Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 - Đề 1

Đề khảo sát chất lượng môn Anh vào lớp 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 1 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè luyện thi khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Anh - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. ship

B. like

C. skip

D. city

2. A. reading

B. eating

C. weather

D. meat

3. A. chair

B. rainy

C. train

D. sail

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. ruler

B. school

C. pen

D. rubber

2. A. draw

B. picture

C. photo

D. poster

3. A. brother

B. sister

C. aunt

D. bird

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I have a lot ____ pets.

A. over

B. of

C. in

D. on

2. I live in an apartment _________.

A. in town

B. in city

C. in the town

D. on the city

3. ______ the dogs there with the cats?

A. Is

B. Do

C. Are

D. Does

4. How do _____ spell ____ name? - L-A-M

A. you - your

B. my - my

C. you - you

D. you - your

5. Linda and Jack _______ kites in the park now.

A. are flying

B. flying

C. fly

D. is flying

6. How many ______ does Tony have? - He has five.

A. goldfishes

B. a goldfish

C. goldfishs

D. goldfish

7. Skating ______ fun, but it can ______ dangerous, too!

A. is/be

B. is/ being

C. are/ be

D. are/ being

8. I like _____ days

A. rain

B. sun

C. sunny

D. wind

9. What’s the weather _____ in Da Nang?

A. like

B. likes

C. to like

D. liking

10. Where are the fish? - They are _____ the fish tank.

A. in

B. on

C. to

D. at

Exercise 4: Give the correct form of verb in bracket

1. What (be) the weather like today? - It (be) sunny

________________________________

2. Hanoi (be) the capital of Vietnam.

________________________________

3. Who (be) he? - He (be) my father.

________________________________

Exercise 5: Write the opposite word with the given words

1. small > <

1. young > <

2. sunny > <

2. hot > <

3. in > <

3. behind > <

Exercise 6: Read the following text and answer the following questions

The Simpsons family is in the park today. The sun is shining and the butterflies are flying. Andy Simpson is cycling. His sister is skipping. His mother is singing. His father is playing the guitar. It is a beautiful Sunday.

1. What is the weather like today?

__________________________________

2. Where is the family?

__________________________________

3. What is Andy doing now?

__________________________________

4. What is his sister doing now?

__________________________________

5. What are his mother and his father doing now?

__________________________________

Exercise 7: Rewrite the following sentences

1. I like goldfish.

My ____________________.

2. Andy is my mom’s father.

Andy is __________________.

3. There is a big kitchen in my house.

My house _______________.

-The end-

Đáp án đề thi KSCL đầu năm lớp 4 môn Tiếng Anh - Đề 1

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. C

3. A

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. B

4. A

5. A

6. D

7. A

8. C

9. A

10. A

Exercise 4: Give the correct form of verb in bracket

1.What is the weather like today? - It is sunny

2.Hanoi is the capital of Vietnam.

3.Who is he? - He is my father.

Exercise 5: Write the opposite word with the given words

1. small > < big

1. young > < old

2. sunny > < rainy

2. hot > < cold

3. in > < out

3. behind > < in front of

Exercise 6: Read the following text and answer the following questions

1. It is sunny

2. The family is in the park

3. Andy is cycling

4. His sister is skipping

5. His mother is singing. His father is playing the guitar.

Exercise 7: Rewrite the following sentences

1. My favorite pet is goldfish.

2. Andy is my grandfather.

3. My house has a big kitchen.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020, 10 đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.004
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm