Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 3

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 lớp 5 môn Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi hết năm lớp 5 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Circle the odd one out. Chọn từ khác loại)

1. Autumn Winter Summer Season

2. Who What There When

3. Danced Song Stayed Listened

4. Football Play Volleyball Badminton

5. Doing Watching Spring Reading

II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C)

1. What do you usually do ………….. spring?

A. on B. in C. at D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

A. are B. were C. was D. is

3. ……….. did they do yesterday?

A. What B. When C. Where D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

A. Is B. Are C. Do D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

A. play B. to play C. playing D. played

III. Read the passage and write True or False. (Đọc đoạn văn sau và viết True (Đúng) hoặc False (sai).

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentences. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1. Season 2. There 3. song 4. play 5. spring

II. Select and circle A, B, C or D.

1. B. in 2. B. were 3. A. what 4. B. Are 5. B. to play

III. Read the passage and write True or False.

1. False 2. False 3. True 4. True 5. False

IV. Reorder the words to make sentences.

1. What is the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go straight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
19
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm