Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong thời gian 15 phút. Đề thi giúp các bạn học sinh vừa ở lớp 11 lên lớp 12 có thể ôn tập và chuẩn bị sẵng sàng cho chương trình học Sinh học lớp 12. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN SINH HỌC 12

Thời gian làm bài: 15 phút;

Họ, tên thí sinh :........................................ Lớp 12C….

Mã đề thi 132

Câu 1: Cho biết các côđon mã hoá các axit amin tương ứng như sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5' AGXXGAXXXGGG 3'. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hoá cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là:

A. Pro - Gly - Ser - Ala. B. Ser - Ala - Gly - Pro.

C. Gly - Pro - Ser - Arg. D. Ser - Arg - Pro - Gly.

Câu 2: Một gen ở sinh vật nhân thực dài 408nm và gồm 3200 liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. số nuclêôtit loại timin (T) và guanin (G) của gen sau đột biến là:

A. T = 801; G = 399. B. T = 799; G = 401.

C. T = 399; G = 801. D. T = 401;G = 799.

Câu 3: Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá tình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực.

(2) Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

(3) Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động.

(4) Quá trình dịch mã kết thúc khi ribôxôm tiếp xúc với côđon 5'UUG3' trên phân tử mARN

A. (2), (3). B. (1), (4). C. (2), (4) D. (l), (3)

Câu 4: Trong cơ chế điều hoà hoạt động các gen của opêron Lac, sự kiện nào sau đây chỉ diễn ra khi môi trường không cố lactozơ?

A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của nó.

B. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.

C. Prôtêin ức chế liên kết vói vùng vận hành, ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.

D. Các phân tử mARN của các gen cấu trúc Z, Y, A được dịch mã tạo ra các enzim phần giải đường lactôzơ.

Câu 5: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

(1) Bộ ba đối mã của phức hợp Met - tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) trên mARN

(2) Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp vói tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh.

(3) Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu.

(4) Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticôđon của phức hệ aa1 - tARN. (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu)

(5) Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5' → 3'.

(6) Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa1.

Thứ tự đúng của các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là:

A. (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5). B. (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5).

C. (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5). D. (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3).

Câu 6: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

B. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau trong quần thể.

C. Đột biển gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

D. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.

Câu 7: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:

A. 3'GAU5'; 3'AAU5'; 3'AUG5' B. 3'UAG5'; 3'UAA5'; 3'AGU5'

C. 3'UAG5'; 3'UAA5'; 3'ƯGA5'. D. 3'GAU5'; 3'AAU5'; 3'AGU5'.

Câu 8. Cho các đột biến trên mạch gốc của một gen ở sinh vật nhân sơ như sau:

  1. thay T bằng A, bộ ba 3'TTT5' thành 3'TTA5'
  2. thay T bằng A, bộ ba 3'TXT5' thành 3'AXT5'
  3. thay T bằng A, bộ ba 3'TXT5' thành 3'TXA5'
  4. thay T bằng A, bộ ba 3'TTX5' thành 3'ATX5'

Trong các bộ ba sau đột biến ở trên,có bao nhiêu bộ ba khi phiên mã sẽ tạo ra côđon kết thúc ở mARN?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9. Trình tự bắt đầu cùa các ribônuclêôtit trong phân tử mARN là:

5' AUG UXA GUU 3'

Gen tổng hợp mARN trên có trình tự các cặp nuclêôtit được bắt đầu như sau:

A. 5'TAX AGT XAA. 3' B. 3' TAX AGT XAA 5'
3' ATG TXA GTT 5' 5' ATG TXA GTT 3'

C. 3' UAX AGU XAA 5' D. 5' UAX AGU XAA 3'
5' AUG UXA GUU 3' 3' AUG UXA GUU 5'

Câu 10. Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và C bị đột biến thành c. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến?

A. AAbbCc, aaBbCC, AaBbcc. B. aaBbCc, AabbCC, AaBBcc.

C. AaBbCc, aabbcc, aaBbCc. D. aaBbCC, AabbCc, AaBbCc.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

A

C

B

A

D

B

B

C

Đánh giá bài viết
1 767
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm