Đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 trường THCS Nghĩa An năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
NĂM HỌC 2018 - 2019
I. Chọn từ được gạch chân cách phát âm khác các từ còn lại ( 1m)
1
A. picks
B. spends
C. follows
D. cleans
2
A. call
B. fall
C. math
D. wall
3
A. each
B. sea
C. create
D. idea
4
A. clothes
B. boating
C. modern
D. hold
II. Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D (2,5 ms)
1. My mother is a good cook. She often ________ special food at Tet.
A. buys B. cooks C. takes D. brings
2. If the weather is good, I ________go camping with classmates.
A. should B. will C. might D. don’t
3.______________walk in the rain. It’s not good for your health.
A. Won’t B. Can’t C. Don’t D. Mustn’t
4. Nick: ‘I have just won the first prize in the English speaking contest.
Phong: ‘___________’
A. Thank you B. Well C. really D. Congratulations
5. He might __________ on the Moon in the future.
A. lives B. live C. to live D. living
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6. A …………read out the news on a television or radio news programme.
A. Tv viewer B. MC C, weatherman D. Newsreader
7. _________ “Peter Pan” is a famous cartoon, I have never watched it.
A. Although B. So C. And D. But
8. In 1958, Pelé …………..his first world Cup.
A. won B. has won C. win D. wins
9. If we use __________ paper, we will save a lot of trees.
A. fewer B. less C.more D. much
10. That is ________ book I’ve ever read.
A. the interestest B. the interesting
C. the most interesting D. the most interested
III. Đọc đoạn văn trả lời các câu hỏi sau ( 2ms)
There are two main kinds of sports: team sports and individual sports. Team sports are such
sports as baseball, basketball and volleyball. Team sports require two separate teams. The
teams play against each other. They compete against each other because they want to get the
best score. For example, in a football game, if team A scores 4 goals and team B scores 3
goals, team A wins the game. Team sports are sometimes called competitive sports.
1. Are there three main kinds of sports?
-> ……………………………………………………………………………………..
2. How many teams do team sports require?
-> ……………………………………………………………………………………..
3. Why do two separate teams compete against each other?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-> ……………………………………………………………………………………..
4. Are team sports sometimes called competitive sports?
-> ……………………………………………………………………………………..
IV. Đọc đoạn văn của Mai khoanh tròn T (đúng) hay F (sai) ( 1m)
I have many good classmates, but my best friends are Vy and Thảo. Vy sits next to me, and Thảo
sits in front of us. Both of them are very smart and creative. Vy is good at English, and Thảo is best at
maths. They help me a lot with my study. During break time, we often play many games together. Our
favourite is hide and seek. Thảo and I like science, so we join the school's science club. Vy likes
dancing, so she is in the dance club. Vy often performs in front of the whole school at the beginning
of each month, and we love watching her. I think I'm very lucky to have two best friends!
1.
Mai is mainly talking about her school activities.
T
2.
Mai, Vy and Thảo sit at the same table.
T
3.
They don't have any favourite game.
T
4.
Mai's friends help her to study.
T
V. Hoàn thành các u sau với dạng đúng của động t trong ngoặc. (1,5 ms)
1. If we pollute the air, we (have) ……………………… breathing problems.
2. He often (play) ……………… soccer but last Sunday he
(play) …………………volleyball.
3. Maryam (stay) ………………………with us at the moment.
4. Tom (never eat) ………………………Vietnamese food before
5. We might (go) ……………… to the Moon in the future.
VI. Viết các câu theo chỉ dẫn trong ngoặc(2ms)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra cuối năm lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS Nghĩa An có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kfi 2 môn Tiếng Anh 6 được biên tập bám sát chương trình đã học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 trường THCS Nghĩa An năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm