Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hay dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn ôn thi tốt nghiệp môn Sinh, luyện thi đại học khối B tốt hơn. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
Trường THPT Yên Định 1

KÌ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Sinh học (gồm 50 câu)
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Mã đề thi: 001

Câu 1: Một gen ở sinh vật nhân thực dài 4080 A0 và gồm 3200 liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. Số nuclêôtit loại timin (T) và guanin (G) của gen sau đột biến là:

A. T = 401; G = 799. B. T = 399; G = 801.

C. T = 801; G = 399. D. T = 799; G = 401.

Câu 2: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 30%. Theo lí thuyết, loại giao tử ab được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen Ab/aB chiếm tỉ lệ

A. 30%. B. 25%. C. 15%. D. 20%.

Câu 3: Một trong những ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật là

A. nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen

B. tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau

C. tạo ra giống cây trồng mới có kiểu gen hoàn toàn khác với cây ban đầu

D. tạo ra các cây con có ưu thế lai cao hơn hẳn so với cây ban đầu

Câu 4: Ở một loài thực vật, cho hai cây thuần chủng đều có hoa màu trắng lai với nhau, thu được F1: 100% cây hoa màu đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ tỉ lệ 3 cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật

A. tương tác át chế. B. phân li.

C. tương tác cộng gộp. D. tương tác bổ sung.

Câu 5: Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau:

Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu:

A. 0,335. B. 0,75. C. 0,67. D. 0,5.

Câu 6: Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xảy ra sự không phân tách ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu phần trăm sống sót bị đột biến thể ba (2n + 1).

A. 33,3%. B 25%. C. 75%. D. 66,6%

Câu 7: Khảo sát hệ nhóm máu A, B, O của một quần thể người tại một vùng có 14500 dân. Trong đó có 3480 người có nhóm máu A, 5075 người có nhóm máu B, 5800 người có nhóm máu AB, 145 người có nhóm máu O. Tần số tương đối của các alen IA, IB, IO trong quần thể là:

A. IA = 0,4; IB = 0,5; IO= 0,1. B. IA = 0,6; IB = 0,3; IO= 0,1.

C. IA = 0,3; IB = 0,6; IO= 0,1. D. IA = 0,5; IB = 0,4; IO= 0,1.

Câu 8: Khi nói về quá trình phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tiến hoá tiền sinh học là giai đoạn từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

B. Sự xuất hiện phân tử prôtêin và axit nuclêic kết thúc giai đoạn tiến hoá tiền sinh học.

C. Trong giai đoạn tiến hoá hoá học, đã có sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản.

D. Các tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vào cuối giai đoạn tiến hoá sinh học.

Đánh giá bài viết
4 1.245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối B Xem thêm