Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa, Hà Nội lần 2

Trang 1 / 6
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CỔ LOA
*****
(Đề thi 06 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2019 - 2020
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh: .............................................................................. SBD:.....................
Câu 1. Một người dùng máy tính mun cài đặt mt khu cho máy tính ca mình. Biết rng mt khu phi gm
4 kí t, mi kí t là mt ch s được chn t 10 ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hi người đó có bao nhiêu
cách chn mt mt khu cho máy tính ca mình?
A.
210
. B.
10000
. C.
5040
. D.
9000
.
Câu 2. Cho cấp số cộng
( )
n
u
3
1u =
. Tính
2
u
.
A.
. B.
2
4u =
. C.
2
2u =
. D.
2
2u =
.
Câu 3. Nghim ca phương trình
( )
3
log 1 2x−=
A.
1.
B.
8.
C.
5.
D.
4.
Câu 4. Cho hình lăng trụ đứng có din tích đáy bng
2
3a
và cnh bên bng
6a
. Th tích ca khi lăng tr đã
cho bng
A.
3
12a
. B.
3
6a
. C.
3
9
a
. D.
3
18a
.
Câu 5. Tp xác định ca hàm s
( )
1
3
3
1yx x
=+−
A.
{ }
\1
. B.
(
)
0;1
. C.
( ) { }
0; \ 1
+∞
. D.
( )
1; +∞
.
u 6. H tt c các nguyên hàm ca hàm s
( )
sinfx x=
A.
cos
xC−+
. B.
cos xC
+
. C.
sin xC−+
. D.
sin
xC+
.
Câu 7. Cho tdiện
ABCD
có thtích bng
8
và khoảng cách tđiểm
A
đến mặt phẳng
( )
BCD
bằng
4
.
Diện tích tam giác
BCD
bằng
A.
6
. B.
2
. C.
4
. D.
2
3
.
Câu 8. Cho hình tr độ dài đường sinh bằng
2a
bán kính đáy
a
. Diện tích toàn phần của hình trđã
cho bằng
A.
B.
2
2.a
π
C.
2
6.
a
π
D.
2
4.a
π
Câu 9. Khối cầu có bán kính bằng
R
thì th tích bằng
A.
3
4
3
R
π
. B.
3
4
R
π
. C.
3
1
3
R
π
. D.
3
R
π
.
Câu 10. Cho hàm số
(
)
y fx=
đồ thị như hình v.
Hàm s
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
4; 3−−
. B.
1
0;
2



. C.
( )
1; 0
. D.
1
;
2

+∞


.
y
x
O
1
1
3
4
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2 / 6
Câu 11. Với
,ab
là các số thực dương tuỳ ý,
(
)
2
log ab
bằng
A.
22
log log
ab
. B.
22
log log
ab
+
. C.
2
2
log
log
a
b
. D.
22
log logab
.
Câu 12. Cho hình nón có bán kính đáy bằng
a
và đường sinh bằng
2
a
. Thể tích khối nón đã cho bằng
A.
3
3a
π
. B.
3
3
3
a
π
. C.
3
2
3
a
π
. D.
3
2 a
π
.
Câu 13. Cho hàm s
( )
y fx=
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Hàm s
( )
y fx=
có giá trị cực tiểu bằng
A.
2
. B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 14. Hàm số
32
3yx x= +
đồ thị nằm trong 4 phương án A, B, C, D ới đây. Hỏi đồ thcủa hàm s
32
3yx x= +
là đồ thị nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 15. Tiệm cận đứng của đồ th hàm s
2
1
32
x
y
xx
=
−+
A.
2x
=
. B.
1; 2
xx= =
. C.
1x =
. D.
2y =
.
Câu 16. Tp nghim ca bất phương trình
2
4
31
x
<
có chứa tt c bao nhiêu số nguyên?
A.
1
. B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 17. Cho hàm số
( )
y fx=
xác định trên
{ }
\0
và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.
Sgiao điểm của đồ thị hàm s
( )
y fx=
với đường thẳng
yx=
A. 1 B.
0
C. 3 D.
2
O
x
y
O
x
y
O
x
y
O
x
y
O
x
y
x
( )
fx
−∞
+∞
2
1
0
+
+
2
( )
fx
0
+∞
+∞
4
4
1
3
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3 / 6
Câu 18. Nếu
( )
3
2
d3fx x=
thì
( )
2
3
dfx x
bằng
A.
7
. B.
7
. C.
3
. D.
5
.
Câu 19. Cho số phức
63zi= +
. Phần ảo của số phức
z
bằng
A.
3
. B.
6
. C.
3i
. D.
6i
.
Câu 20. Cho các số phức
1
25zi=−+
2
4zi=
. Môđun của số phức
12
wz z=
bằng
A.
72
. B.
52
. C.
62
. D.
2 13
.
Câu 21. Trong mặt phẳng toạ độ
Oxy
, điểm
( )
8; 6A điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?
A.
1
68zi=−+
. B.
2
86
zi=
. C.
3
68zi=
. D.
4
86zi= +
.
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, điểm
( )
0; 3; 8M
là hình chiếu vuông góc của điểm
( )
2; 3; 8M
trên
A. mặt phẳng
( )
Oxz
. B. mặt phẳng
( )
Oyz
. C. trục
Oy
. D. trục
Ox
.
Câu 23. Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cầu
( )
S
có tâm
( )
3;2;2
I
và bán kính
2R =
A.
( ) ( ) ( )
2 22
3 2 22xyz ++ ++ =
. B.
( ) ( ) ( )
2 22
3 2 22xyz+ + +− =
.
C.
( )
(
) (
)
2 22
3 2 24xyz ++ ++ =
. D.
( ) ( ) (
)
2 22
3 2 24xyz+ + +− =
.
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
( )
P
cắt các trục
Ox
,
Oy
,
Oz
lần ợt tại
( )
2; 0; 0A
,
(
)
0; 2; 0B
,
( )
0; 0;1C
thì có một véc tơ pháp tuyến là
A.
( )
1
1; 1; 2n =

. B.
(
)
2
2; 2;1
n =

. C.
( )
3
1;1; 2n
=

. D.
( )
4
2;2; 1n =

.
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
11
:
23 7
x yz
d
+−
= =
đi qua điểm nào sau đây?
A.
( )
1; 0; 1M −−
. B.
( )
3; 3; 8N
. C.
( )
1; 3; 6P
. D.
( )
5; 6; 13Q −−
.
u 26. Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
là tam giác vuông tại
A
. Tam giác
SBC
là tam giác đều cạnh
bằng
a
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa đường thẳng
SA
và mặt phẳng
( )
ABC
bằng
A.
90 .°
B.
60 .°
C.
45 .°
D.
30 .°
Câu 27. Cho hàm số
( )
y fx=
xác định trên
{ }
\1
, liên tục trên
( )
;1−∞
( )
1; +∞
bảng xét dấu
đạo hàm như sau:
Hỏi hàm số
( )
y fx=
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
4
.
Câu 28. Giá trị lớn nhất của hàm số
( )
42
8 12fx x x=−+ +
trên đoạn
[
]
2;1
bằng
A.
32
. B.
12
. C.
19
. D.
28
.
Câu 29. Rút gn biu thc
6
3
P xx
=
với
0x >
.
A.
3
8
Px=
. B.
7
18
Px=
. C.
1
4
Px=
. D.
5
12
Px=
.
Câu 30. Cho hàm số
32
y ax bx cx d= + ++
( )
,,, , 0abcd a∈≠
giá trcc đại bằng
0
và giá trcực tiểu
bng
2
. Số nghiệm của phương trình
32
0ax bx cx d+ + +=
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
x
( )
fx
−∞
+∞
2
1
3
0
0
+
4
+
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa, Hà Nội lần 2

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm