,52 lít D. 11,20 lít

Câu 8: Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào dung dịch Đồng (II) sunfat, sau phản ứng lấy thanh sắt ra rửa nhẹ, làm khô cân nặng 50,4 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là:

A. 2,8 gam B. 28 gam C. 56 gam D. 5,6 gam

Câu 9: Cho 200 gam dung dịch KOH 8,4% hòa tan 14,2 gam P2O5. Sản phẩm sau phản ứng chứa các chất tan là:

A. K3PO4 và K2HPO4 B. KH2PO4 và K2HPO4

C. K3PO4 và KOH D. K3PO4 và H3PO4

Câu 10: Các cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng

1. CaCl2 + Na2CO3

2. CaCO3 + NaCl →

3. NaOH + HCl →

4. NaOH + KCl →

A. 1 và 2 B. 2 và 3 C. 3 và 4 D. 2 và 4

II. PHẦN TỰ LUẬN (15,0 điểm):

Câu I: (3 điểm)

1. Từ các chất KMnO4, BaCl2, H2SO4, Fe. Có thể điều chế được các khí nào? Viết các phương trình phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện (nếu có).

2. Có 3 cốc đựng các chất:

Cốc 1: NaHCO3 và Na2CO3

Cốc 2: Na2CO3 và Na2SO4

Cốc 3: NaHCO3 và Na2SO4

Chỉ dùng 2 thuốc thử hãy nhận ra từng cốc.

Câu II: (3 điểm) Hãy nêu hiện tượng và giải thích bằng phương trình cho thí nghiệm sau:

1. Cho từ từ mẩu Na kim loại đến dư vào dung dịch AlCl3

2. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

3. Cho CO2 dư lội chậm qua dung dịch nước vôi trong. Sau đó cho tiếp nước vôi trong vào dung dịch vừa thu được cho đến dư.

Câu III: (3 điểm) Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH được dung dịch D. D vừa tác dụng được với dung dịch BaCl2 vừa tác dụng được với dung dịch NaOH. B tác dụng với dung dịch KOH. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu IV: (3 điểm) Cho 2,24 gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dung dịch B.

a.Tính khối lượng chất rắn A

b. Tính nồng độ mol các muối trong B (Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Câu V: (3 điểm) Sục từ từ V lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 148 gam dung dịch Ca(OH)2 nồng độ 20% thu được 30 gam kết tủa.

Tính V và nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9

I. PHẦN TRÁC NGHIỆM (5,0 điểm:

Câu12345678910
Đáp án ADCCCACABD

II. PHẦN TỰ LUẬN (15,0 điểm):

Câu I: (3 điểm)

1. Điều chế khí O2

2KMnO4 to→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (0,25đ)

Điều chế khí H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (0,25đ)

Điều chế khí SO2

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (0,5đ)

Điều chế khí Cl2

BaCl2 đpnc→ Ba +Cl2 (0,5đ)

2. Dùng dung dịch BaCl2 → cả 3 ống đều tạo kết tủa

PTHH: (0,75đ)

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Sục khí CO2 đến dư vào (0,75đ)

  • Thấy kết tủa tan hết là ống 1
  • Kết tủa tan 1 phần là ống 2
  • Không tan là ống 3

PTHH: CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

Câu II:

1. Hiện tượng có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa keo, kết tủa tan dần (1,0đ)

PTHH:

2Na + 2H2O → 2 NaOH + H2

3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

2. Lúc đầu chưa có hiện tượng, sau có khí thoát ra (1,0đ)

PTHH:

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2

3. Xuất hiện kết tủa, kết tủa tan dần, lại xuất hiện kết tủa.(1,0đ)

PTHH:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O

CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

Câu III:

Nung nóng Cu trong không khí

2Cu + O2 → 2CuO

A: Gồm CuO, Cu

Hòa tan A trong dd H2SO4 đặc nóng

CuO + H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + H2O

Cu + 2H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O (1,0đ)

Dd B là dd CuSO4

Khí C là SO2

Khí C tác dụng với dd KOH được dd D.

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

SO2 + KOH → KHSO3 (1,0đ)

D tác dụng với dd BaCl2, với dd NaOH

K2SO3 + BaCl2 → BaSO3 + 2KCl

2KHSO3 + 2NaOH → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O

B tác dụng với dd KOH

CuSO4 + 2KOH → K2SO4 + Cu(OH)2 (1,0đ)

Câu IV:

nFe = 0,04 mol;

nAgNO3 = 0,02 mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol (0,5đ)

PTHH:

Fe + 2AgNO3 →Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

0,04 0,02

0,01 0,02 0,01 0,02

0,03 0 0,01 0,02

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu (2)

0,03 0,1

0,03 0,03 0,03 0,03

0 0,07 0,03 0,03 (1,5đ)

a. Chất rắn A thu được gồm 0,02 mol Ag (Theo 1) và 0,03 mol Cu (Theo 2)

mA = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 (gam) (0,5đ)

b. Dung dịch B có 0,07 mol Cu(NO3)2 dư và 0,04 mol Fe(NO3)2

CM Cu(NO3)2 = 0,35M

CM Fe(NO3)2 = 0,2M (0,5đ)

Câu V:

n Ca(OH)2 = 0,4 mol

nCaCO3↓ = 0,3 mol

Số mol kết tủa CaCO3 ˂ số mol Ca(OH)2

Trường hợp CO2 thiếu:

PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

Theo PT (1) nCO2 = n CaCO3 = 0,3 mol

V = 0,3.22,4 = 6,72 (lít)

dd sau phản ứng còn 0,1 mol Ca(OH)2

m dd sau phản ứng = 148 + 0,3.44 – 30 = 131,2 (gam)

C% dd Ca(OH)2 = 5,64% (1,5đ)

Trường hợp CO2

PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

0,4 0,4 0,4

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 (2)

0,1 0,1 0,1

Theo (1) và (2) nCO2 = 0,5 mol

V = 0,5.22,4 = 11,2 (lít)

dd sau phản ứng có 0,1 mol Ca(HCO3)2

m dd sau phản ứng = 148 + 0,5.44 – 30 = 140 (gam)

C% dd Ca(HCO3)2 = 11,57% (1,5đ)

Đánh giá bài viết
4 2.059
Sắp xếp theo

    Hóa 9 - Giải Hoá 9

    Xem thêm