Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Thái Bình lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 357
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2018 - 2019
Thi gian làm bài:90 phút;
(50 câu trc nghim)
Họ và tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .........................
Câu 1: Cho hàm số
()yfx
có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình
() 2 0fx
là:
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D. 0 .
Câu 2: Đồ thị hàm số
42
13
22
yxx
cắt trục hoành tại mấy điểm?
A.
3. B.
4.
C.
2
. D. 0.
Câu 3: Tìm tất cả giá trị thực của tham số
m
để đồ thị hàm số
42
223yx mx m=- + -
có ba điểm cực trị
là ba đỉnh của tam giác cân.
A.
0.m ³
B. 0.m > C. 0.m ¹ D. 0.m <
Câu 4: Cho một khối chóp có đáy là đa giác lồi
n
cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng:
A. Số mặt và số đỉnh bằng nhau. B. Số đỉnh của khối chóp bằng 21.n
C. Số mặt của khối chóp bằng 2.n D. Số cạnh của khối chóp bằng 1.n
Câu 5: Tìm tập xác định của hàm số
()
4
2
3.yx x
-
=-
A.
D0;3 . B.
D\0;3 .
C.
D;03;
. D. D .
Câu 6: Với các số thực
,ab
bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
5
5.
5
a
ab
b
B.
5
5.
5
a
a
b
b
C.
5
5.
5
a
ab
b
D.
5
5.
5
a
ab
b
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
21
x
y
x
trên đoạn

1; 2 là:
A.
2
.
3
B.
0.
C.
1
.
5
D.
2.
Câu 8: Cho hàm số
()yfx
liên tục trên và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ.
0
4
0
1
x
f
'(x)
 
0
0
2
Hàm số
()yfx
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 4 . B. 1. C. 2 . D.
3
.
Câu 9: Đồ thị như hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
MÃ ĐỀ 357
Trang 2/6 - Mã đề thi 357
A.
32
34.yx x=- + B.
32
+3 4yxx=- - . C.
32
34.yx x=- - D.
32
34.yxx=- - -
Câu 10: Cho đường thẳng d
2
cố định, đường thẳng d
1
song song cách d
2
một khoảng cách không đổi.
Khi d
1
quay quanh d
2
ta được
A. Hình tròn B. Khối trụ C. Hình trụ D. Mặt trụ
Câu 11: Cho
0, 1aa
,
x
y là hai số thực thỏa mãn
0xy
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
log log log .
aaa
x
yxy B.
2
log 2log .
aa
x
C.
log log log .
aaa
xy
x
y

D.

log log log .
aaa
xy
x
y

Câu 12: Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình (như hình vẽ) quanh trục DF :
A.
3
10
.
7
a
B.
3
.
3
a
C.
3
5
.
2
a
D.
3
10
.
9
a
Câu 13: Khối đa diện đều loại
5,3
có tên gọi nào dưới đây?
A. Khối mười hai mặt đều. B. Khối lập phương.
C. Khối hai mươi mặt đều. D. Khối tứ diện đều.
Câu 14: Từ các chữ số
0,1, 2,3,5
có thlập thành bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5 gồm 4 chữ
số đôi một khác nhau?
A.
120.
B.
54.
C.
72.
D.
69.
Câu 15: Cho khai triển
6
2
x
x



với
0x
. Tìm hệ số của số hạng chứa
3
x
trong khai triển trên.
A.
80.
B.
160.
C.
240.
D.
60.
Câu 16: Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây sai?
A. Hàm số
2
1
2018
x
y



đồng biến trên
.
B. Hàm số
logyx
đồng biến trên
(0; )
.
C. Hàm số
ln( )yx
nghịch biến trên khoảng
(;0)
.
D. Hàm số 2
x
y đồng biến trên
.
Câu 17: Cho hàm số
yf
x
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.
Hàm số nghịch biến trên
;1
.
x

0
1

y
0
y

1

2

Trang 3/6 - Mã đề thi 357
B. Hàm số nghịch biến trên
;0 1; 
.
C. Hàm số đồng biến trên
0;1
.
D. Hàm số đồng biến trên
;2
.
Câu 18: Mt gia đình cn xây mt b nưc hình hp ch nht đ cha
3
10m
nước. Biết mặt đáy kích
thước chiều dài
2,5m
và chiều rộng
2m
. Khi đó chiều cao của bể nước là:
A. 3.hm B. 1.hm C.
1, 5 .hm
D. 2.hm
Câu 19: Tìm đạo hàm của hàm số
2
log 2 1 .yx
A.
2
.
21
y
x
B.
1
.
21
y
x
C.

1
.
21ln2
y
x
D.

2
.
21ln2
y
x
Câu 20: Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân, cạnh huyền bằng
2a
. Thể tích khối nón là :
A.
3
2
.
6
a
B.
3
2
.
12
a
C.
3
2
.
4
a
D.
2
2
.
12
a
Câu 21: Cho hàm số
2
y sin x. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2y ' y'' 2cos 2x .
4




B.
4y y'' 2.
C.
4y y'' 2.
D.
2y ' y'.tanx 0.
Câu 22: Cho các hàm số lũy thừa
,,yxyxyx


có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề đúng là:
y
x
y
=x
γ
y
=x
β
y
=x
α
1
6
4
2
2 1 2O 1
A.
.


B.
.


C.
.


D.
.


Câu 23: Cho hàm số
2018
.
1
y
x
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng
1,x
tiệm cận ngang là đường thẳng
0.y
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng
1,x 
tiệm cận ngang là đường thẳng
0.y
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng
1,x
không có tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng
1,x
tiệm cận ngang là đường thẳng
2018.y
Câu 24: Cho hàm số
()yfx
liên tục trên
\1 có bảng biến thiên như hình vẽ. Tổng số đường tiệm
cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
()yfx
A. 1. B. 4 . C. 2 . D.
3.
Câu 25: Cho hàm số
()yfx
có đạo hàm trên khoảng

;ab
. Xét các mệnh đề sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Thái Bình lần 1, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 666
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm